Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 51

Rut xchiʼuk Noemí

Rut xchiʼuk Noemí

LI TA Vivliae te cha ta jvokʼ livro ti jaʼ sbi Rute. Jaʼ sloʼil xkuxlejal jchop utsʼ-alalil ti jaʼo kuxiik ti kʼalal oy jchapanvanejetik yuʼun li Israele. Li Rute jaʼ jun tsebal ants ti likem ta yosilal Moabe; maʼuk te likem ta slumal Israel, li steklumal Diose. Pe kʼalaluk la xchan Rut ta sventa li melel Dios Jeovae, la skʼan ta sjunul yoʼonton. Li Noemie jaʼ jun yijil ants ti la xchanubtas ta sventa Jeova li Rute.

Jaʼ jun j-israelal ants li Noemie. Li Noemí xchiʼuk smalal xchiʼuk li chaʼvoʼ skeremotake batik ta naklej ta yosilal Moab yuʼun toj jutuk xa veʼlil li ta Israele. Jech jun kʼakʼale, li smalal Noemie cham. Li chaʼvoʼ skeremotak Noemie nupunik xchiʼuk jmoab antsetik, jaʼ sbi Rut xchiʼuk Orpá. Ta slajunebal jabil mas tsʼakale, cham xchaʼvoʼal li skeremotak Noemie. ¡Ti xkʼuxul xa noʼox yatel yoʼontonik li oxvoʼ antsetik taje! ¿Kʼusi van tspas ti Noemí tana ne?

Jun kʼakʼal li Noemie la snop chbat ti bu to oy li xchiʼiltak ta j-israelale. Li Rut xchiʼuk Orpae tskʼan chba xchiʼinik li Noemie, jech oxal la xchiʼinik batel. Pe kʼalal lek xaʼox snatil xanavelike, li Noemie xi la jyalbe li tsebetike: Sutanik batel ti bu la likik tale, batanik ti bu oy ameʼike, xutanan.

Li Noemie la stsʼutsʼan komel. Li tsebetike lik okʼikuk yuʼun skʼanojik tajek li Noemie. ¡Mu jkʼan xi sutkutik! Yuʼun chbat jchiʼinotkutik ti bu oy li achiʼiltake, xiik. Pe li Noemie xi la stakʼe: Skʼan xa sutik batel kuni tsebetak. Jun noʼox me avoʼontonik mi teoxuk ta alumalike. Jaʼ yuʼun li Orpae la stam sutel sbe ti bu likem tale. Yan li Rute muʼyuk sut batel.

Li Noemie xi la xchaʼalbe li Rute: Li Orpae sut xa batel. Batan ek un. Pe li Rute xi la stakʼe: ¡Mu xa sujun ti ta xkiktaote! Akʼo xbat jchiʼinot. Ti bu cha bate, te chi bat ek xchiʼuk ti bu cha nakie te chi naki ek. Li ateklumale ta jteklumin ek xchiʼuk li aDiose ta jDiosin ek. Ti bu cha chame, te chi cham ek xchiʼuk te chi muk noxtok. Kʼalal jech la jyal li Rute, ti Noemie mu xa kʼusi la jyalbe.

Jaʼ yuʼun kʼot xchaʼvoʼalik ta Israel. Te nakiik. Ta anil noʼox lik abtejuk li Rute, yuʼun jaʼ yorail chichʼ tsobel sevada. Jun vinik ti jaʼ sbi Booze, la jyakʼ ti akʼo stsob sevada ta yosile. ¿Mi xa naʼ buchʼu smeʼ li Booze? Jaʼ Rahab, li ta jteklum Jericoe.

Jun kʼakʼal li Rute xi albat yuʼun li Booze: Kabinoj ep akʼoplal xchiʼuk li slekil avoʼonton ta stojolal li Noemie. Jnaʼoj ti la vikta atot ameʼ xchiʼuk avosilale, jech noxtok tal achiʼin ta naklej krixchanoetik ti mu jutebuk xa vojtikine. ¡Oy ta koʼonton ti akʼo xakʼbot lekilal ti Jeovae!

Li Rute xi la stakʼe: Toj lek avoʼonton ta jtojolal bankilal. La spatbun koʼonton li kʼusitik lekik la valbune. Li Booze lek ta xil li Rute, jaʼ yuʼun ta tsʼakal la jyikʼ sbaik. Taje, ¡xmuyubaj-o yoʼonton li Noemie! Pe mas to muyubaj-o tajek ti kʼalaluk la jyil sbayel keremik li Rut xchiʼuk Booze, jaʼ sbi Obed. Li Obede kʼot ta smukʼtot David; te to ta jchantik ta stojolal li Davide.

Rut 1-4.