Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 1

Li Jpasvaneje chakʼbe jun paraiso li krixchanoe

Li Jpasvaneje chakʼbe jun paraiso li krixchanoe

Li Diose la spas li vinajel-balumile xchiʼuk li kuxlejal ta Balumile; la spas jun vinik xchiʼuk jun ants ti tukʼike, laj yakʼ nakiikuk ta jun nichimaltik xchiʼuk laj yakʼbe mantaletik

«TA SLIQUEB cʼalal lic ayinuc scotole, Dios la spas li vinajel xchiʼuc banamile.» (Génesis 1:1.) Li kʼusi laj yichʼ alel liʼe, ti kʼun ta aʼibel smelolal xchiʼuk ti labal sbae, jaʼ jech chakʼ ta ojtikinel Vivlia buchʼu ti mas tsots skʼoplale: Jeova, li Dios ti skotol xuʼ yuʼune, jaʼ li Jpasvanej yuʼun vinajel-balumil, ti te tsakal skʼoplal li Balumil bu nakalutike. Li ta versikuloetik ta tsʼakale chchap batel ti kʼalal echʼ jujuvokʼ kʼuk sjalil yoraile, ti tsbiiltas kʼuchaʼal kʼakʼaletike, li Diose la smeltsan li Balumile xchiʼuk la spas skotol li kʼusitik alakʼik sba kuxajtik tee.

Li kʼusi mas tsots skʼoplal la spas ta Balumil Jeovae jaʼ li krixchanoe. Li baʼyel vinike la spas ta tsʼubilum. La spas kʼuchaʼal slokʼol, jaʼ xkaltik, ti xuʼ xakʼ ta ilel kʼanelal, pʼijilal xchiʼuk yan stalelaltake. Adán laj yakʼbe sbi xchiʼuk laj yakʼ nakluk ta jun paraiso, ti Edén sbie. Jaʼ jun nichimaltik ti jaʼ la stsʼun stuk li Diose xchiʼuk noj ta teʼetik ti muik tajek ta lobel sat chakʼe.

Jun kʼakʼale, li Diose la snop ti skʼan jun xchiʼil li vinike. Jech oxal la stunesbe jun xchʼilteʼ Adán sventa la spas li Evae —li baʼyel antse—, vaʼun laj yakʼbe yajnilin. Li Adane solel xmuyubaj tajek ti la smeltsan jun nichimal loʼil ti xi chale: «Liʼi jaʼ jbecʼtal; jaʼ jbaquil». Xi laj yal li Diose: «Jaʼ yuʼun li vinique ta scomtsan stot smeʼ, yuʼun ta xicʼ yajnil. Li chibic toʼoxe jun noʼox sbecʼtal ta xcʼotic» (Génesis 2:22-24; 3:20).

Li Diose laj yakʼbe chib mantal li Adán xchiʼuk Evae. Baʼyel, skʼan xchabiik li Balumile, chabtelanik xchiʼuk chil yalab xnichʼnabik. Xchibal, oy toʼox jpets teʼ li ta nichimaltik ti mu xuʼ slobeik sate: «li jpets teʼ ti jaʼ sventa chacʼ ta naʼel cʼusi lec, xchiʼuc cʼusi chopole» (Génesis 2:17). Mi muʼyuk la xchʼunik mantale ta xchamik. Jaʼ jech, li Diose laj yakʼbe akʼo yakʼik ta ilel li vinik xchiʼuk ants mi chchʼamik kʼuchaʼal Ajvalil yuʼunike. Mi la xchʼunik mantale chakʼik ta ilel ti skʼanojik xchiʼuk ti tstojbeik ta vokol li Diose. Toj ep srasonal yuʼunik ti chchʼamik kʼuyelan lek tspasvan ta mantale. Muʼyuk xchopolilik, yuʼun li Vivliae xi chale: «Scotol li cʼusitic pasbil yuʼun Diose toj lec laj yil» (Génesis 1:31).

(Lokʼem ta kapitulo 1 xchiʼuk 2 yuʼun Génesis.)