Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 3

Li baʼyel vinik xchiʼuk li baʼyel antse

Li baʼyel vinik xchiʼuk li baʼyel antse

¿KʼUSI jelel li ta lokʼol liʼe? Jech, jaʼ li krixchanoetike. Jaʼ li baʼyel vinik xchiʼuk li baʼyel antse. ¿Buchʼu la spas? Jaʼ li Diose. ¿Mi xa nabe sbi? Li sbie jaʼ Jeova. Li vinike Adán sbi, li antse Eva.

Ti Jeova Diose xi s-elan la spas ti Adane: La stunes lum, vaʼun jech la spatbe lek sbekʼtal li vinike. Ta tsʼakal ne la xvuchʼtabe sniʼ li vinike, vaʼun jech lik kuxiuk ti Adane.

Ti Diose xchapanojbe jun yabtel ti Adane. La jyalbe ti akʼo yakʼbe sbi li jeltos chonetike. Sventa chakʼbe lek sbi chonetik ti Adane, baʼyuk la skʼelilan lek. Kʼalal yakal tspas yabtel ti Adane, oy kʼusi la jyil. ¿Mi xa naʼ kʼusi?

Li chonetike oy snuptak. Oy tot elefanteetik xchiʼuk meʼ elefanteetik, oy tot leonetik xchiʼuk meʼ leonetik. Pe ti Adane muʼyuk snup. Jech oxal, ti Jeovae la jyotesbe lek svayel ti Adane, vaʼun la slokʼesbe jun xchʼilteʼ ta jot xokon. Li ta xchʼilteʼ Adane, Jeova la spasbe jun ants sventa chkʼot ta yajnil.

¡Xmuyubaj xa yoʼonton Adán ti kʼalal oy xa snupe! Jech xtok, ¡kʼalal te xaʼox oy ta nichimaltik sventa chnaki ti Evae, ta melel xmuyubaj xa van tajek yoʼonton ek! Vaʼun xuʼ xa xil yalab xnichʼnabik xchiʼuk jun xa noʼox yoʼonton tskʼupin xkuxlejalik.

Jeova oy ox ta yoʼonton ti akʼo xkuxiik sbatel osil ti Adán xchiʼuk Evae. Tskʼan ox ti ta spʼejeluk Balumile akʼo spasik ta jun alakʼ sba nichimaltik jech kʼuchaʼal li nichimaltik Edene. ¡Li Adán xchiʼuk Evae xmuyubajik van tajek ta snopel noʼox li ta yabtelik taje! Ati teuk la naki eke, ¿mi mu lajuk van akʼupin ta spasel ta jun nichimaltik spʼejel li Balumile? Pe li smuyubajel Adán xchiʼuk Evae muʼyuk bu jalij. Jkʼeltikik kʼu yuʼun.

Éxodo 3:14, XChʼul Cʼop ti jTotic Diose, ta batsʼi kʼop yuʼun Chamula. Kʼelo li tsʼib ta yok vune; Génesis 1:26-31; 2:7-25.