Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 91

Chchanubtasvan ta jun vits li Jesuse

Chchanubtasvan ta jun vits li Jesuse

KʼELAVIL li Jesús liʼ chotole. Yakal ta xchanubtas skotol krixchanoetik liʼ ta vits ta Galileae. Li buchʼutik te nopol chotolik ta stojolale jaʼ yajtsʼaklomtak. La stʼuj lajchaʼvoʼ sventa yajtakboltak. Li jtakboletike jaʼ yajtsʼaklomtak Jesús ti jaʼ mas lek xil sbaik xchiʼuke. ¿Mi xa naʼ kʼusi sbiik?

Li baʼyele, jaʼ sbi Simón Pedro xchiʼuk te li xchiʼil ta vokʼel ti jaʼ sbi Andrese. Laj ne, Santiago xchiʼuk Juan ti xchiʼil noʼox sbaik ta vokʼele. Oy yan jtakbol ti jaʼ sbi Santiago eke, li jun noxtoke jaʼ sbi Simón. Oy chaʼvoʼik noxtok jaʼ sbiik Judas. Li june jaʼ Judas Iscariote, li jun Judase Tadeo sbi xtok. Te oyik noxtok li Felipee, li Natanaele (ti Bartolomé sbi xtoke), li Mateoe xchiʼuk li Tomase.

Kʼalaluk lokʼ tal ta Samaria li Jesuse lik yal ta sba velta: Nopol xa yorail chlik ventainvanuk li ajvalil ta vinajele, xi. ¿Mi xa naʼ kʼusi li ajvalilal taje? Jaʼ jun melel ajvalilal yuʼun Dios. Jaʼ chventainvan Jesús li ta ajvalilal taje. Ta vinajel to ch-ajvalilaj tal, vaʼun ta xakʼ talel lekilal ta Balumil. Koliyal li ajvalilal yuʼun Diose, li Balumile ta xkʼataj ta jun paraiso.

Li Jesuse, liʼ yakal ta xchanubtas krixchanoetik ta sventa li ajvalilale. Xi skʼan xa kʼoponik li Diose, xi: Dios kuʼunkutik, te oyot ta vinajel, ichʼbiluk ta mukʼ abi. Akʼo sta yorail cha pas mantal, akʼo pasuk kʼusi tskʼan avoʼonton liʼ ta Balumil jech kʼuchaʼal te ta vinajele. Li orasion taje ep krixchanoetik ta sbiiltas: S-orasion Kajvaltik. Li yantike Padrenuestro sbi yuʼunik. ¿Mi x-al avuʼun sjunul li orasione?

Li Jesuse yakal ta xchanubtas noxtok li krixchanoetik ta sventa ti kʼu x-elan skʼan chil sbaik ta jujuntale. Ti kʼu x-elan cha kʼan cha spasboxuk li krixchanoetike, jaʼ jech xa spasbeik ek, xi. ¿Mi mu lekuk cha vaʼi ti chakʼ ta ilel slekil yoʼonton ta atojolal li krixchanoetike? Jaʼ yuʼun, skʼan lekuk koʼontontik ta stojolal li yantik krixchanoetike. ¡Kʼalal mi skotol krixchanoetik jech ta skʼan sbaik ta jujuntal li ta paraiso Balumile toj lek!, ¿mu jechuk?