Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 9

Tskʼan jun ajvalil li Israele

Tskʼan jun ajvalil li Israele

Li Saúl ti jaʼ li baʼyel ajvalil ta Israele, muʼyuk chchʼunbe smantal Dios. Li Diose tspas jun trato xchiʼuk xkʼexol Saúl ti jaʼ sbi Davide, xchiʼuk chalbe ti mu xlaj skʼoplal li ajvalilal yuʼune

KʼALAL chamem xaʼox li Sansone, kuxi jun jchapanvanej xchiʼuk j-alkʼop ta Israel ti Samuel sbie. Li j-israeletike laj yalik ti tskʼan jechikuk kʼuchaʼal li yan lumetike, laj yalbeik ti tskʼanik jun ajvalile. Li Jeovae chopol laj yaʼi li kʼusi la skʼanike, pe laj yalbe mantal Samuel ti akʼo stʼuj ta ajvalil li Saule. Li vinik taje manxo toʼox, pe ta tsʼakale lik stoy sba xchiʼuk muʼyuk xa la xchʼunbe smantal Dios. Jaʼ yuʼun li Jeovae la spʼaj kʼuchaʼal ajvalil xchiʼuk laj yalbe mantal Samuel ti akʼo stʼujbe ta xkʼexol jun kerem ti David sbie. Pe ch-echʼ to jayibuk jabil sventa ch-och ta ajvalil.

Jun kʼakʼale, li Davide ay svulaʼan sbankiltak ti jaʼ yajsoltarotak Saúl ti yakalik ta pas kʼope. Kʼalal kʼote solel xtʼeltʼunik ta xiʼel li soltaroetike. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun yakal chchopol kʼopta j-israeletik xchiʼuk Dios jun mukʼta jfilista soltaro ti Goliat sbie. Li Davide toj chopol laj yaʼi, jaʼ yuʼun laj yal ti chbat tspas kʼop xchiʼuke, akʼo mi chex kerem to li Davide. Li yabtejeb David yichʼoj batel sventa chbat stsal li natil vinik ti jutuk mu oxibuk metro snatile, jaʼ noʼox jun jimichʼ xchiʼuk jaypʼejuk ton. Li Goliate la slaban li Davide, pe li stuke laj yal ti jaʼ mas lek chapale, yuʼun ta sbi Jeova tspas kʼop. Jpʼej noʼox ton la stunes sventa tslomes. Te une la spojbe li s-espadae xchiʼuk la skʼokbe sjol. Li jfilista soltaroetike jatavik ta xiʼel.

Toj labal sba laj yilbe stsatsal yoʼonton David li ajvalil Saule, jaʼ yuʼun laj yakʼbe tsots yabtel li ta yajsoltarotake. Ta skoj ti chkuch yuʼun pas kʼopetik li kerem taje lik itʼixajuk yoʼonton li Saule, tskʼan tsmil yaʼi. Sventa mu xlaj ta milel li Davide jatav batel. Akʼo mi jatav ep jabil, tukʼ laj yakʼ sba ta stojolal Saúl. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun snaʼoj ti jaʼ Jeova la sbiiltas ta ajvalile. Ta tsʼakale, cham ta jun pas kʼop li Saule. Vaʼun kʼot ta achʼ ajvalil li Davide, jech kʼuchaʼal yaloj onoʼox li Jeovae.

«Mu xcacʼ lajuc o scʼoplal li yabtel ta ajvalilale.» (2 Samuel 7:13)

Li Davide tskʼan ox tsvaʼanbe xchʼulna li Jeovae. Pe li Diose laj yal ti maʼuk tsvaʼane, yuʼun la jaʼ tsvaʼan jun snitilulal. Jaʼ li xnichʼon ti Salomón sbie. Akʼo mi jech, li Jeovae laj yakʼbe jun matanal ti tsots skʼoplale: la spas jun trato xchiʼuk David, laj yal ti te chlokʼ ajvaliletik ta snitilulale. Yuʼun te onoʼox ta stojolal ta xlokʼ li Jpojvaneje, ti jaʼ li Nitilulal laj yalbe skʼoplal Dios ta Edene. Taje jaʼ li Mesiase, jaʼ xkaltik, li Tʼujbile, ti buchʼu jaʼ ta stʼuj Jeova sventa chkʼot ta Ajvalil li ta Ajvalilal yuʼune, ti muʼyuk slajebe.

Ta skoj ti tskʼan tstoj tajek ta vokole, li Davide ep kʼusitik la stsob, kʼanal takʼin, sakil takʼin xchiʼuk yan kʼusitik sventa tsvaʼanbe xchʼulna li Jeovae. Jech noxtok, akʼbat snaʼ yuʼun Dios sventa tstsʼiba epal salmo o kʼejojetik sventa chichʼ kʼupil kʼoptael li Jeovae. Kʼalal poʼot xaʼox xchame, xi laj yal li Davide: «Li espíritu yuʼun Mucʼul Diose icʼopoj ta jventa, ivul ta que ti scʼope» (2 Samuel 23:2).

(Lokʼem ta 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crónicas, Isaías 9:7, Mateo 21:9, Lucas 1:32 xchiʼuk ta Juan 7:42.)