Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 82

Mardoqueo xchiʼuk Ester

Mardoqueo xchiʼuk Ester

SUTKUTIK batel jayibuk jabil, jkʼeltikik kʼusi kʼot ta pasel kʼalal mu toʼox chbat ta Jerusalén li Esdrase. Li Mardoqueo xchiʼuk li Estere jaʼ j-israeletik ti lek ojtikinbilik ta sjunul lum ti oy ta skʼob li ajvalil ta Persiae. Li Estere jaʼ meʼ ajvalil, li sprimo ti jaʼ sbi Mardoqueoe jaʼ xchibal ajvalil kʼotem. Jkʼeltikik kʼuxi kʼot ta pasel taje.

Kʼalal bikʼit toʼox li Estere cham li stot smeʼe, jaʼ yuʼun jaʼ chabiat yuʼun li Mardoqueoe. Asuero, li ajvalil ta Persiae oy jpʼej sna ta Susa, li Mardoqueoe te chtun ta stojolal ajvalil. Jech jun kʼakʼale, Vasti li yajnil ajvalile, muʼyuk la xchʼun mantal, jaʼ yuʼun li ajvalile la stʼuj yan yajnil sventa ch-och ta meʼ ajvalil. ¿Mi xa naʼ buchʼu la stʼuj sventa chikʼe? Jaʼ, jaʼ li kʼupil sba Estere.

¿Mi xa vil li krixchanoetik ti yakal ta skejan sbaik ta stojolal li jtoyobba vinik leʼe? Leʼe jaʼ Amán, jun vinik ti lek ojtikinbil ta Persiae. Li Amane tskʼan ti akʼo xkeji Mardoqueo ta stojolale. Li Mardoqueoe jaʼ li vinik te chotol cha vile, pe muʼyuk bu xkeji. Yuʼun mu lekuk ta xil ti xkeji ta stojolal jun chopol vinike. Li Amane tsots ilin. Kʼelavil tana li kʼusi ta spase.

Li Amane la sjutbe smul j-israeletik ta stojolal li ajvalile. Chopol li j-israeletike, mu xchʼunik li amantale. Skʼan xichʼik milel, xi. Li Asueroe mu snaʼ mi jaʼ j-israelal ants li yajnile. Jech oxal la xchʼun li kʼusi la jyal Amane, la spas jun mantal ti chal ti vaʼal jun skʼakʼalil sventa chichʼik milel skotol li j-israeletike.

Kʼalaluk la jyaʼi Mardoqueo li mantal taje, la svul yoʼonton. La stakbe batel aʼyej li Estere: Kʼopono li ajvalile, albo ti akʼo skoltautike, xi. Sventa xba yichʼ kʼelel li ajvalile, li mantal ta Persia lume ta xal ti skʼan la persa ikʼbilike. Pe manchuk mi muʼyuk ikʼbil li Estere bat. Li ajvalile la xbech snamteʼ ti pasbil ta kʼanal takʼine, taje jaʼ svinajeb ti akʼo mu smilike. Li Estere la jyikʼ ta veʼel li ajvalil xchiʼuk li Amane. Kʼalal jaʼo chveʼike jakʼbat yuʼun ajvalil kʼusi koltael tskʼan li Estere. Li Estere xi la stakʼe: Mi la tal ta veʼel okʼom xchiʼuk li Amane ta xkalbot, xi.

Li ta veʼel taje xi la jyalbe ajvalil li Estere: Ta smilik li jlumale xchiʼuk ta smilikun ek, xi. Ilin li ajvalile. ¿Buchʼu ti jech ta spas taje?, xi la sjakʼ.

¡Li vinik, li jkontrainvaneje, jaʼ li chopol Amán liʼe!, xi li Estere.

Jech oxal li ajvalil ne ilin ta jyalel. La jyal mantal ti akʼo smilik li Amane. Vaʼun li ajvalile la svaʼan ta xchibal ajvalil li Mardoqueoe. Li Mardoqueoe jaʼ abolaj ta skʼanel jun achʼ mantal ti bu chal ti xuʼ spoj sbaik li j-israeletik kʼalal mi kʼot skʼakʼalil ti ta ox xmilatik skʼoplale. Tanae toj ojtikinbil xa li Mardoqueoe, jech oxal li j-israeletike la jyichʼik koltael ta epal krixchanoetik, jaʼ jech tsal yuʼunik li yajkontraike.

Ester 1-10