Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Slajeb loʼil

Slajeb loʼil

«Jaʼ tscʼan chachanbeic yoʼnton li bochʼotic ta sventa xchʼunojel yoʼntonic, ta sventa smucʼul yoʼntonic chichʼic li cʼusi scʼoplal onoʼox ch-acʼbatique.» (HEBREOS 6:12)

1, 2. ¿Kʼu yuʼun skʼan sujom noʼox jtsʼitestik li xchʼunel koʼontontike? Albo junuk skʼelobil.

LI XCHʼUNEL OʼONTONALE. ¡Toj alakʼ sba li jpʼel kʼop taje! Kʼalal chkaʼitik taje ta anil noʼox chtal ta joltik ti toj ep sbalile. Pe lek xtok ti jkoʼoltastik xchiʼuk li yan kʼope: sujom jpastik. ¿Kʼuxi stsakojbe sba skʼoplal taje? Kʼun maʼ taje: mi chʼabal to xchʼunel koʼontontike, skʼan sujom noʼox jtsʼitestik; mi oy xa kuʼuntike, skʼan sujom noʼox jchabitik xchiʼuk ti jtsatsubtastike. ¿Kʼu yuʼun skʼan ti sujom jpastike?

2 Nopo ti yakal chatuchʼ jun mukʼta takixokol balumile. Solel takin tajek li avoʼontone, jaʼ yuʼun, kʼalal mi la ata li voʼe, xuʼ van chakʼel lek sventa mu xtakij ta kʼakʼal. Pe maʼuk noʼox taje: chavakʼ persa saʼel mas voʼ xtok sventa oyuk avaʼal yoʼ xakʼot ti bu chakʼan chabate. Li avie kuxulutik ta jun balumil ti muʼyuk oy ta yoʼonton chichʼik ta mukʼ li Jeovae, jech kʼuchaʼal li voʼe, mu masuk oy xchiʼuk xuʼ ta anil noʼox xtakij mi muʼyuk laj yichʼ chabiele o mi muʼyuk xichʼ saʼel mase. Jaʼ yuʼun skʼan sujom noʼox skʼan xichʼ pasel: yuʼun jech kʼuchaʼal mi chʼabal li voʼe mu xijkuxi, jech ek mi muʼyuk li xchʼunel koʼontontike, ti kʼuyelan chkil jbatik xchiʼuk li Jeovae ta xchʼay (Rom. 1:17).

3. ¿Kʼusi koltael yakʼojbutik Jeova sventa jtsʼitestik li xchʼunel koʼontontike, xchiʼuk kʼusi chaʼtos skʼan jpastik?

3 Li Jeovae snaʼoj ti skʼan oyuk kuʼuntik li xchʼunel koʼontontike xchiʼuk snaʼoj xtok ti toj vokol ta tsʼitesele xchiʼuk ti oyuk-o kuʼuntik li avie. Jaʼ yuʼun li ta Skʼope yakʼojbutik komel skʼelobiltak ti xuʼ jchantike. Ta stojolal li jtakbol Pabloe, li Diose xi chalbutike: «Jaʼ tscʼan chachanbeic yoʼnton li bochʼotic ta sventa xchʼunojel yoʼntonic, ta sventa smucʼul yoʼntonic chichʼic li cʼusi scʼoplal onoʼox ch-acʼbatique» (Heb. 6:12). Jaʼ yuʼun li s-organisasion Jeovae tstijbutik koʼontontik sventa jchanbetik stalelalik li tukʼil viniketik xchiʼuk antsetik ta voʼnee, jech kʼuchaʼal la jchanbetik skʼoplal li ta livro liʼe. ¿Kʼusi skʼan jpastik li avi une? Li baʼyele, jaʼ ti skʼan jtsatsubtastik-o li xchʼunel koʼontontike, li xchibale, jaʼ ti jkʼeltik-o batel li spatobil koʼontontike.

4. ¿Kʼusitik spasoj Satanás sventa tskontrain li xchʼunel koʼontontike, pe kʼu yuʼun skʼan mu xijxiʼ yuʼun?

