Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 116

Kʼuxi xuʼ xi jkuxiutik ta sbatel osil

Kʼuxi xuʼ xi jkuxiutik ta sbatel osil

¿MI XA naʼ kʼusi yakal ta skʼelik li uni tseb xchiʼuk li yamigotake? Jaʼ, jaʼ li livro yakal cha kʼel ti jaʼ sbi: Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae. Jaʼ tskʼelik li Loʼil: «Kʼuxi xuʼ xi jkuxiutik ta sbatel osil» ti bu yakal cha kʼel eke.

¿Mi xa naʼ kʼusi yakal ta xchanik? Li kʼusi baʼyel ta xchanike jaʼ ti skʼan la ojtikinel Jeova xchiʼuk Jesús sventa xuʼ xi jkuxiutik ta sbatel osile. Li Vivliae xi ta xale: Liʼe jaʼ sbelel kuxlejal sbatel osil. Chano ta sventa li melel Diose xchiʼuk ta sventa li xNichʼon ti jaʼ sbi Jesucristoe.

¿Kʼuxi xuʼ jchantik ta sventa Jeova xchiʼuk ta sventa li Jesuse? June jaʼ mi ta jkʼeltik sliklej li Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae. Li livroe ep kʼusitik chi yalbutik ta sventa Jeova xchiʼuk ta sventa Jesús, ¿mu jechuk? Ta xalbutik ta sventa li kʼusitik spasojanike xchiʼuk ta xalbutik ta sventa li kʼusitik ta spasik ta mas tsʼakale. Pe oy to kʼusi yan skʼan kʼelel.

¿Mi xa vil li jlik livro te ta lumtike? Jaʼ li Vivliae. Jaʼ yuʼun albo buchʼu xuʼ xa skʼelbot li tekstoetik ta Vivlia ti chichʼ talel ta jujun Loʼil li ta livro liʼe. Li Vivliae jamal lek chi yalbutik kʼuxi xuʼ lek xi jtunutik ta stojolal Jeova xchiʼuk ta sventa kʼuxi xuʼ jtatik li jkuxlejal sbatel osile. Jaʼ yuʼun skʼan jnopes jbatik ta xchanolanel li Vivliae.

Pe maʼuk noʼox skʼan xkojtikintik Jeova Dios xchiʼuk li Jesucristoe. Xuʼ van ep kʼusitik jnaʼtik ta stojolalik xchiʼuk xkojtikintik van ti kʼusi ta xakʼik ta chanele, pe mu jaʼuk noʼox jech ta jtatik-o li kuxlejal sbatel osile. ¿Mi xa naʼ kʼusi yan skʼan jpastik?

Skʼan xkakʼ ta jkuxlejaltik li kʼusi ta jchantike. ¿Mi xvul ta ajol li Judas Iscariotee? Jaʼ toʼox ta xlajchebal jtakboletik ti la stʼuj Jesuse. Li Judase ep toʼox kʼusitik snaʼ ta sventa Jeova xchiʼuk ta sventa Jesús. Pe, ¿kʼusi la spas? Lik snop li kʼusi noʼox tskʼan stuke vaʼun la xchon ta 30 ta sep sakil takʼin li Jesuse. Li Judase muʼyuk ta sta li xkuxlejal sbatel osile.

¿Mi xvul ta ajol li Giezi ti la jchanbetik skʼoplal ta Loʼil 69? Leʼe chuʼunin ox yaʼi kʼuʼil xchiʼuk takʼin ti maʼuk yuʼune. La sjut kʼop sventa chuʼunin li kʼusitik taje, pe akʼbat stoj smul yuʼun Jeova. Ta xakʼ jtoj jmultik ek mi muʼyuk ta jchʼunbetik li smantaltake.

Pe oy ep krixchanoetik ti lek tukʼ tunik ta stojolal Jeovae. Ta jkʼan jechukutik ek, ¿mu jechuk? Li kʼox Samuele lek xuʼ jchanbetik stalelal. Vuleso ta ajol, kʼuchaʼal la jchantik ta Loʼil 55, oy van chanib o voʼob sjabilal ti kʼalaluk lik tunuk ta stojolal Jeova te ta chʼulna pasbil ta nukule. Jech oxal, akʼo mi toj kʼoxot to, mu yuʼunuk toj kʼoxot sventa cha tun ta stojolal Dios.

Ta melel, jkotoltik ta jkʼan ta jchanbetik stalelal li Jesucristoe. Yuʼun kʼalaluk bikʼit toʼoxe chaʼa, jech kʼuchaʼal chakʼ kiltik li Loʼil 87, ay ta chʼulna, te la jyalbe skʼoplal li sTot ta vinajele. Jchanbetik stalelal. Ti bu kʼalal xuʼ kuʼuntike kalbetik skotol krixchanoetik ta sventa li jTotik Jeova Diose xchiʼuk ta sventa li xNichʼon ti jaʼ sbi Jesucristoe. Mi ta jpastik skotol taje, xuʼ chi jkuxiutik ta sbatel osil li ta paraiso ti chakʼ Dios liʼ ta Balumile.