Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 6

Jun lekil nichʼonil xchiʼuk jun chopol nichʼonil

Jun lekil nichʼonil xchiʼuk jun chopol nichʼonil

KʼELAVIL li Caín xchiʼuk li Abele. Chʼiik xa. Ti Caine chabtelan balumil. Li stuke ta stsʼun sbekʼtak tsʼunubil, sat teʼetik, xchiʼuk itajetik.

Ti Abele jaʼ tsʼun chij yabtel. Li stuke toj kʼupil chaʼi xchabiel li uni neneʼ chijetike. Ti uni neneʼ chijetik taje chchʼiik, jech oxal ti Abele ta anil epaj xchijtak sventa chchabi.

Jun kʼakʼal ti Caín xchiʼuk Abele la jyichʼbeik batel smoton Dios. Ti Caine la jyichʼ batel li kʼusitik stsʼunoje. Li Abele la jyichʼ batel jkot xchij ti bu mas leke. Ti Jeovae lek ta xil li Abele xchiʼuk li matanal ta xakʼe. Pe ti Jeovae muʼyuk lek ta xil li Caine xchiʼuk li matanal ta xakʼe. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun?

Yuʼun li matanal la jyakʼ Caine muʼyuk lek, pe li matanal la jyakʼ ti Abele mas toj lek. Pe maʼuk noʼox maʼ taje, yuʼun ti Abele lek yoʼonton. Skʼanoj ti Jeovae xchiʼuk li sbankile. Pe li Caine toj chopol yoʼonton; muʼyuk skʼanoj li yitsʼine.

Jech oxal ti Diose la jyalbe ti akʼo sjel stalelal li Caine. Pe ti Caine muʼyuk la xchikintabe smantal ti Diose. Toj ilinem, yuʼun ti Jeovae jaʼ skʼanoj li Abele. Ti Caine xi la jyalbe ti Abele: Batik ta paxyal taj to ta yaxaltike. Kʼalal te xaʼox oy stukike, lik smaj yitsʼin li Caine. Toj tsots tajek la smaj yuʼun toj chamel kʼot yuʼun. ¿Mi mu toj ven chopoluk cha vil li kʼusi la spas Caine?

Manchuk mi chamem xa ti Abele, te to oy ta sjol ti Diose. Ti Jeovae muʼyuk ta xchʼay ta sjol li krixchanoetik ti jechik kʼuchaʼal Abele, ti lek yoʼontonike. Jech oxal ta xkʼot skʼakʼalil, ti ch-akʼbat yan velta xkuxlejal yuʼun Jeova Dios ti Abele. Taj unbi muʼyuk xa ta xcham li Abele. Chkuxi-o sbatel osil liʼ ta Balumile. ¿Mi mu toj lekuk van ti chkojtikintik krixchanoetik kʼuchaʼal ti Abele?

Pe ti Diose muʼyuk lek chil li krixchanoetik ti jechik kʼuchaʼal Caine. Jech oxal ti Diose la xchʼak ta yutsʼ yalal li Caine, jaʼ jech la jyakʼbe stoj smul. Kʼalal bat ta naklej ta namal osil ti Caine, la jyikʼ batel jun yixlel ti kʼot ta yajnile.

Ta sjalil ne, ti Caín xchiʼuk yajnile lik yil yalab xnichʼnabik. Yan yalab xnichʼnab ti Adán xchiʼuk Evae nupunik xchiʼuk lik yil yalab xnichʼnabik ek. Mu jaluk epaj li krixchanoetik ta Balumile. Kojtikintik jlomuk.