Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

XCHANVOKʼAL

Baʼyel ajvalil ta Israel kʼalal to ti kʼalal la jyichʼik chukel batel ta Babilonia li j-israeletike

Baʼyel ajvalil ta Israel kʼalal to ti kʼalal la jyichʼik chukel batel ta Babilonia li j-israeletike

Baʼyel echʼ ta ajvalil ta Israel li Saule. Pe muʼyuk bu lek ilat yuʼun Jeova, jech oxal la jyichʼ tʼujel David sventa ch-och ta xkʼexol li Saule. Ta jchantik ep kʼusitik ta stojolal li Davide. Ta skeremale, la spas leto ta skontra li mukʼta natil tsatsal Goliate. Ta mas tsʼakale jatav ta skoj yitʼixal yoʼonton li ajvalil Saule. Vaʼun li alakʼ sba Abigaile la spajtsan David sventa mu smil li Nabale.

Ta mas tsʼakal ep kʼusitik ta jchantik ta stojolal Salomón, li xnichʼon David ti och ta xkʼexol kʼuchaʼal ajvalil ta Israele. Li baʼyel oxvoʼ ajvalil ta Israele, 40 jabil ajvalilajik ta jujuntal. Kʼalal chamem xaʼox li Salomone, pas ta chaʼvokʼ li Israele, och chaʼvoʼ ajvalil ta stojolal, jun ta norte jun ta sur.

Li ajvalilal sventainoj li lajunvokʼ nitilulal ta Israel ta nortee jalij 257 jabil vaʼun lajik ta j-asirioetik. Kʼalal echʼ 133 jabile, li ajvalilal ti sventainoj li chaʼvokʼ nitilulal ta Israel ta sure la jyil lajel ek. Tana liʼ ne li j-israeletike chukbil batik ta Babilonia. Skotol li loʼiletik ta jchantik ta XCHANVOKʼALE jalij 510 jabil, ti vaʼ sjalil taje ep kʼusitik labalik sba kʼot ta pasel.

 

Ta jvokʼ liʼe

LOʼIL 56

Saúl: baʼyel ajvalil ta Israel

Ta slikebal li Diose la stʼuj li Saule, pe ta tsʼakale la spʼaj. Li sloʼilal Saule oy kʼusi tsots skʼ0plal chakʼ jchantik.

LOʼIL 57

La jyichʼ tʼujel yuʼun Dios li Davide

¿Kʼusi laj yil ta stojolal David li Diose, ti muʼyuk laj yil li Samuele?

LOʼIL 58

David xchiʼuk Goliat

Li Davide maʼuk noʼox xchiʼuk sjimichʼ la stsal li Goliate, yuʼun oy kʼusi mas la stunes ti mas tsots yipe.

LOʼIL 59

Kʼu yuʼun chjatav li Davide

Ta slikebe, li Saule xmuyubaj toʼox xchiʼuk li Davide, pe ta tsʼakale tskʼan ox tsmil. ¿Kʼu yuʼun?

LOʼIL 60

Abigail xchiʼuk David

Li Abigaile bol vinik laj yalbe skʼoplal li smalale, pe akʼo mi jech, la spojbe xkuxlejal... akʼo mi mu jaluk kuxul kom.

LOʼIL 61

Och ta ajvalil li Davide

Li Davide chakʼ ta ilel ta stalelal ti xuʼ x-ajvalilaje, taje jaʼo kʼalal oy kʼusitik tspase xchiʼuk kʼalal oy kʼusitik muʼyuk tspase.

LOʼIL 62

Vokoliletik ta sna David

Li Davide la spas tsots smul, ta skoj taje ep kʼusitik chopol kʼot ta pasel ta sna, taje epal jabil jech kʼot ta pasel.

LOʼIL 63

Li pʼijil ajvalil Salomone

Li Salomone ¿mi ta van sbas ta oʼlol li neneʼe?

LOʼIL 64

Tsvaʼan chʼulna li Salomone

Akʼo mi pʼij tajek li Salomone, la sjelbeik yoʼonton sventa spas kʼusitik chopol xchiʼuk pas ta bol vinik.

LOʼIL 65

Chchʼak li ajvalilale

Kʼalal lik ajvalilajuk li Jeroboame , li steklumale lik spʼajik li smantaltak Diose.

LOʼIL 66

Li pukujil meʼ ajvalil Jezabele

Muʼyuk kʼusi chpajtsanat-o chaʼi kʼalal oy kʼusi tskʼan tspase.

LOʼIL 67

Tspat yoʼonton ta stojolal Jeova li Josafate

¿Kʼu yuʼun chʼabal yabtejeb chbatik ta pas leto li jkʼejimoletik ti jbabeik batele?

LOʼIL 68

Chaʼvoʼ ololetik chaʼkuxiik

¿Me xuʼ xichʼ chaʼkuxesel li buchʼu chamemike? Oy xa onoʼox jech kʼotem ta pasel.

LOʼIL 69

Li uni tsebe la skolta jun bankilal soltaro

Muʼyuk xiʼ ikʼopoj, ta skoj taje yichʼ pasel jun skʼelobil juʼelal.

LOʼIL 70

Jonás xchiʼuk li mukʼta choye

Li Jonase oy kʼusi tsots skʼoplal la xchan ta sventa ti skʼan pasel skotol li kʼusi chal Jeovae.

LOʼIL 71

Yaloj ta melel chakʼ jun paraiso li Diose

Uni bikʼit toʼox li baʼyel paraisoe, yan li liʼe jaʼ ta spʼejel Balumil.

LOʼIL 72

Li Diose la skolta li ajvalil Ezequiase

Ta jun noʼox akʼobale, jun yaj-anjel Jeovae la smil 185,000 j-asiria soltaroetik.

LOʼIL 73

Slajeb lekil ajvalil ta Israel

Kʼalal chex kerem toʼox li Josiase, oy kʼusi la spas ti skʼan xakʼ ta ilel stsatsal yoʼontone.

LOʼIL 74

Jun vinik ti mu snaʼ xiʼe

Li Jeremiase la snop ti toj kerem to sventa xpas ta j-alkʼope, pe li Diose snʼaoj ti xuʼ yuʼune.

LOʼIL 75

Chanvoʼ keremetik ta Babilonia

Lek noʼox bat xkuxlejalik akʼo me nom oyik ta yutsʼ yalalik.

LOʼIL 76

Chlaj li Jerusalene

¿Kʼu yuʼun laj yakʼ Dios ti akʼo xichʼ lajesel ta yajkontratak li Jerusalene?