Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 90

Chchiʼin ta loʼil jun ants ta poso

Chchiʼin ta loʼil jun ants ta poso

LI JESUSE te paj xkux yoʼonton ta stsʼel jun poso ta Samaria. Li yajtsʼaklomtake batemik ta yutil lum ta smanel veʼlil. Li ants te chchiʼin ta loʼil li Jesuse talem ta lup voʼ. Li Jesuse xi la jyalbe li antse: Akʼbun kuchʼ avaʼal, xut.

Toj chʼayel to kʼot yoʼonton li antse. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun? Yuʼun li Jesuse jaʼ judío vinik, pe li antse jaʼ jsamaria ants. Jutuk mu skotoluk li judioetike muʼyuk onoʼox lek chilik li jsamariaetike. ¡Mi jaʼuk tskʼoponik! Pe li Jesuse skʼanoj skotol li krixchanoetike. Jech oxal xi la jyalbe li antse: Ti xa naʼuk buchʼu ta skʼanbot li avaʼale, voʼot la akʼanbe ti jechuke, yuʼun li stuke ta xakʼbot voʼ ti chakʼ kuxlejale, xi.

Bankilal, li posoe toj nat xchiʼuk noxtok muʼyuk avalte xa lup-o lokʼel li voʼe. ¿Bu cha ta li voʼ ti chakʼ kuxlejale?, xi li antse.

Li Jesuse xi la jyale: Mi cha vuchʼbe yaʼlel li poso liʼe chtakij avoʼonton yan velta. Pe li voʼ chkakʼe, xuʼ chakʼbe-o xkuxlejal sbatel osil jun krixchano, xi.

Bankilal, ¡akʼbun kuchʼ li voʼ taje! Jech mu xa xkaʼi taki oʼontonal. Xchiʼuk sventa mu xa xtal jlup voʼ liʼe, xi li antse.

Li antse yaloj mi jaʼ skʼoplal batsʼi voʼ chal li Jesuse. Pe li Jesuse yakal ta xalbe skʼoplal li melel ta sventa li Diose xchiʼuk ta sventa li ajvalilal yuʼune, yuʼun liʼe xkoʼolaj kʼuchaʼal voʼ ti chakʼ kuxlejale. Ta melel xuʼ chakʼ kuxlejal ta sbatel osil.

Vaʼun li Jesuse xi la jyalbe li antse: Batan, ba ikʼo talel li amalale, vaʼun xa sutal, xut.

Muʼyuk jmalal, xi li antse.

Melel xa val, xi li Jesuse, pe yoʼobal xa amalal aviloj, jech noxtok li vinik te achiʼuk ta naklej tanae maʼuk amalal, xi li Jesuse.

Li antse chʼayel to kʼot yoʼonton, yuʼun jaʼ melel skotol li kʼusi la jyal li Jesuse. ¿Kʼuxi la snaʼ li Jesús taje? Jech, yuʼun li Jesuse, jaʼ ti Albil onoʼox skʼoplal yuʼun Dios ti chichʼ takel tale, jech oxal jaʼ albat yuʼun Dios li kʼusi la jyalbe li antse. Vaʼun sutik tal li yajtsʼaklomtak li Jesuse, toj labal la jyilik ti yakal ta xchiʼin ta loʼil jun jsamaria antse.

¿Kʼusi xuʼ jchantik ta sventa taje? Ta jchantik ti toj lek tajek yoʼonton Jesús ta stojolal krixchanoetik ti yan-o slumalike. Skʼan jechuk koʼontontik ek; mu xuʼ jnoptik ti chopol jun krixchano ta skoj ti yan-o slumale. Li Jesuse tskʼan ti akʼo xchan skotol krixchano li melel ti ch-ikʼvan batel ta kuxlejal sbatel osile. Li voʼotik eke skʼan oyuk ta koʼontontik ta skoltael li krixchanoetik ta xchanel taje.