Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

XCHAʼVOKʼAL

Nojelal ta voʼ kʼalal to kʼuxi kolik lokʼel ta Egipto li j-israeletike

Nojelal ta voʼ kʼalal to kʼuxi kolik lokʼel ta Egipto li j-israeletike

Kʼajomal noʼox vaxakvoʼ krixchanoetik kuxul komik li ta Nojelal ta voʼe, pe ta sjalile epajik tajek. Vaʼun, kʼalal oy xaʼox ta 352 jabil yechʼel li Nojelal ta voʼe, vokʼ li Abrahame. Li Abrahame albat ta melel yuʼun Dios ti ch-akʼbat jun xnichʼon ti jaʼ sbi Isaaque, taje ta jchantik kʼuxi kʼot ta pasel yuʼun Dios. Li ta xchaʼvoʼal xnichʼnab Isaaque, jaʼ tʼujat yuʼun Dios li Jacobe.

Li Jacobe ep la jyil yutsʼ yalal yuʼun la jyil lajchaʼvoʼ skerem xchiʼuk jayvoʼ stsebetak. Li lajunvoʼ sbankilal keremotak li Jacobe la spʼaj li yitsʼinike, li Josee, la xchonik batel ta mosovil ta Egipto. Ta tsʼakal ne, li Josee kʼot ta xchibal ajvalil ta Egipto. Kʼalaluk tal tsatsal viʼnale, li Josee la spas ta preva li sbankiltake sventa tskʼel mi sjelojik xa li stalelike. Vaʼun skotol li yutsʼ yalal Jacobe, li j-israeletike, bat nakiikuk ta Egipto. Taje jaʼo kʼot ta pasel kʼalal oy xaʼox ta 290 jabil svokʼel li Abrahame.

Laj une te tal 215 jabil, ti kʼu sjalil taje li j-israeletike te nakiik ta Egipto. Kʼalaluk cham li Josee, li j-israeletike pasatik ta mosovil te ta Egipto. Ta tsʼakal ne vokʼ Moisés, la jyichʼ tunesel yuʼun Dios sventa tskolta lokʼel ta Egipto li j-israeletike. Skotol li loʼiletik ta jchantik liʼ ta XCHAʼVOKʼALE jalij 857 jabil.

 

Ta jvokʼ liʼe

LOʼIL 11

Li baʼyel vaknakʼobale

Kʼalal cha vil jun vaknakʼobale, ¿kʼusi skʼan xvul ta ajol?

LOʼIL 12

Tspasik jun tayal kʼelob osil li krixchanoetike

Li Diose mukʼu lek iyil, jaʼ yuʼun li kastigo laj yichʼike ta to xil-o svokol skotol krixchanoetik li avie.

LOʼIL 13

Abraham: yamigo Dios

¿Kʼu yuʼun laj yikta skotol kʼusitik lekik ta sna Abraham sventa xnaki ta karpanaetik sjunul xkuxlejale?

LOʼIL 14

Ta xichʼ pasel ta preva li xchʼunel yoʼonton Abrahame

Li Diose ¿kʼu yuʼun laj yalbe Abraham ti akʼo yakʼ ta matanal li Isaaque?

LOʼIL 15

La skʼel sutel svalopat li yajnil Lote

Li kʼusi la spase oy kʼusi lek xuʼ jchantik-o.

LOʼIL 16

Jun lekil ants sventa chnupun xchiʼuk Isaac

¿Kʼusi kʼot-o ta lekil ajnilal li Rebecae? ¿Mi jaʼ van ti kʼupil sbae o mi oy kʼusi yan?

LOʼIL 17

Vachetik ti jelelike

Li totil Isaaque, jaʼ mas skʼanoj li Esaue, pe li Rebecae jaʼ mas skʼanoj li Jacobe.

LOʼIL 18

Chbat ta Harán li Jacobe

Jaʼ baʼyel laj yikʼ Lea li Jacobe akʼo me jaʼ skʼanoj tajek li Raquele.

LOʼIL 19

Smukʼta utsʼ-alal Jacob

¿Mi jaʼ te lik tal sbi li xlajchaʼvokʼal snitilulal Israel li ta sbiik xlajchaʼvoʼal nichʼnabtak Jacobe?

LOʼIL 20

La stikʼ sba ta vokolal ti Dinae

Ta skoj ti muʼyuk stʼuj lek yamigotake jaʼ laj yil-o svokol.

LOʼIL 21

Chpʼajat yuʼun sbankiltak li Josee

¿Kʼu van yuʼun ti tskʼan tsmilik li Josee akʼo me jaʼ yitsʼinike?

LOʼIL 22

Tikʼil ta chukel li Josee

Ti la stikʼik ta chukel li Josee maʼuk yuʼun oy kʼusi chopol la spas moʼoj yuʼun jaʼ ta skoj ti lek kʼusi la spase.

LOʼIL 23

Xvayichtak Faraón

Li vukkot vakax xchiʼuk li vukjek skʼob trigoe oy kʼusi koʼolik-o.

LOʼIL 24

La jyakʼ ta preva sbankiltak li Josee

¿Kʼuxi xuʼ xichʼ naʼel me ta melel jelelik xa jech kʼuchaʼal toʼox kʼalal la xchonik batele?

LOʼIL 25

Li utsʼ-alale bat nakluk ta Egipto

¿Kʼu yuʼun j-israeletik sbiinoj li yutsʼ yalal Jacobe, ti mu jaʼuk Jacobitaetike?

LOʼIL 26

Tukʼ yakʼoj sba ta Dios ti Jobe

Chʼay yuʼun skotol li Jobe li skʼulejale, li xnichʼnabtake xchiʼuk ipaj ta jun chopol chamel. Li Diose ¿mi yakal van yakʼbe stoj smul li Jobe?

LOʼIL 27

Jun chopol ajvalil tspas mantal ta Egipto

¿Kʼu yuʼun laj yakʼbe mantal li slumal Faraón sventa smilik skotol li uni j-israelal keremetike?

LOʼIL 28

Kuxul kom li neneʼ Moisese

Li smeʼ Moisese la snaʼ kʼuxi la spoj yol li ta mantal laj yal ajavalil ti skʼan xcham skotol li uni j-israel keremetike.

LOʼIL 29

Kʼu yuʼun jatav li Moisese

Li Moisese la snop ti chapal xaʼox sventa tskolta li j-israeletik kʼalal 40 xaʼox sjabilale, pe bu cha ta moʼoj toʼox.

LOʼIL 30

Jpets tsʼiʼlel ti xleblun skʼakʼale

Ta skʼelobiltak juʼelal laj yalbe Moisés ti kʼot xa yorail sventa slokʼes batel j-israeletik li ta Egiptoe.

LOʼIL 31

Ti Moisés xchiʼuk Aarone bat skʼelik li Faraone

¿Kʼu yuʼun muʼyuk xchikintabe Moisés xchiʼuk muʼyuk yakʼ lokʼuk batel j-israeletik li Faraone?

LOʼIL 32

Lajuneb vokoliletik

Li Diose la jyakʼbe lajuneb vokolil li Egiptoe, taje jaʼ ta skoj ti ajvalil Faraone muʼyuk la xchʼun ti akʼo yakʼ lokʼuk batel li j-israeletike.

LOʼIL 33

Echʼ xtuchʼik Tsajal Nab

Ta sjuʼel Dios la xchʼak Tsajal Nab li Moisese xchiʼuk ta takin balumil jelavik batel li j-israeletike.