Jun jtoyba anjel chakʼbe xchʼun Adán xchiʼuk Eva ti akʼo mu xchʼunbeik smantal li Diose. Ta skoj taje ch-ayan mulil xchiʼuk lajelal

KʼALAL jal toʼox tajek skʼan xichʼ pasel li krixchanoetike, la spas anjeletik li Diose, kuxlejaletik ti mu xvinaj ta kʼelele. Jun anjel —ti la sbiin Satanás o Diablo ta tsʼakale— la stoy sba xchiʼuk la sloʼla Eva sventa tsloʼ li sat teʼ ti yaloj Dios mu stakʼ sloʼike.

Li Satanase la stunes jkot kiletel chon sventa tskʼopon li Evae xchiʼuk laj yakʼbe ta aʼyel ti oy la kʼusi lek muʼyuk tskʼupinik ti jaʼ snakʼoj Dios ta sventa li krixchanoetike. Xchiʼuk laj yalbe xtok ti mi ta la sloʼbeik li sat teʼ taje muʼyuk la ta xchamik; kʼalal jech laj yale laj yakʼ ta aʼyel ti yakal tsjut kʼop li Diose. Li Diabloe toj lek xa noʼox ta jyalel laj yalbe, laj yal ti mi muʼyuk la chchʼunbeik smantal Diose oy la kʼusi chkʼot yojtikinik ti toj leke xchiʼuk ti xuʼ la spasik li kʼusi tskʼanike. Pe naka jutbil kʼop: li baʼyel jut kʼop ti laj yichʼ alel ta balumile. Ta melel, li jloʼlavanej taje oy kʼusitik la xchibal kʼopta, jaʼ liʼe: ¿Mi oy sderecho tsventain Dios li vinajel-balumile? ¿Mi tukʼ li smantaltake? ¿Mi lek ti ta jchʼunbetike?

Pʼaj ta petsʼ li Evae. Lik skʼan ta yoʼonton li sat teʼe, ta tsʼakale la sloʼ. Vaʼun laj yakʼbe li smalale, jech la sloʼ ek. Akʼo mi mu tsotsuk skʼoplal yileluk, pe jaʼ jun toybail li taje, jun mulil. Lek snaʼojik li kʼusi yakal spasike: yakal spʼajik kʼuchaʼal ajvalil yuʼunik li Jpasvaneje, ti jaʼ akʼbatik skotol li kʼusi oy yuʼunike, xchiʼuk li stukʼil kuxlejalike.

«Li syalʼole ta to xlic xvochʼbot ajol; yan li voʼote jaʼ noʼox chatiʼbe xchac yacan.» (Génesis 3:15)

Li Diose laj yakʼbe stoj smul li jtoybaetik ta skoj li kʼusi la spasike. Baʼyel laj yal ti ta mas tsʼakale, oy buchʼu tstak tal —li albil Nitilulale—, jaʼ chakʼbe slajeb li kiletel chone, jaʼ xkaltik, li Satanase. Vaʼun laj yalbe ti chchamik li Adán xchiʼuk Evae, pe la xkʼuxubinbe li yalab xnichʼnabik ti ch-ayanik ta tsʼakale, jaʼ yuʼun muʼyuk to laj yakʼ chamuk ta ora. ¿Kʼusi tstaik ta tsʼakal li yalab xnichʼnabike? Li Jeovae laj yal ti buchʼu tstak tal ta tsʼakale tstupʼbe skʼoplal skotol li kʼusitik chopol kʼot ta pasel ta skoj li toybail ta Edene. Pe ¿buchʼu van li Jpojvanej taje, xchiʼuk kʼuxi van chkʼot ta pasel yuʼun li kʼusi albil akʼo spase? Taje vinaj tal skʼoplal ta tsʼakal, kʼalal laj yichʼ tsʼibael tal li Vivliae.

Vaʼun, li Diose la snuts lokʼel ta Paraiso li Adán xchiʼuk Evae. Kʼalal lokʼemik xaʼox ta nichimaltike, persa me skʼan tsots chabtelanik li balumile sventa tsta sveʼelik. Te une, jaʼo laj yil yol ta sba velta li Evae, Caín sbi. Ta tsʼakale laj to yil yan skeremik xchiʼuk stsebik li Adán xchiʼuk Evae, ti te tsakal skʼoplal li Abel xchiʼuk Set, ti jaʼ smoltot li Noee.

(Lokʼem ta kapitulo 3 kʼalal ta 5 yuʼun Génesis xchiʼuk ta Apocalipsis 12:9.)