Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Sutan ta stojolal Jeova

 SBAVOKʼAL

«Chbat jtʼun tal li jchijtac ti chʼayemique»

«Chbat jtʼun tal li jchijtac ti chʼayemique»

Chʼayem li jkot chije. Kʼalal jun yoʼonton chveʼe, muʼyuk xakʼ venta kʼuxi namaj batel ta stojolal li yan chijetike. Muʼyuk xa te oy li xchiʼiltake mi jaʼuk li yajvale. Muʼyuk xa buchʼu xuʼ xchabiat ti bu oy jtiʼvanej chonbolometike xchiʼuk ch-ikʼub xa tal xtok. Pe jaʼ to chaʼie oy buchʼu chkʼopoj ti xojtikine: ¡jaʼ li jchabichije! Anil chbat skʼel xchij li jchabichije, ta spet, ta spatan batel ta sna yoʼonton xchiʼuk chikʼ batel ta sna.

LI Jeovae ep ta velta tskoʼoltas sba ta jun jchabichij. Xi chalbutik ta melel li ta Skʼope: «Chbat jtʼun tal li jchijtaque; vuʼun jtuc chlic jchabi» (Ezequiel 34:11, 12).

«Tsots scʼoplal chcaʼay ec li jchijtaque»

¿Buchʼutik van kʼotemik ta xchijtak li Jeovae? Jaʼik li buchʼutik skʼanojike xchiʼuk ti chichʼik ta mukʼe. Xi chal li Vivliae: «Laʼic me, laʼ quichʼtic ta [mukʼ], laʼ jpatan jbatic ta stojol, laʼ jquejan jbatic ta stojol li Mucʼul Diose yuʼun jaʼ la spasutic. Yuʼun li Diose jaʼ Dios cuʼuntic. Li vuʼutique steclumal cʼotemutic, xchij cʼotemutic» (Salmo 95:6, 7). Li chijetike te xtijetik ta spat li yajvalike, jaʼ jech xtijetik ta spat Jchabichij yuʼunik li buchʼutik chichʼik ta mukʼ Jeovae. Pe mu skotoluk velta te xtijetik skotolik. Yuʼun oy yajtuneltak Diose xkoʼolajik ta chijetik ti tanpuk batemike, ti chʼayemike o ti chʼayemik noʼox ta bee (Ezequiel 34:12; Mateo 15:24; 1 Pedro 2:25). Pe manchuk mi oy buchʼu xnamaj, li Jeovae muʼyuk chikta, yuʼun oy xchapanobil chil.

 ¿Mi jaʼ to Jchabichij avuʼun chavaʼi li Jeovae? ¿Kʼuxi chchabiutik avi kʼuchaʼal jun jchabichij li Jeovae?

Tsmakʼlinutik ta mantal. Xi chal li Jeovae: «Te ta xcacʼ veʼicuc ta lequil jobeltic». Xi to chal xtoke: «Toj lec yavilic chcʼot staic, jaʼ te chvayic o. Jaʼ tsveʼic li lequil jobeltic te ta [vitsetike]» (Ezequiel 34:14). Li Jeovae ta yorail noʼox yakʼojbutik jeltos veʼliletik ta mantal. ¿Mi xvul ta ajol ti oy junuk mantal ta jlikuk revista, ti jelav junuk mantal o junuk video ti jaʼ stakʼobil a-orasion la avile? ¿Mi mu jechuk ti jaʼ laj yakʼ-o avil ti oyot ta yoʼonton li Jeovae?

Chchabiutik xchiʼuk tskoltautik. Xi chal ta melel li Jeovae: «Chbat quiqʼuic sutel tal ti bu stamojic batel yan bee. Ta jpixbeic li scʼasemalic li xtuchʼemalique; ta jcoltaic ti bu alubenique» (Ezequiel 34:16). Li Jeovae tstsatsubtas li buchʼutik kʼunibem chaʼi sbaike xchiʼuk ti mu xa xuʼ yuʼun chaʼiik ta skoj ti oy kʼusitik tsvul-o yoʼontonike. Ta xpixbe xtuchʼemalik sventa xpoxtaj li chijetik mi oy yayijesatik yuʼun yan krixchanoetike, akʼo mi jaʼ jun ermano ta tsobobbail ti yayijesvane. Jech xtok, tskoltaan sventa sutik tal ta koral li chʼayemal chijetike xchiʼuk li buchʼutik xuʼ van chʼabal sbalil chaʼi sbaike.

Tsaʼutik mi lijchʼaye. Xi chal li Jeovae: «Chbat quicʼ sutel tal ti bu la spuc sbaic batel[e]». Xi to chale: «Chbat jtʼun tal li jchijtac ti chʼayemique» (Ezequiel 34:12, 16). Li Jeovae oy xchapanobil chil, manchuk mi chʼayem li chije. Chakʼ venta kʼalal chchʼay jkotuk xchije, vaʼun chbat saʼ xchiʼuk chmuyubaj kʼalal ta stae (Mateo 18:12-14). Yuʼun xi tsbiiltas li yajtuneltake: «Voʼoxuc li jchij cʼotemoxuque; te lamaloxuc ta jobeltic cuʼun» (Ezequiel 34:31). Te me tsakal akʼoplal ek li ta xchijtak Jeovae.

Li Jeovae oy xchapanobil chil, manchuk mi chʼayem li chije. Chmuyubaj kʼalal ta stae

«Acʼbuncutic yan velta jech chac cʼu chaʼal oyuncutic onoʼox avuʼun ta sliquebe»

¿Kʼu yuʼun xanaʼ ti chalbot Jeova ti xasut ta stojolale? Yuʼun tskʼan ti xamuyubaje. Yuʼun chal ta melel ti chakʼbe epal bendision li xchijtake (Ezequiel 34:26). Mu jecheʼuk noʼox chal taje. Aviloj xa ta akuxlejal ti jech tspas ta melele.

Vuleso ta ajol kʼu yelan laj avaʼi aba kʼalal la avojtikin tal li Jeovae. Jlom skʼelobiltake jaʼ liʼe: ¿Kʼu yelan laj avaʼi aba kʼalal la achan kʼusi sbi li Diose xchiʼuk ti kʼusi oy ta yoʼonton tspas ta sventa li krixchanoetike? ¿Mi xvul to ta ajol kʼu yelan tstsatsubtasot kʼalal jmoj tsobolot xchiʼuk li ermanoetik ta jujun asambleae? Jech xtok, kʼalal chavalbe toʼox kʼusi chal Vivlia li krixchanoetik ti lek chaʼiik mantale, ¿mi mu jechuk ti xamuyubaj chasut batel ta anae xchiʼuk ti jun tajek avoʼontone?

Xuʼ xakʼupin yan velta taje. Xi la spasik orasion li yajtuneltak Dios ta voʼnee: «Mucʼul Dios, icʼuncutic sutel ta atojol yan velta, ta jcʼan chisutcutic tal; acʼbuncutic yan velta jech chac cʼu chaʼal oyuncutic onoʼox avuʼun ta sliquebe» (Lamentaciones 5:21). Li Jeovae la stakʼbe li s-orasionike, vaʼun xmuyubajik lik tunikuk ta stojolal yan velta (Nehemías 8:17). Jech tstakʼ a-orasion li Jeova eke.

Akʼo mi jech, tsnuptan vokoliletik li buchʼutik tsutik tal ta stojolal Jeovae. Ta jelavele chkaltik batel jaytosuk li vokoliletik taje xchiʼuk ti kʼuxi xuʼ stsal avuʼune.