KʼALAL la jyikʼik batel ta Egipto ti Josee kʼajomal 17 jabil yichʼoj. Te la xchonbeik jun vinik, jaʼ sbi Potifar. Ti Potifare ch-abtej ta stojolal ajvalil ta Egipto, ti Faraón sbi yuʼunike.

Li Josee tsots ch-abtej ta sventa li yajvale, li Potifare. Jaʼ yuʼun, kʼalal mukʼta krixchano xa li Josee, li Potifare chakʼbe ta skʼob skotol li snae. Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun tikʼil ta chukel li Josee? Jaʼ ta smul li yajnil Potifare.

Kʼalal chʼi ti Josee toj kʼupil sba yutsil, jech oxal ti yajnil Potifare tskʼan chchiʼin ta vayel. Pe ti Josee snaʼoj ti mu lekuke, jech oxal mu skʼan. Li yajnil Potifare ilin tajek. Jaʼ yuʼun, kʼalal vul li smalale, la sloʼla, xi la jyalbee: ¡Li chopol Josee chi xchiʼinun ox yaʼi ta vayel! Ti Potifare la xchʼunbe li yajnile, jech oxal ilin tajek ta stojolal li Josee. La stikʼ ta chukel.

Li buchʼu chchabi chukinabe, ta anil la jyakʼ venta ti mu chopoluk stalel ti Josee. Jech oxal la jyakʼbe xchabi skotol li jchukeletike. Ta tsʼakal ne, ti Faraone ilin ta stojolal li j-akʼ yaʼlel tsʼusub yuʼune xchiʼuk li jpas pan yuʼune, vaʼun la stikʼan ta chukel. Jun akʼobale, vaychinaj xchaʼvoʼalik, ti xvayichike toj tsots skʼoplal, pe mu snabeik kʼusi smelolal. Ta yokʼomal, ti Josee xi la jyale: Albikun tal li avayichike. Vaʼun ti Josee, ta skoj ti koltabil yuʼun ti Diose, la jyalanbe smelolal li xvayichike.

Li j-akʼ yaʼlel tsʼusube xi albat yuʼun li Josee: Ta oxib kʼakʼal cha lokʼ ta chukel xchiʼuk cha tun yan velta ta j-akʼ yalel tsʼusub yuʼun Faraón. Jaʼ yuʼun jech to la jyal li Josee: Kʼalal mi la lokʼe, albo jkʼoplal li Faraone, koltaun lokʼel liʼe. Pe li jpas pane xi albat yuʼun li Josee: Ta oxib kʼakʼal li Faraone ta xtuchʼ lokʼel li ajole.

Ta yoxibal kʼakʼal kʼot ta pasel jech kʼuxi onoʼox yaloj li Josee. Li Faraone la xtuchʼbe sjol li jpas pane. Pe li j-akʼ yalel tsʼusube lokʼesat ta chukel, vaʼun ba tunuk yan velta ta stojolal li ajvalile. ¡Pe li bankilal j-akʼ yaʼlel tsʼusube muʼyuk xvul ta sjol li Josee! Muʼyuk bu xalbe skʼoplal José ta stojolal li Faraone, jech oxal te to tikʼil ta chukel ikom ti Josee.

Génesis 39:1-23; 40:1-23.