Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 55

Jun uni kerem chtun ta stojolal Dios

Jun uni kerem chtun ta stojolal Dios

¿MU JECHUK ti alakʼ sba li uni olol liʼe? Jaʼ sbi Samuel. Li vinik ti chakʼ skʼob ta sjol li olole jaʼ li mero bankilal pale ta Israele, jaʼ li Elie. Li buchʼutik yikʼojik tal ta stojolal Elí li olole jaʼ Elcana xchiʼuk Ana, jaʼ li stot smeʼe.

Li Samuele kʼajomal noʼox chanib o voʼob jabil yichʼoj. Pe chtal xchiʼin ta naklej li Elí xchiʼuk li yan paleetik liʼ ta xchʼulna Jeova pasbil ta nukule. Pe ¿kʼu yuʼun ti Elcana xchiʼuk Ana la jyikʼik talel jun uni bikʼit kerem kʼuchaʼal Samuel sventa tspasbe yabtel Jeova ta chʼulna pasbil ta nukule? Jkʼeltikik.

Mu toʼox toj epuk jabil yechʼel, li Anae chat toʼox tajek yoʼonton. Yuʼun mu x-alaj akʼo mi oy ta yoʼonton chil junuk yuni neneʼ. Jaʼ yuʼun jun veltae kʼalal yakal tsvulaʼan li xchʼulna Jeova pasbil ta nukule, xi la jyale: ¡Ay, Jeova, mu xa chʼayun ta avoʼonton! Mi la avakʼbun junuk kole, ta melel chkakʼbot sventa tspas avabtel ti kʼu sjalil xkuxlejale.

Li Jeovae la jyaʼi li kʼusi la jyal li Anae, kʼalal echʼ xaʼox jayibuk ue ayan li Samuele. Skʼanoj tajek yuni kerem li Anae, ta sbikʼtal noʼox lik xchanubtas ta sventa Jeova. Xi la jyalbe li smalale: Jaʼ noʼox mi chʼi jutuk li Samuele, mi kom li xchuʼe, chbat kakʼ ta chʼulna pasbil ta nukul sventa te tspasbe-o yabtel li Jeovae.

Jech kʼuchaʼal chkiltik ta lokʼole jech yakal ta spasik Ana xchiʼuk li Elcanae. Ta skoj ti lek la jyichʼ chanubtasel yuʼun stot smeʼ li Samuele, xmuyubaj ti tspasbe yabtel Jeova liʼ ta skarpana Jeovae. Jujun jabil li stot smeʼe ta xtal smuyubtaik Dios liʼ ta karpana ti stuk noʼox jeche, xchiʼuk sventa chtal svulaʼan li yuni keremike. Jujun jabil li Anae ta xichʼ talel jlik achʼ moka kʼuʼil ti la spasbe tal li Samuele.

Echʼ xa ep jabiletik, li Samuele te yakal chtun ta xchʼulna Jeova pasbil ta nukul, taje lek chil Jeova xchiʼuk li krixchanoetike. Pe ti Ofni xchiʼuk ti Fineese, li xnichʼnabtak li mero bankilal pale Elie, chopolik. Ep kʼusitik chopol ta spasik, jech noxtok jaʼ ta smulik ti ep buchʼutik ta saʼ smulik ta stojolal Diose. Li Elie ta slokʼesan ta paleal ti jechuke, pe mu jechuk la spas.

Akʼo mi ep kʼusitik chopol chkʼot ta pasel li ta chʼulna pasbil ta nukule, li kerem Samuele mu xakʼ ti akʼo makbatuk ta be li yabtel tspas ta stojolal Jeova. Pe jal xa ti muʼyuk skʼopon krixchanoetik ti Jeovae, yuʼun jutuk ti buchʼutik skʼanojik ta melele. Kʼalal chʼi xaʼox jutuk li Samuele, xi kʼot ta pasele:

Kʼalal jaʼo yakal chvay li Samuele la jyichʼ tijel ta jun yechʼomal eil. Xi la stakʼe: Liʼ oyune, xi. Lik batel ta anil ti bu oy li Elie, xi kʼot yalbee: Li tal xa, kʼusi cha val, xut.

Pe li Elie xi la jyale: Muʼyuk bu la jkʼoponot, sutan batel ta tem, xut. Jaʼ yuʼun sut batel ta stem li Samuele.

Vaʼun la jyichʼ ikʼel ta xchibal velta, xi albate: ¡Samuel! Li Samuele lik, bat ti bu oy li Elie. Liʼ oyune, kʼusi cha val, xut kʼotel. Pe li Elie xi la stakʼe: Kuni nichʼon muʼyuk bu xa jkʼopon. Bat vayan. Jaʼ yuʼun ti Samuele bat vayuk.

¡Samuel! xi ta yoxibal velta li yechʼomal eile. Jaʼ yuʼun li Samuele bat ta anil ti bu oy li Elie. Kʼusi cha val; ta melel voʼot me la kʼoponun, xi. Li Elie la jyakʼ venta ti jaʼ Jeova ti buchʼu chkʼopoje. Xi la jyalbe li Samuele: Bat vayan yan velta, mi cha skʼoponot xtoke, xi xa takʼbee: Kʼopojan Jeova, yuʼun li avajtunele ta xaʼi, uto, xut.

Li Samuele jaʼ jech la stakʼ kʼalal ikʼopoj yan velta li Jeovae. Li Samuele albat yuʼun Jeova ti chakʼbe stoj smul Elí xchiʼuk li xnichʼnabtake. Ta mas tsʼakal li Ofni xchiʼuk Fineese chamik ta pas leto ta skontra jfilistaetik, kʼalal la jyaʼi Elí li kʼusi kʼot ta pasele, balchʼuj yalel, toj kʼasel kʼot snukʼ, jech icham. Jaʼ jech kʼot ta pasel li kʼusi la jyal li Jeovae.

Li Samuele chʼi, jaʼ xa slajeb jchapanvanej echʼ ta Israel. Kʼalal molibe, xi albat yuʼun li jteklume: Vaʼanbunkutik junuk ajvalil sventa ch-ajvalilaj ta jtojolalkutik. Ti Samuele mu skʼan, yuʼun li ajvalil yuʼunik ta melele jaʼ li Jeovae. Pe li Jeova la jyalbe ti akʼo xchʼunbe li jteklume.