Li Israele la xchʼak sba ta chaʼvokʼ ajvalilal, ep ajvaliletik tsvalopatinik komel li Jeovae. Li jbabiloniaetike tsjinesik li Jerusalene

JECH kʼuchaʼal yaloj onoʼox Jeovae, li Israele la xchʼak sba ta chaʼvokʼ ajvalilal kʼalal la svalopatin komel Jeova li Salomone. Li xnichʼon ti Roboam sbie, jaʼ och ta xkʼexol, toj echʼ noʼox chopol ta stojolal li jteklume, ta skoj taje la xchʼak sbaik li lajunvokʼ nitilulal ta nortee. Li chib nitilulal ti tukʼ laj yakʼ sbaik ta stojolal li ajvalilal yuʼun David ta Jerusalene jaʼ la spasik li ajvalilal ta sur yuʼun Judae.

Ta skoj ti muʼyuk la xchʼunik mantal xchiʼuk ti muʼyuk xchʼunel yoʼonton li ajvaliletike, mi junuk ta xchaʼvokʼal la skʼupin jun oʼontonal xchiʼuk lekilal. Pe li bu mas chopole jaʼ li ajvalilal ta nortee, yuʼun ta slikeb onoʼox li ajvaliletike lik stamik jecheʼ relijion. Akʼo mi la stak batel yaj-alkʼoptak Dios jech kʼuchaʼal Elías xchiʼuk Eliseo —ti la xchaʼkuxesik junantik animaetike—, muʼyuk la xchʼunik. Jech oxal, li Diose laj yakʼ akʼo ochuk ta skʼob Asiria li Israele.

Mas ta sien jabil ta tsʼakal, li ajvalilal ta sur yuʼun Judae akʼbat kastigo yuʼun Dios ek. Li yaj-alkʼoptak Diose laj yalbeik mantal li ajvaliletike, pe junantik noʼox la xchʼunik xchiʼuk laj yakʼbeik yipal ta stukʼibtasel li jteklume. Jech kʼuchaʼal liʼe, li ajvalil Josiase laj yakʼ yoʼonton ta slajesel li yichʼel ta mukʼ lokʼoletike xchiʼuk la xchaʼmeltsan li xchʼulna Jeovae. Kʼalal yakal toʼox x-abtejike la staik li balbal vun bu tsʼibabil li Mantale, ti jaʼ stuk Moisés la stsʼibae. Jaʼ tijbat-o tajek yoʼonton Josías sventa chakʼbe yipal slajesel li yichʼel ta mukʼ yan diosetike.

Kux ta alel, li xkʼexoltak Josiase muʼyuk bu la xchanbeik stalelal. Jaʼ yuʼun li Jeovae laj yakʼ akʼo stsalatik yuʼun jbabiloniaetik li Judae xchiʼuk ti akʼo sjinesik Jerusalén xchiʼuk li xchʼulnae. Li buchʼutik kuxul ikomike ikʼatik batel ta Babilonia, li Diose yaloj onoʼox ti ch-echʼ 70 jabil sventa tsut yan velta ta slumalike. Ti kʼu sjalil taje jecheʼ xokol balumil chkom li Judae.

Jaʼ to mi kʼot li Ajvalil ti albil onoʼox skʼoplale —li Mesiase—, mi junuk snitilulal David ch-och ta ajvalil. Kʼusuk noʼox, jutuk mu skotoluk li snitilulaltak David ti ochik ta ajvaliletike laj yakʼik ta ilel ta stalelalik ti krixchanoe muʼyuk bu pasbil sventa ch-ajvalilaj. Ta melel, jaʼ noʼox lek chapal sventa ch-ajvalilaj li Mesiase. Jaʼ yuʼun li Jeovae xi laj yalbe li slajeb ajvalile: «Ta xavichʼ velcʼunbel loqʼuel li acoronae [...] [«muʼyuk buchʼu chuʼunin», NM] jaʼ to me ivul ta loqʼuel li bochʼo tucʼ chchapanvan ti vuʼun cacʼojbe yabtele» (Ezequiel 21:26, 27).

(Lokʼem ta 1 Reyes, 2 Reyes, kapitulo 10 kʼalal ta 36 yuʼun 2 Crónicas xchiʼuk Jeremías 25:8-11.)