Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 106

Kolik lokʼel ta chukel

Kolik lokʼel ta chukel

KʼELAVIL li anjel ti sjamojbe stiʼ li chukinabe. Yakal ta skolta lokʼel ta chukel li yajtakboltak Jesuse. Jkʼeltikik kʼu yuʼun la jyichʼik tikʼel ta chukel.

Mu toʼox sjaliluk yechʼel ti kʼalal la jyichʼik akʼbel chʼul espiritu li yajtsʼaklomtak Jesuse. Oy kʼusi kʼot ta pasel: Li Pedro xchiʼuk Juane batik jun mal kʼakʼal ta chʼulna ta Jerusalén. Li te ta stiʼ chʼulnae te oy jun vinik ti koxo onoʼox vokʼe. Li krixchanoetike ta xikʼik batel skotol kʼakʼal sventa tskʼanbe stakʼin li buchʼutik te ch-ochik batel ta chʼulnae. Kʼalaluk ilatik yuʼun koxo li Pedro xchiʼuk Juane, oy kʼusi kʼanbatik. ¿Kʼusi van ta xakʼbeik?

Pajik ta xanvil vaʼun la skʼelbeik sat li koxoe. Vaʼun xi la jyal li Pedroe: Chʼabal jtakʼin, pe li kʼusi oy kuʼune ta xkakʼbot. ¡Ta sbi li Jesuse, vaʼlan xchiʼuk xanavan!, xut. Li Pedro ne la snitbe sbatsʼi kʼob li koxoe, vaʼun xbitluj likel ta anil xchiʼuk lik xanavuk. Li krixchanoetike toj chʼayel kʼot-o yoʼontonik xchiʼuk xmuyubajik ta skoj li labal sba skʼelobil juʼelal taje.

Jaʼ ta sjuʼelal Dios ti la jyichʼ-o chaʼkuxesel li Jesuse, jaʼ la jtuneskutik ek ta xpoxtael li vinik liʼe, xi li Pedroe. Kʼalal yakal chchiʼinik ta loʼil krixchanoetik li Pedro xchiʼuk Juane, te tal jayvoʼ jnitvanejetik ta relijion. Ilinemik, yuʼun li Pedro xchiʼuk Juane ta xalbeik krixchanoetik ti la jyichʼ chaʼkuxesel li Jesuse. Jaʼ yuʼun la stsakik, bat stikʼik ta chukel.

Ta yokʼomale, li jnitvanejetik ta relijione la stsob sbaik. La stakik ta ikʼel li Pedroe, li Juane xchiʼuk li vinik ti la xpoxtaike. ¿Buchʼu ta sjuʼel la pasik liʼe?, xi jakʼbatik.

Li Pedroe xi la stakʼe: Jaʼ ta sjuʼel Dios ti la xchaʼkuxes li Jesuse, xi. Mu snaʼ kʼusi tspasik li paleetike, yuʼun mu stakʼ smukik li labal sba skʼelobil juʼelal la jyichʼ pasele. Jech oxal, la sibtasik li jtakboletike sventa mu xa xalbeik skʼoplal li Jesuse, vaʼun la skoltaik lokʼel.

Echʼ jayibuk kʼakʼal, li jtakboletike yokel ta xalbeik-o skʼoplal li Jesuse xchiʼuk ta xpoxtaik li buchʼutik ipike. Li aʼyej ta sventa li skʼelobiltak juʼelale, tanij batel. Jaʼ yuʼun li krixchanoetik ti nopol nakalik ta Jerusalene ta xikʼik tal jchameletik sventa chichʼik poxtael yuʼun li jtakboletike. Ta skoj taje, ta yitʼixal yoʼontonik li jnitvanejetik ta relijione, la xchukik li jtakboletike. Pe vaʼun oy kʼusi kʼot ta pasel.

Ta akʼobaltik, li yaj-anjel Diose la sjambe stiʼ li chukinabe, jech kʼuchaʼal cha vil liʼ ta lokʼole. Li anjele xi la jyale: Bat vaʼano abaik ta chʼulna, ba cholbeik mantal li krixchanoetike, xi. Ta sob yokʼomal ne, kʼalaluk li jnitvanejetik ta relijion la stakik ta ikʼel li jtakboletike, muʼyuk xa te la staik. Te xa la staik ta chʼulna, vaʼun la jyikʼik batel ta Sanedrín.

La onoʼox avichʼik albel ti mu xa xa chanubtasvanik ta stojolal li Jesuse. Pe vinaj xa avuʼunik ta sjunul Jerusalén li kʼusi cha vakʼik ta chanele, xi li jnitvanejetik ta relijione. Xi la stakʼik li jtakboletike: Jaʼ tsots skʼoplal baʼyel skʼan jchʼunbekutik smantal Dios kʼuchaʼal ajvalil, mu jaʼuk li krixchanoetike, xiik. Muʼyuk la jyiktaik-o xcholel mantal li jtakboletike. ¡Toj lek ta chanel ti kʼux-elan la xcholik li mantale!