Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 14

Ta xichʼ pasel ta preva li xchʼunel yoʼonton Abrahame

Ta xichʼ pasel ta preva li xchʼunel yoʼonton Abrahame

¿MI XA vil li kʼusi yakal ta spas Abrahame? Stomoj xkuchilu, ta smil yileluk ti skereme. ¿Kʼu yuʼun? Jkʼeltikik baʼyel kʼuxi la jyil skeremik li Abraham xchiʼuk Sarae.

Vuleso ta ajol ti albatik ta melel yuʼun Dios ti ta xil jun skeremike. Pe taje mu xkʼot ta pasel yileluk, yuʼun toj malubemik xa li Abraham xchiʼuk li Sarae. Pe ti Abrahame lek xchʼunoj ti xuʼ tspas yuʼun skotol ti Diose. Jech oxal un chaʼa, ¿kʼusi kʼot ta pasel?

Echʼ to lek jun jabil ti kʼalal kʼot ta pasel li kʼusi yaloj ta melel ti Diose. Vaʼun ti kʼalal yichʼoj xaʼox 100 jabil ti Abrahame xchiʼuk 90 jabil ti Sarae, la jyil yuni neneʼik ti jaʼ Isaac sbie. ¡Li Diose la spas li kʼusi yaloj onoʼox ta melele!

Pe kʼalal oy xaʼox sjabilal ti Isaaque, li Jeovae la spasbe ta preva xchʼunel yoʼonton ti Abrahame. Xi la jyalbee: ¡Abraham!, xut. Itakʼav ti Abrahame: ¡Liʼ oyune!, xi. Vaʼun xi la jyal ti Diose: Ikʼo batel li anichʼone, li kʼajomal noʼox jun anichʼone, batan li ta vits ti bu chkakʼ avile. Te xa mil, vaʼun akʼo ta matanal.

¡Och van tajek yatel yoʼonton ti Abrahame, yuʼun toj echʼ noʼox skʼanoj li xnichʼone! Vuleso ta ajol xtok, ti Abrahame albat ta melel yuʼun Dios ti te ta xnaki ta yosilal Canaán li xnichʼnabtake. Pe ¿kʼuxi van xuʼ chkʼot ta pasel jech ti mi cham li Isaac ne? Akʼo mi mu xaʼibe smelolal ti Abrahame, la xchʼunbe smantal ti Diose.

Kʼalal kʼot ta vitse, li Abrahame la xchukbe yok skʼob ti Isaaque, la skajan li ta skajleb matanal la spase. Vaʼun la slokʼes xkuchilu sventa tsmil li skereme. Pe kʼalal stomoj xaʼox xkuchilu ti Abrahame, jaʼo kʼopoj tal jun yaj-anjel Dios, xi la jyale: ¡Abraham, Abraham!, xut. Itakʼav ti Abrahame: ¡Liʼ oyune!, xi.

Mu kʼusi xa vut mi jaʼuk kʼusi xa pasbe li kereme, xi yaloj ti Diose. Tana liʼ ne jnaʼoj xa ti oy xchʼunel avoʼonton ta jtojolale, yuʼun muʼyuk la jalanbun li anichʼone, li jun noʼox anichʼone.

¡Toj echʼ noʼox tsots xchʼunel yoʼonton ta Dios ti Abrahame! Spatoj yoʼonton ta Jeova ti skotol xuʼ yuʼune, spatoj yoʼonton ta Jeova ti xuʼ ta xchaʼkuxes ti Isaaque. Pe ti Diose muʼyuk onoʼox ta yoʼonton ti akʼo smil Isaac ti Abrahame, jaʼ yuʼun la jyakʼ akʼo syak sba ta jpets uni teʼ jkot chij, vaʼun la jyalbe Abraham ti jaʼ akʼo yakʼ ta matanale.

Génesis 21:1-7; 22:1-18.