Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 SJAKʼOBIL 1

¿Buchʼuun van ta melel?

¿Buchʼuun van ta melel?

¿KʼU YUʼUN TSOTS SKʼOPLAL?

Kʼalal anaʼoj buchʼuot xchiʼuk ti anaʼoj li mantaletik sventa lekil talelale, jaʼ me tskoltaot sventa lekuk kʼusi xkʼot ta nopel avuʼun kʼalal oy buchʼu tsujote.

LI VOʼOTE, ¿KʼUSI VAN CHAPAS?

Nopo ta sventa liʼe: Li Karene naka to lajuneb minuto skʼotel ta jun kʼin, vaʼun jaʼ to yaʼie oy buchʼu kʼoponat tal ta spat ti xojtikine xchiʼuk xi albate:

«¿Kʼusi chapas atuk liʼe?».

Kʼalal la skʼel batel li spate, laj yil ti jaʼ li yamiga ti Rebeka sbie, te yichʼoj tal chib servesa. Akʼbat jun, vaʼun xi albate: «Maʼuk xa kʼox tsebot. Xuʼ xachʼay avoʼonton jutuk, ¿mi mu jechuk?».

Mu skʼan xuchʼ pox li Karene, yuʼun muʼyuk to bu staoj xchʼiel, pe mu skʼan xakʼbe akʼo snop yamiga ti mu snaʼ skʼupin xkuxlejal xtoke. Jech xtok, lek stalelal li Rebekae; mi chuchʼ li stuke, jaʼ skʼan xal ti mu toj chopoluke. Vaʼun xi tsnope: «Jaʼ noʼox jun servesa, mu xkoʼolaj kʼuchaʼal slajesel droga».

Ti voʼotuk li Karene, ¿kʼusi van chapas?

NOPO ME LEK

Sventa lek kʼusi xkʼot ta nopel avuʼun kʼalal jech xkʼot ta pasele, skʼan xanaʼ buchʼuot ta melel. Kʼalal anaʼoj taje, jaʼ me chalbot buchʼuot ta melel xchiʼuk mi chachʼun li mantaletik chanubtasbilot ta sventa li lekil talelaletike. Kʼalal lek xavaʼibe smelolale, jaʼ me tskoltaot xchiʼuk chakʼbot avipal sventa xapas ta mantal li akuxlejale ti maʼukuk spasot ta mantal li yantike (1 Korintios 9:26, 27).

¿Kʼuxi xuʼ xata stsatsal avoʼonton? Jaʼ ti xakʼelbe skʼoplal li sjakʼobiltak liʼe.

 1 ¿KʼUSITIK KʼUN CHKAʼI TA SPASEL?

Mi xanaʼ li kʼusitik kʼun chavaʼi spasele, jaʼ xkaltik, li atalelaltake xchiʼuk li kʼusitik xatojob lek spasele, mas me chapat avoʼonton ta atojolal.

SKʼELOBIL LOKʼEM TA VIVLIA. Xi la stsʼiba li jtakbol Pabloe: «Yuʼun manchuk mi mu xitojob ta kʼopojel, oy lek yojtikinobil kuʼun» (2 Korintios 11:6). Ta skoj ti xojtikin lek kʼusi chal li tsʼibetike, li Pabloe, tukʼ-o laj yakʼ sba kʼalal la stoy sbaik ta stojolale. Pe kʼalal chopol kʼoptaate, muyuk xchibaj yoʼonton (2 Korintios 10:10; 11:5).

KʼELO LEK LI KʼUSI XATOJOB SPASELE: Tsʼibao jtosuk ti kʼusi lek xatojob spasele.

Li avi une, tsʼibao li kʼusitik lek xatojob spasele, (jech kʼuchaʼal liʼe, mi lek avoʼonton, mi xanaʼ xavakʼ li kʼusi oy avuʼune, mi tspat yoʼontonik ta atojolal o mi ta yorail xanaʼ xakʼot).

2 ¿KʼUSITIK TI TSOTS CHAVAʼI SPASELE?

Jech kʼuchaʼal jlik natsʼil ti chtuchʼ ti bu mu lekuk tsʼakbile, jaʼ jech xuʼ xchʼay xavaʼi ta anil ti buchʼuote, pe taje jaʼ ta skoj mi chavakʼ stsalot li kʼusitik tsots chavaʼi spasele.

