Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Sutan ta stojolal Jeova

 XCHAʼVOKʼAL

Li kʼusitik vokol chavaʼie: ‹Ep ta tos kʼu yelan ta jta jvokoltik›

Li kʼusitik vokol chavaʼie: ‹Ep ta tos kʼu yelan ta jta jvokoltik›

«La jtuchʼ jnupunelkutik xchiʼuk jmalal kʼalal oy xaʼox ta 25 jabil jnupunelkutike, laj yiktaik mantal li kalabe xchiʼuk tsots lik ipajkun. Ta skoj taje li-ipaj ta at-oʼonton. Solel lajem likom laj kaʼi; mu xa kʼusi xuʼ kuʼun laj kaʼi. Laje laj kikta li tsobajeletike xchiʼuk muʼyuk xa chilokʼ ta cholmantal.» (June)

JKOTOLTIK oy kʼusi ta jvul-o koʼontontik, manchuk mi yajtunelutik Jeova. Xi la stsʼiba li jtsʼibajom yuʼun salmoe: «Ilubtsaj xa jol ta scoj ti toj ep chloʼilaj coʼntone» (Salmo 94:19). Li Jesuse laj onoʼox yal ti mu kʼunuk ti chijtun ta stojolal Jeova li ta slajebal kʼakʼale ta skoj «li vul oʼonton ta sventa li kuxlejale» (Lukas 21:34). ¿Mi mu xa xuʼ tajmek chavaʼi ta skoj li vokolil ta takʼine, ta avutsʼ avalale o ta skoj jtosuk chamele? ¿Kʼuxi xuʼ skoltaot li Jeovae?

«Li juʼelal ti mu kʼusi xkoʼolaj-oe»

Skʼan xkichʼtik koltael sventa xkuch kuʼuntik li vul oʼontone. Xi la stsʼiba li jtakbol Pabloe: «Ep ta tos kʼu yelan ta jta jvokolkutik [...]; mu xa jnaʼ kʼusi ta jpaskutik [...]; chkichʼkutik jipel ta lum». Akʼo mi jech, xi to laj yale: «Maʼuk ti tstsalunkutike», «maʼuk skʼan xal ti solel mu xa stakʼ bu xilokʼkutike» xchiʼuk «muʼyuk chkichʼkutik lajesel». ¿Kʼusi tskoltautik sventa xkuch kuʼuntik? Jaʼ «li juʼelal ti mu kʼusi xkoʼolaj-oe», jaʼ sjuʼel li Dios ti skotol xuʼ yuʼune, jaʼ li Jeovae (2 Korintios 4:7-9).

Nopo kʼuxi skoltaojot ta voʼne «li juʼelal ti mu kʼusi xkoʼolaj-oe». ¿Mi xvul ta ajol ti jelav junuk mantal ti la spatbot avoʼonton xchiʼuk ti laj yakʼ avil li tukʼil kʼanelal yuʼun Jeovae? ¿Mi tsatsub xchʼunel avoʼonton kʼalal la avalbe yantik ti yaloj Dios ti tspas ta jun paraiso li Balumile? Kʼalal chijbat ta tsobajel xchiʼuk chijbat ta cholmantale, ta jta stsatsal koʼontontik sventa stsal kuʼuntik li kʼusitik ta jvul-o koʼontontike xchiʼuk tskoltautik sventa jun koʼontontik chijtun ta stojolal li Jeovae.

«Qʼuelavilic, pasic preva avaʼyic, toj lec li Mucʼul Diose»

Melel onoʼox ti tskʼan Jeova ti jsaʼtik baʼyel li Ajvalilal yuʼun Diose xchiʼuk ti xkakʼbetik yipal spasel li kabteltik ta mantale (Mateo 6:33; Lukas 13:24). Pe xuʼ van muʼyuk avipal chavaʼi ta skoj ti ipote, oy avokol ta avutsʼ avalal o ti tskontrainoxuk li avutsʼ avalal xchiʼuk avamigotake. O xuʼ van mu xaxokob yuʼun avabtel sventa xabat ta tsobajel. Ta skoj ti toj ep kʼusi skʼan pasel ti toj jutuk yipal xchiʼuk yorail kuʼuntike, xuʼ van mu xa xanaʼ kʼusi chapas. Xuʼ van la anop ti toj ep kʼusi tskʼan Jeova ti mu spas avuʼune.

Pe xaʼibe smelolal kʼu yelan chavaʼi aba li Jeovae xchiʼuk muʼyuk tskʼanbot kʼusiuk ti mu spas avuʼun chile. Xaʼibe smelolal ti kʼalal lubemutik chkaʼitike o kʼalal ta jvul koʼontontike, skʼan ti kʼunkʼun ta jtam jbatik likel yan veltae (Salmo 103:13, 14).

