Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae

 LOʼIL 64

Tsvaʼan chʼulna li Salomone

Tsvaʼan chʼulna li Salomone

KʼALAL mu toʼox ta xcham li Davide la jyakʼbe Salomón li spʼisoltak chʼulna ti akʼbat yuʼun Diose. Ta xchanibal jabil yochel ta ajvalil li Salomone lik svaʼan li chʼulnae, jalij vukub jabil xchiʼuk oʼlol ta spasel. Ta smilal noʼox viniketik abtejik ta svaʼanel li chʼulnae. Ep kʼanal takʼin xchiʼuk ep sakil takʼin la stunesik, toj echʼ xa noʼox ep takʼin laj.

Li chʼulna liʼe oy chaʼkʼol skuartoal ti tsots skʼoplaltake, xkoʼolaj jech kʼuchaʼal skuartoal li chʼulna pasbil ta nukule. Jaʼ noʼox liʼe j-oʼlol to x-echʼ smukʼul. Li Salomone la spas ti akʼo xichʼ akʼel li xkaxail smantal Dios te ta kuarto ti ta yutil to oye; pe li yan kʼusitik te toʼox oy ta chʼulna pasbil ta nukule te la jyakʼik li ta jkʼol kuartoe.

Kʼalal tsuts li chʼulnae, la spasik jun mukʼta kʼin. Li Salomone la skejan sba ta yeloval chʼulna, jech kʼuchaʼal cha vile tskʼopon Jeova, xi la jyalbee: Yuʼun mi mu xa och-o ta vinajel ti toj mukʼe, ¿kʼu x-elan xuʼ cha och-o ta avuni chʼulna ti la jpasbote? Pe Dios kuʼun, avokoluk aʼibo skʼop li ateklumal kʼalal cha skʼoponoxuk tal ta chʼulnae, xut.

Kʼalal laj yoʼonton ta skʼoponel Dios li Salomone, yal tal kʼokʼ ta vinajel. La xchikʼ skotol li smoton Diose. Li chʼulnae noj ta xojobal li Jeovae. Liʼe jaʼ svinajeb ti yakal ta xchikinta li Jeovae, ti xmuyubaj ta sventa li chʼulnae xchiʼuk ti lek chaʼi li kʼusi chal Salomone. Vaʼun te xa ta chʼulna ta smuyubtaik li Diose, maʼuk xa li ta chʼulna pasbil ta nukule.

Ep jabiletik lek pʼij ch-ajvalilaj li Salomone, jech oxal li krixchanoetike xmuyubajik. Pe li Salomone la saʼ ep yajniltak ta yantik lumetik ti muʼyuk ta smuyubtaik Jeovae. ¿Mi xa vil junuk yajnil ti te tsmuyubta santoe? Li antsetik taje la sjelbeik yoʼonton sventa chba smuyubta yan diosetik li Salomone. ¿Mi xa naʼ kʼusi lik kʼotuk ta pasel ta skoj taje? Pas ta simaron li Salomone, vaʼun li jteklume muʼyuk xa bu xmuyubaj.

Ta skoj taje ilin Jeova ta stojolal li Salomone, vaʼun xi la jyalbee: Ta xa jpojbot li avabtele, yan-o buchʼu chkakʼbe. Muʼyuk ta jpasbot jech ta ora ti kʼalal kuxulot toe, jaʼ to ta jpasbe jech li anichʼone. Pe muʼyuk ta jtuchʼ-o ta j-echʼel li avabtele, xi. Jkʼeltikik kʼuxi kʼot ta pasel li kʼusitik taje.

1 Crónicas 28:9-21; 29:1-9; 1 Reyes 5:1-18; 2 Crónicas 6:12-42; 7:1-5; 1 Reyes 11:9-13.