SKʼELOBIL LOKʼEM TA VIVLIA. Li Pabloe snaʼoj ti kʼusi kʼun-oe. Jaʼ yuʼun xi la stsʼibae: «Lek kʼupil chkaʼi ta koʼonton ta melel li smantal Diose, pe chkakʼ venta ti oy yan mantal ta jbekʼtal ti tskontrain sba xchiʼuk li smantal jnopbene xchiʼuk jaʼ chchukun batel li ta smantal mulil oy ta jbekʼtale» (Romanos 7:22, 23).

KʼELO LEK LI KʼUSI TSOTS CHAVAʼI SPASELE: ¿Kʼusi tsots chavaʼi spasel ti skʼan xatsale?

 3 ¿KʼUSITIK TA JKʼAN TA JTA?

¿Mi ta van xamuy ta jun taksi xchiʼuk ti chavalbe li jtsʼotkaro ti akʼo yakʼulan velta li ta jun kuadra jaʼ to mi laj li sgasolinae? Mu nan xapas jech, ¿mi mu jechuk? Yuʼun toj echʼ noʼox van toyol stojol chatoj.

¿Kʼusi chakʼ jchantik? Jaʼ ti mi lanop lek li kʼusi chakʼan chatae, mu jecheʼuk noʼox te chavakʼolan velta, xanaʼ li kʼusi chakʼan chatae xchiʼuk xanaʼ kʼu yelan xuʼ chata.

SKʼELOBIL LOKʼEM TA VIVLIA. Xi la stsʼiba li jtakbol Pabloe: «Mu altikuk noʼox ti kʼu yelan chi-anilaje» (1 Korintios 9:26). Maʼuk ti mu snaʼ lek kʼusi tspas ta xkuxlejal xchiʼuk ti jaʼ noʼox ti kʼusi xkʼot ta pasele, moʼoj, ta skoj ti oy kʼusi tskʼan tsta li Pabloe, jaʼ laj yakʼbe-o batel yipal ta stael (Filipenses 3:12-14).

KʼELO ABA LEK: Tsʼibao oxib kʼusitik chakʼan chata li jabil liʼe.

4 ¿KʼUSI JCHʼUNOJ?

Mi anaʼoj lek ti buchʼuote, jaʼ jech chakʼot kʼuchaʼal jtekʼ teʼ ti nat stsʼunoj yalel yibel ti mu xlom akʼo mi xtal tsatsal chaukilvoʼe.

Mi muʼyuk bu jun avoʼonton ta sventa li kʼusi achʼunoje, ta me xapas ta jun krixchano ti mu xanaʼ kʼusi chapase. Yuʼun chajelilan atalel sventa jechukot kʼuchaʼal li avamigotake, jech kʼuchaʼal tspas jkot uni chon ti xkoʼolaj kʼuchaʼal okotse (camaleón), ti tsjel sba sventa xkoʼolaj skoloral xchiʼuk li kʼusitik te oy ta spat xokone. Li buchʼu jech tspase, mu me xojtikin sba stuk.

Yan ti mi mu jechuk laj apase, mi tukʼ laj avakʼ aba ta sventa li kʼusi achʼunoje, ti mu aventauk kʼusi tspas li yantike, muʼyuk me chchʼay ta ajol ti buchʼuote.

SKʼELOBIL LOKʼEM TA VIVLIA. Yikʼaluk van chex kerem toʼox Daniel kʼalal laj yichʼ chʼakel ta yutsʼ yalale. Akʼo mi jech, «laj yalbe yoʼnton» ti chchʼunbe-o smantaltak li Diose (Daniel 1:8Ch). Yakʼ persa ti mu xchʼayuk xaʼi ti buchʼue xchiʼuk jaʼ la xkuxlebin li kʼusi jpʼel ta yoʼonton xchʼunoje.

KʼELO ABA TA SVENTA LIʼE: ¿Kʼusi achʼunoj? Jech kʼuchaʼal liʼe: ¿Mi achʼunoj li Diose? ¿Kʼu yuʼun? ¿Kʼu yuʼun chachʼun ti oye?

¿Mi oy van sbalil xa naʼ ti jchʼuntik li mantaletik sventa talelal yakʼoj Diose? ¿Kʼu yuʼun?

Yuʼun kʼusi onoʼox ti chakʼane, ¿kʼusi chakʼan chakʼot-o: mi jaʼ chakʼan chakʼot kʼuchaʼal yanal teʼ ti chvil batel ta ikʼe, o jaʼ li jtekʼ teʼ ti chkuch yuʼun tsatsal chaukilvoʼe? Mi chakʼan jechot kʼuchaʼal li jtekʼ teʼe skʼan xavakʼ persa ti lekuk xvinaj ti buchʼuote. Liʼe jaʼ tskoltaot sventa xatakʼ li sjakʼobil liʼe: ¿Buchʼuun van ta melel?