¿KʼU YUʼUN TSOTS SKʼOPLAL?

Yuʼun mi muʼyuk la amuk li kʼusi chopol la apase, ta me xapas aba ta jun krixchano ti chapas li kʼusi abainoje xchiʼuk ti spatuk yoʼontonik ta atojolale.

LI VOʼOTE, ¿KʼUSI VAN CHAPAS?

Nopo ta sventa liʼe: Xyaket ta tajimol ta pelota xchiʼuk yamigotak li Tonie vaʼun la svokʼbe snenal skaro li slakʼnae, akʼo mi muʼyuk snopoj jech tspas.

Ti voʼotuk li Tonie, ¿kʼusi van chapas?

NOPO ME LEK

OY OXTOS KʼUSI XUʼ XAPAS

 1. Chajatav ta anil

 2. Ti chavakʼbe smulin li yantike.

 3. Ti chavalbe alakʼna li kʼusi kʼot ta pasele xchiʼuk ti chavalbe ti chatojbee.

Xuʼ van chakʼan chajatav ta anil. Pe li kʼusi mas leke jaʼ ti xaval li kʼusi la apase, akʼo mi chavokʼ nen o yan kʼusitik xapas.

 OXIB SRASONALTAK SVENTA XAVAKʼ VENTA TI JAʼ AMULE

 1. Jaʼ li kʼusi leke.

  Xi chal li Vivliae: «Yuʼun oy ta koʼontonkutik ti sakuk jtalelalkutik ta skotol li kʼusitike» (Evreos 13:18).

 2. Mi laj aval ti jaʼ amule, xuʼ van jaʼ mas kʼun sventa xayakʼboxuk perton.

  Xi chal li Vivliae: «Li bochʼo ta smuc smule muʼyuc lec chbat; yan li bochʼo jamal chal, xchiʼuc me tscomtsane, chʼaybil chcʼot smul» (Proverbios 28:13).

 3. Li kʼusi mas tsots skʼoplale: jaʼ ti chamuyubtabe yoʼonton li Jeovae.

  Xi chal li Vivliae: «Yuʼun li Mucʼul Diose toj chopol chil li bochʼotic chopolique; yan li bochʼotic tucʼ yoʼntonique lec coʼol yoʼntonic xchiʼuc» (Proverbios 3:32).

Karina ti jtob jabil yichʼoje muʼyuk xa ox chalbe stot ti laj stoj smulta ta skoj ti toj anil tstsʼot skaroe. Pe mu jaluk muk yuʼun, xi chal li Karinae, «Te van junuk jabil ta tsʼakale, laj yil jtot ti te tsakal jbi ti laj jtoj multa ta skoj ti toj anil lajtsʼot batel li karoe. ¡Toj tsots xa noʼox la jtikʼ jba ta kʼop!».

¿Kʼusi chakʼ achan? Xi chal li Karinae: «Kʼalal ta jmuk li jmultike jaʼ noʼox mas ch-epaj-o. Yuʼun ta onoʼox xavil avokol ta tsʼakal».

OYUK KʼUSI XACHAN-O TA SKOJ LI KʼUSI CHOPOL LA APASE

Xi chal li Vivliae: «Ep ta velta ta jmak kok jkotoltik» (Santiago 3:2). Jech kʼuchaʼal laj xa kiltike, kʼalal muʼyuk ta jmuk li jmultike, jaʼ senyail ti bikʼit chkakʼ jbatike xchiʼuk ti yij xa jnopbentike.

Li kʼusi yan skʼan xichʼ pasele: jaʼ ti oyuk kʼusi jchantik ta skoj li jmultike. Jun tseb ti Vera sbie xi chale: «Kʼalal oy kʼusi chopol ta jpase chkakʼ persa ti oyuk kʼusi jchane. Ta jujutos li kʼusitik chkʼot ta pasel ta jtojolale, oy onoʼox kʼusi ta jchan sventa xikʼot ta lekil krixchano. Jaʼ jech mi oy kʼusi kʼot ta pasel yan veltae, jnaʼoj xa kʼu yelan ta jchapan». ¿Kʼusi chapas ti jechuk xkʼot ta atojolal liʼe?

Li atote chakʼ achʼamun svisikleta, vaʼun, tsok avuʼun. ¿Kʼusi van chapas?

 • Muʼyuk kʼusi chkalbe; xuʼ van mu xakʼ venta.

 • Chkalbe skotol li kʼusi kʼot ta pasele.

 • Chkalbe li kʼusi kʼot ta pasele, pe chkakʼbe smulin yan krixchano.

Chapas jun eksamen pe muʼyuk xajelav ta skoj ti muʼyuk la achapan abae. ¿Kʼusi van chapas?

 • Chkal ti toj tsots li eksamene.

 • Chkal ti jaʼ jmul ta skoj ti muʼyuk la jchane.

 • Chkal ti yuʼun chopol chilun li maestroe.

Kʼalal te xijnopnun-o ta skoj li kʼusi jpasojtik ta voʼnee xkoʼolaj jech kʼuchaʼal kʼalal ta jtsʼotik karo ti mu stsʼepʼuj jsatik li ta snenale.

 Li avie, kʼelo avil li chib kʼusitik chkʼot ta pasele xchiʼuk nopo ti jaʼot 1) li atote xchiʼuk 2) li amaestroe. ¿Kʼusi van tsnopik ta atojolal mi la aval ta anil ti jaʼ amule? ¿Kʼusi van tsnopik ta atojolal mi la amuke?

Li avie, nopo ta sventa kʼusi chopol la apas li echʼ jabile xchiʼuk takʼo li sjakʼobiltak liʼe:

¿Kʼusi ti chopol la apase? ¿Kʼusi la apas?

 • Laj toʼox jmuk maʼ kaloje.

 • Laj kakʼbe smulin yan krixchano.

 • Laj kalbe skʼoplal ta anil.

Mi laj aval ti maʼuk ta amule, ¿kʼu yelan la avaʼi aba ta tsʼakal?

 • ¡Balto, likol xa!

 • Chopol laj kaʼi jba. Laj kal li kʼusi melel ti jechuke.

¿Kʼusi van lek ta pasel ti jechuke?

¿Kʼusi la achan ta sventa li kʼusi kʼot ta pasel ta atojolale?

¿KʼUSI CHANOP?

¿Kʼu yuʼun vokol bakʼintik ti xkal li jmultike?

¿Kʼusi van xuʼ snop krixchanoetik ta atojolal mi skotol velta chamuk li amule?

¿Kʼusi van tsnopik mi chaval ta jamal li amule? (Lukas 16:10).