¿MI MUʼYUK kʼux ta avoʼonton li jchamel vinik liʼe? Jaʼ sbi Job, li ants tee jaʼ yajnil. ¿Mi xa naʼ kʼusi yakal ch-albat yuʼun yajnil li Jobe? Jaʼ lek chopol kʼoptao li Diose, chaman xa, xut. Jkʼeltikik kʼu yuʼun jech ta xal li antse xchiʼuk kʼu yuʼun ti chichʼ tajek svokol li Jobe.

Li Jobe jaʼ jun tukʼil vinik ti chchʼunbe smantal Jeovae. Te nakal ta Uz, jun lum ti nopol xil sbaik xchiʼuk li Canaane. Li Jeovae skʼanoj tajek li Jobe, pe oy buchʼu mi jsetʼuk skʼanoj. ¿Mi xa naʼ buchʼu taje?

Jaʼ li Diablo Satanase. Vuleso ta ajol, li Satanase jaʼ li chopol anjel ti tspʼaj Jeovae. Jaʼ li buchʼu chʼak yuʼun ta stojolal Jeova li Adán xchiʼuk Evae, xchiʼuk la snop ti xuʼ la xchʼak yuʼun xtok li yan krixchanoetike. Pe ¿mi pas yuʼun taje? Muʼyuk. Nopo avaʼi ta stojolal li viniketik, li antsetik ti tukʼ yakʼoj sbaik ta stojolal Jeova ti la xa jchanbetik skʼoplalike. ¿Jayvoʼ xuʼ xa biiltas?

Kʼalal chamemik xaʼox ta Egipto li Jacob xchiʼuk Josee, li Jobe jaʼ li vinik ti tukʼ la jyakʼ sba ta stojolal Jeova ta sjunul Balumile. Jeova tskʼan chakʼbe snaʼ Satanás ti mu spas yuʼun ta chopol skotol li krixchanoetike, jech oxal xi la jyalbee: Kʼelavil li Jobe. Kʼelavil toj tukʼ yakʼoj sba ta jtojolal.

Li Satanase xi la stakʼe: Li Jobe tukʼ yakʼoj sba ta atojolal yuʼun avakʼojbe slekilal xchiʼuk ep kʼusitik lek yuʼun. Pe ti xa pojbee ta xchopol kʼoptaot.

Jech oxal ti Jeovae xi la jyale: Batan. Ba pojbo skotol li kʼusitik oy yuʼune. Paso skotol li kʼusi chopol cha kʼan cha pasbe li Jobe. Jkʼeltikik mi chchopol kʼoptaun. Pe mu me xa milbun un.

Ta baʼyele, li Satanase la stunes jayvoʼ viniketik sventa chelkʼanbeik xvakax li Jobe, xchiʼuk ti xchijtake la jyichʼ milel. Xchiʼuk ta jun mukʼta tsatsal ikʼ la smilbe li lajunvoʼ xnichʼnabtake. Laj ne la jyakʼbe Job li chopol chamel liʼe. Ti Jobe la jyil tajek svokol. Jech oxal ti Jobe xi albat yuʼun ti yajnile: Chopol kʼoptao li Diose, chaman xa, xut. Pe ti Jobe muʼyuk jech la spas. Jech noxtok tal oxvoʼ viniketik ti lek xil sbaik ta alel xchiʼuk ti Jobe, xi la jyalike: Yuʼun muʼyuk lek kʼusitik la pas ta akuxlejal leʼe, xiik. Pe ti Jobe tukʼ la jyakʼ-o sba ta stojolal Jeova.

Taje muyubaj-o tajek yoʼonton ti Jeovae, ta tsʼakal ne ti Jeovae la jyakʼbe slekilal Job jech kʼuchaʼal cha vil liʼ ta lokʼole. La xpoxtabe li xchamele. Li Jobe la xchaʼil lajunvoʼ alakʼ sba xnichʼnabtak, xchiʼuk oʼlol to mas epaj xvakaxtak, xchijtak xchiʼuk skameyotak.

¿Mi tukʼ van cha vakʼ-o aba ta Jeova kʼuchaʼal ti Jobe? Mi jech cha pase, ti Diose ta xakʼbot alekilal ek. Xuʼ cha kuxi sbatel osil kʼalal mi kʼataj ta alakʼ sba nichimaltik li Balumil jech kʼuchaʼal toʼox li nichimaltik Edene.

Job 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.