Mi cha kʼan cha vamikoin ti Diose, skʼan cha pas li kʼusi chal li relijion ti Dios tskʼane. Jesus la yal ti “bochʼotik ta melel xchʼunojike” ta smuyubtaik ti Dios kʼuxi onoʼox ta “melel” (Juan 4:23, 24). Jaʼ noʼox oy jun lek yelan ta muyubtael ti Diose (Efesios 4:4-6). Li melel relijione ch-ikʼvan batel ta kuxlejal sbatel osil, xchiʼuk li jecheʼ relijione ch-ikʼvan batel ta lajel (Mateo 7:13, 14).

Xuʼ cha naʼ bu jaʼ li melel relijion mi cha kʼel li krixchanoetik ta relijion taje. Jech kʼuchaʼal Jeova leke, smelel muyubtasvanejetike skʼan lekil krixchanoetik ek. Jech kʼuchaʼal lek jpets steʼel alaxa tsatin lekil alaxaetik, li melel relijione tspʼoles lekil krixchanoetik (Mateo 7:15-20).

Li yamikotak Jeovae ep chichʼik ta mukʼ li Bibliae. Snaʼojik li Bibliae talem ta Dios. Jaʼ yuʼun, chakʼik ti akʼo sbeiltasbat xkuxlejalik yuʼun li Biblia, chchapanbat skʼopik xchiʼuk chkoltaatik ta yojtikinel lek ti Diose (2 Timoteo 3:16). Jaʼ yuʼun jech, chakʼ yipik ta spasel li kʼusi chchanubtasvanike.

 Li yamikotak Jeova tskʼan sbaik ta jujuntal. Jesus la yakʼ ta ilel ti la skʼan li krixchanoetik kʼalal la xchanubtas ta sventa Dios xchiʼuk la xpoxtaan li buchʼutik oy xchamelike. Li buchʼutik tspasik li kʼusi chal li melel relijione tskʼanik ek li yantik krixchanoetike. Jech kʼuchaʼal Jesus, muʼyuk tspʼajik li buchʼu abol sbaik mi jaʼuk buchʼu yan yelan sbekʼtalik xchiʼuk yan slumalik. Jesus la yal ti krixchanoetik chkʼot snaʼik buchʼutik jaʼik stsʼaklomtak, yuʼun li stsʼaklomtake tskʼan sbaik ta jujuntal (Juan 13:35).

Li yamikotak ti Diose chichʼbeik ta mukʼ li Sbie: Jeova. Mi oy buchʼu mu skʼan stun abie, ¿mi jaʼ to van avamiko? Ta melel maʼuk. Kʼalal oy jun kamikotik, ta jbiiltastik ta sbi xchiʼuk lek chi jkʼopoj ta stojol. Jaʼ yuʼun, buchʼutik tskʼan xamikoinik ti Diose skʼan stunik li Sbie xchiʼuk chkʼopojik ta stojolal ta yantik krixchanoetik. Jeova tskʼan ta jpastik taje (Mateo 6:9; Romanos 10:13, 14).

Jech kʼuchaʼal Jesus, li yamikotak Diose chchanubtasik li krixchanoetik sventa ti sReino Diose. Li sReino Dios jaʼ li ajvalil ta vinajel ti tspas ta jun paraiso li Balumile. Li yamikotak Dios chakʼbeik yojtikin li krixchanoetik li lekil aʼyejetik sventa ti sReino Diose (Mateo 24:14).

Li xRextikotak Jeova chakʼ yipik ta yamikoinel ti Diose. Chichʼik ta mukʼ li Bibliae xchiʼuk tskʼan sbaik ta jujuntal. Jech ek tstunbeik xchiʼuk chichʼbeik ta mukʼ sbi ti Diose xchiʼuk chchanubtasik yantik sventa li sReino Diose. Li kʼakʼal liʼe, li xrextikotak Jeova tspasik li kʼusi chal li melel relijione.