Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

SVAKVOKʼAL

Svokʼel Jesús kʼalal to ta slajel

Svokʼel Jesús kʼalal to ta slajel

Li anjel Gabriele la jyichʼ takel tal ta stojolal jun lekil tsebal ants ti jaʼ sbi Mariae. La jyalbe ti ta xil jun yol ti chkʼot ta jpas mantal kʼuchaʼal ajvalil ta sbatel osile. Li olol Jesuse, vokʼ ta snail vakax ti bu la jyichʼ vulaʼanel yuʼun jayvoʼ jchabi chijetike. Ta tsʼakale, beiltasatik batel yuʼun jpʼej kʼanal ta stojolal Jesús jayvoʼ viniketik ti likemik tal ta slokʼeb Kʼakʼale. Ta jchantik buchʼu akʼbat yilik li kʼanal taje, xchiʼuk noxtok ta jchantik kʼuxi muʼyuk xcham Jesús manchuk mi ep krixchanoetik tsmilik ox yaʼiik.

Ta tsʼakal, ta xkiltik ti yakal ta xchiʼin ta loʼil jchanubtasvanejetik ta chʼulna ti kʼalal yichʼoj xaʼox 12 jabil li Jesuse. Kʼalal lokʼ xaʼox vaxaklajuneb jabil ti jech kʼot ta pasel taje, li Jesuse la jyichʼ voʼ, vaʼun lik xchol mantal xchiʼuk lik chanubtasvanuk ta sventa li Ajvalilale, yuʼun jaʼ ta sventa ti la jyichʼ-o takel tal ta Balumil yuʼun li Diose. Sventa chkoltaat ta spasel li abtelal taje, la stʼuj lajchaʼvoʼ viniketik ti kʼot ta yajtakboltake.

La spas ep skʼelobiltak juʼelal noxtok li Jesuse. La smakʼlin ta smilal noʼox krixchanoetik ta uni jaykot choy xchiʼuk ta uni jayib pan. La xpoxta jchameletik xchiʼuk la xchaʼkuxes animaetik noxtok. Ta slajebal xa ne, ta jchantik ti kʼusitik kʼot ta pasel ta stojolal ti kʼalal jaʼo xa ta xchame, ta jchantik noxtok kʼuxi la smilik. Jutuk mu oxibuk jabil xchiʼuk oʼlol la xchol mantal li Jesuse, jech oxal skotol li loʼiletik ta SVAKVOKʼALE jalij 34 jabil.

 

Ta jvokʼ liʼe

LOʼIL 84

Ta xichʼ vulaʼanel ta jun anjel li Mariae

Lekil aʼyel yuʼun Dios. Jaʼ chkʼot ta meʼil yuʼun jun Ajvalil sbatel osil.

LOʼIL 85

Chvokʼ ta snail vakax li Jesuse

¿Kʼu yuʼun te vokʼ ta sveʼum chonetik li Ajvalil ta tsʼakale?

LoʼIl 86

Li viniketike tstsʼakliik batel jpʼej kʼanal

¿Buchʼu sbeiltas batel li viniketik ta stojolal Jesuse? Yikʼaluk labal chavaʼi li stakʼobile

LOʼIL 87

Te oy ta chʼulna li kerem Jesuse

Li Jesuse oy kʼusi chal ti chʼayal to kʼot yoʼontonik li jchanubtasvanejetik ta chʼulnae.

LOʼIL 88

La jyakʼbe yichʼ voʼ Jesús li Juane

Chakʼbe yichʼ voʼ jpas mulil krixchanoetik li Juane. Li Jesuse muʼyuk kʼusi chopol spasoj. Pe ¿kʼu yuʼun chakʼbe yichʼ voʼ Jesus li Juane?

LOʼIL 89

Li Jesuse ta slokʼes jchonolajeletik ta xchʼulna Dios

Lek snaʼ xkʼanvan li Jesuse, pe kʼu yuʼun ti ch-iline.

LOʼIL 90

Chchiʼin ta loʼil jun ants ta poso

Li voʼ chakʼ Jesuse ¿Kʼuxi ti mu xa xaʼi taki oʼonal yan velta li antse

LOʼIL 91

Chchanubtasvan ta jun vits li Jesuse

Li loʼiletik ta jun vitse, oy bijil loʼil la yichʼ akʼel.

LOʼIL 92

Chchaʼkuxes animaetik li Jesuse

Ta sventa li sjuʼel Diose ta chaʼpʼel noʼox kʼop la xchaʼkuxesbe stseb Jairo li Jesuse.

LOʼIL 93

Tsmakʼlin epal krixchanoetik ti Jesuse

Ti la smakʼlin ta sjuʼel epal krixchanoetik li Jesiuse ¿kʼusi tsots skʼoplal laj yakʼ ta ilel?

LOʼIL 94

Skʼanoj li ololetike

Jesus laj xchanubtas jtakboletik ti ep kʼusi xuʼ xchanbeik li ololetik akʼo mi oy xa sjabilalike.

LOʼIL 95

Kʼuxi chchanubtasvan li Jesuse

Li loʼil laj yal Jesus ta sventa lekil jsamaria nopolik noʼox la stunesan.

LOʼIL 96

Li Jesuse ta xpoxtaan li jchameletike

¿Kʼu yuʼun tspas skʼelobiltak juʼelal li Jesuse?

LOʼIl 97

Xkoʼolaj kʼuchaʼal jun ajvalil tal li Jesuse

Epal krixchanoetik xmuyubajik, pe oy junantike muʼyuk.

LOʼIL 98

Ta vits Olivatik

Li Jesús chalbe li chanvoʼ jtakboletik li kʼusi chkʼot ta li ta jkʼakʼaliltike.

LOʼIL 99

Ta jkʼol na ta toyol

¿kʼu yuʼun laj yalbe yajtakboltak Jesus ti skʼan akʼo spasik jujun jabil Snaʼobil slajele

LOʼIL 100

Te oy ta nichimaltik li Jesuse

¿kʼu yuʼun ta jun tsʼutsʼel noʼox la svalopatin Jesus li Judase?

LOʼIL 101

Ta smilik li Jesuse

Kʼalal yakal chichʼ jokʼanel jtel teʼ li Jesuse oy kʼusi laj yal ta sventa Paraiso.