Nopbo skʼoplal ti kʼuxi chabiat yuʼun Jeova li Eliase. Kʼalal xiʼ tajek xchiʼuk chibaj yoʼontone, jatav batel ta takixokol balumil. ¿Kʼu yelan laj yil li Jeovae? ¿Mi laj yakʼ ti akʼo chopoluk xaʼi sbae? ¿Mi la suj sventa sut ta ora ti bu akʼbil yabtele? Muʼyuk, maʼuk jech la spas. Li Jeovae chib velta la stakbe batel jun anjel ti ta kʼunkʼun la stij li Eliase xchiʼuk ti x-akʼbat sveʼele. Akʼo mi echʼ xaʼox 40 kʼakʼal, li Eliase tsvul-o tajek yoʼonton. ¿Kʼuxi to la skolta Elias li Jeovae? Baʼyel, laj  yakʼbe yil ti xuʼ xchabie. Xchibal, «jun yutsil xlamet ti scʼopojel cʼopoj» sventa tspatbe yoʼontone. Ta slajebal une, laj yakʼbe yil ti mu stukuke, ti oy ta smilal noʼox buchʼutik yakal chichʼik ta mukʼ Dios ti tukʼ yakʼoj sbaike. Ta skoj taje ta sjunul yoʼonton lik tunuk yan velta ta j-alkʼop li Eliase (1 Reyes 19:1-11; 19:12, Ch; 19:13-19). ¿Kʼusi xuʼ jchantik yuʼun? Jaʼ ti oy smalael yuʼun Jeova xchiʼuk la xkʼuxubin li Elias kʼalal mu xa snaʼ kʼusi tspas ta skoj ti tsvul tajek yoʼontone. Pe li Jeovae muʼyuk jelem-o. Tsots akʼoplal chilot jech kʼuchaʼal li j-alkʼop ta voʼnee.

Akʼo persa sventa mu xakoʼoltas xchiʼuk li kʼusi chapas toʼox ta stojolal Jeova ta baʼyele; kʼelo ti bu kʼalal xuʼ avuʼune. Kʼalal oy jun j-anilajel chikta spasel ejersisio jayibuk u o jayibuk jabile, mu xuʼ xlik spas ta anil yan velta kʼuchaʼal toʼox nopem xaʼie. Skʼan ti kʼunkʼun xlik snopes sba sventa xlik tsatsubuke xchiʼuk sventa xkuch yuʼune. Ta sventa taje xijkoʼolaj ta j-anilajeletik: skʼan jtojobtas jbatik sventa jtatik li kʼusi kakʼoj ta koʼontontik staele (1 Korintios 9:24-27). ¿Mi oy anopoj kʼusi chata ti xuʼ noʼox xata ta orae? ¿Mi jaʼ van ti xlik batan ta tsobajele? Kʼanbo Jeova ti akʼo skoltaot ta stael taje. Kʼalal yantik chatsatsub batele, te chavakʼ venta ti «toj lec li Mucʼul Diose» (Salmo 34:8). Mu me xchʼay ta ajol, kʼusiuk xapas sventa xavakʼbe yil ti akʼanoje ep tajek sbalil chil manchuk mi bikʼit li kʼusi chapase (Lukas 21:1-4).

Li kʼusi tskʼanbutik Jeovae maʼuk sventa ta jvul-o koʼontontik

«Jaʼ la stijbun koʼonton yoʼ xichaʼsut»

¿Kʼuxi tsatsubtasat yuʼun Jeova li June ti laj kalbetik skʼoplal ta slikebale? Xi chalbutike: «Muʼyuk laj kikta jba ta skʼoponel Jeova xchiʼuk chkalilanbe ti akʼo skoltaune. Jun veltae, li kalibe laj yalbun ti ch-echʼ jun asamblea li ta jlumale, vaʼun la jnop ti chibat junuk kʼakʼale. ¡Toj kʼupil sba laj kaʼi ti te jchiʼuk li steklumal Jeova yan veltae! Li asambleae jaʼ la stijbun koʼonton yoʼ xichaʼsut. Avie chitun xa ta stojolal Jeova yan velta xtok xchiʼuk mas xa ximuyubaj. Laj kakʼ venta ti chtun kuʼun ti skoltaikun li ermanoetike xchiʼuk ti mu lekuk ti jchʼak jbae. Ximuyubaj ti ta yorail to lisut tale».