Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 104

Sut batel ta vinajel li Jesuse

Sut batel ta vinajel li Jesuse

ECHʼ jayib kʼakʼal, li Jesuse la jyakʼ sba ta ilel ep ta velta ta stojolal li yajtsʼaklomtake. Jun veltae, 500 yajtsʼaklomtak la jyilik li Jesuse. Kʼalal ta xakʼ sba ta ilele, ¿mi xa naʼ kʼusi ta xal li Jesuse? Jaʼ ta xalbe skʼoplal li ajvalilal yuʼun Diose. Yuʼun li Jesuse la jyichʼ takel tal ta Balumil yuʼun Jeova sventa chchanubtasvan ta sventa li Ajvalilale. Jech-o ta spasilan xtok ti kʼalaluk chaʼkuxiem xaʼoxe.

¿Mi xvul ta ajol kʼusi li ajvalilal yuʼun Diose? Jaʼ jun melel ajvalilal yuʼun Dios ta vinajel, li Jesuse jaʼ li buchʼu Tʼujbil yuʼun Dios sventa ch-ajvalilaje. ¡Kʼuchaʼal jchanojtik xae, li Jesuse la jyakʼ ta ilel ti jaʼ jun lekil ajvalile, yuʼun la smakʼlin epal krixchanoetik ti chviʼnajike, la xpoxta li buchʼutik ipike xchiʼuk kʼalal ta animaetik la xchaʼkuxesan!

Jaʼ yuʼun, kʼalaluk ch-ajvalilaj mil jabil ta vinajel li Jesuse, ¿kʼusi van chkʼot ta pasel li ta Balumile? Jech, spʼejel li Balumile ta xkʼataj ta jun alakʼ sba paraiso. Chʼabal xa leto, chʼabal xa milbail, muʼyuk xa buchʼu ch-ipaj xchiʼuk muʼyuk xa buchʼu chcham. Jnaʼojtik ti jeche, yuʼun li Diose chaʼa, la spas li Balumile sventa chkʼataj ta jun paraiso ti bu xuʼ tskʼupin xkuxlejalik li krixchanoetike. Jech oxal li Diose la spas li nichimaltik Edene. Li Jesuse jaʼ ta xakʼ kʼotuk ta pasel li kʼusi tskʼan Diose.

Kʼot xa yorail ti tsut batel ta vinajel li Jesuse. Li yajtsʼaklomtak Cristoe snaʼojik ti kuxul li Jesuse, yuʼun 40 kʼakʼal la jyakʼolan sba ta ilel ta stojolalik. Pe kʼalal mu to chbat ta vinajel li Jesuse, xi la jyalbe komel li yajtsʼaklomtake: Mu to xa lokʼik batel li ta Jerusalene, malaik to, jaʼ to mi la avichʼik li chʼul espiritue, xi. Taje jaʼ li yip Dios ti ch-abteje, xkoʼolaj kʼuchaʼal ikʼ ti tsbakʼes kʼusitike, jaʼ chkoltaatik-o yuʼun li yajtsʼaklomtak Cristo sventa tspasik li kʼusi tskʼan yoʼonton li Diose. Ta slajebal xa ne, li Jesuse xi la jyale: Li voʼoxuke cha cholik batel ta spʼejel Balumil li kʼusi la avilik ta jventae, xi.

Kʼalaluk la jyal taje, oy kʼusi labal sba kʼot ta pasel. Lik muyuk ta vinajel li Jesuse, jech kʼuchaʼal cha vil liʼ ta lokʼole. Vaʼun mak batel ta tok, jech oxal li yajtsʼaklomtake chʼay batel ta satik. Bat ta vinajel li Jesuse, lik ta ajvalil sventa tsventain tal li yajtsʼaklomtak liʼ ta Balumile.