4 Jtsatsubtastik-o batel li xchʼunel koʼontontike. Li yajkontra xchʼunel oʼontonale, jaʼ li buchʼu tspas mantal ta balumile, ti jaʼ li Satanase. Li Satanase spasoj ta jun takixokol balumil li kʼusitik chkʼotanuk ta pasele, ti bu chlaj xa batel li xchʼunel koʼontontike. Melel onoʼox ti jaʼ mas tsots yip Satanás kʼuchaʼal li voʼotike, pe skʼan mu xijxiʼ yuʼun. Xuʼ jtsʼitestik xchiʼuk ti oyuk-o li xchʼunel koʼontontike. Jvules ta joltik ti Jeovae tskʼan ti xkʼot ta yamigotak skotol li buchʼutik oy xchʼunel yoʼontonik ta melele. Yuʼun li Jeovae chalbutik ta melel ti xuʼ skoltautik sventa stsal komel kuʼuntik li Diabloe xchiʼuk ti chjatav lokʼel ta jtojolaltike (Sant.  4:7). Pe sventa stsal kuʼuntike, tsots skʼoplal ti jchʼakbetik yorail jujun kʼakʼal sventa jtsʼitestik xchiʼuk jtsatsubtastik li xchʼunel koʼontontik ta stojolal Diose. ¿Kʼuxi xuʼ jpastik taje?

5. ¿Kʼuxi la stsʼites xchʼunel yoʼontonik krixchanoetik ti chalbe skʼoplal ta Vivliae?

5 Jech kʼuchaʼal laj xa jchantik talele, muʼyuk toʼox xchʼunel yoʼontonik kʼalal vokʼik li yajtuneltak Dios ti chalbe skʼoplal Vivliae. Ti kʼuyelan echʼ li xkuxlejalike jaʼ sprevailtak ti te chlik tal ta stojolal chʼul espiritu li talelal taje (Gál. 5:22, 23). Li stukike la skʼanbeik koltael Dios ta orasion, vaʼun tsatsubtasbat li xchʼunel yoʼontonike. Jechuk jpastik ek: mu me xchʼay ta joltik ti Jeovae ta slekil yoʼonton chakʼbutik xchʼul espiritu mi ta jkʼanbetike xchiʼuk mi jech ta jpastik kʼuchaʼal ta jkʼan ta j-orasiontike (Luc. 11:13). Pe, ¿mi oy to yan kʼusi skʼan jpastik?

6. ¿Kʼuxi xuʼ jtabetik lek sbalil li loʼiletik ta Vivliae?

6 Li ta livro liʼe la jchanbetik skʼoplal jayvoʼuk krixchanoetik ti laj yakʼik ta ilel ti oy lek xchʼunel yoʼontonike. Pe oy to yantik (kʼelo Hebreos 11:32). Kʼalal jaʼo ta jchan Jvivlia ta jtuktike skʼan jpastik orasion xchiʼuk oyuk lek ta koʼontontik kʼalal jaʼo ta jkʼeltike. ¡Toj ep kʼusitik xuʼ jchantik li ta jujun loʼile! Kʼalal ta anil noʼox ta jkʼeltike, mu me stsatsub li xchʼunel koʼontontike. Sventa jtabetik lek sbalil li loʼiletike, skʼan jnopbetik lek skʼoplal xchiʼuk jsaʼtik mas aʼyej ta sventa li kʼusitik kʼotanuk ta pasele xchiʼuk ti kʼuyelan xkuxlejalik li buchʼutik ta jchanbetik skʼoplale. Mi te oy-o ta joltik ti maʼuk tukʼil krixchanoetik li viniketik xchiʼuk li antsetik «ti coʼol cristianoutic jchiʼuctique», li kʼusitik laj yakʼik komel ta ilele mas xa melel chkiltik ti jech kʼotanuk ta pasele (Sant. 5:17). Kʼalal jech chkaʼi jbatik kʼuchaʼal laj yaʼi sbaike, xuʼ me skoltautik sventa xkaʼitik ti kʼuyelan laj yaʼi sbaik kʼalal la snuptanik vokoliletik ti jechtik kʼuchaʼal ta jnuptantik avie.

7-9. 1) ¿Kʼu van yelan laj yaʼiik jechuk li tukʼil yajtuneltak Dios ta voʼne ti xichʼik albel ti akʼo xichʼik ta mukʼ Jeova jech kʼuchaʼal ta jpastik avie? 2) ¿Kʼu yuʼun skʼan jtsatsubtas xchʼunel koʼontontik ta sventa li kʼusitik ta jpastike?

7 Kʼalal ta jpastik li kʼusi yalojbutik Jeova ti skʼan akʼo jpastike tstsatsubtas li xchʼunel koʼontontik xtoke. Yuʼun li xchʼunel koʼontontik ti «me muʼyuc yabtelale, chamen chcom noxtoc» (Sant. 2:26). Xmuyubajik van jechuk li yajtuneltak Dios ta voʼne ti chalbe skʼoplal ta Vivlia ti lajuk yichʼik akʼbel yuʼun Jeova li kʼusi yakʼojbutik jpastik avie.

8 Jnoptik noʼox avaʼi liʼe, kʼu van yelan laj yaʼi sba jechuk Abraham ti albatuk ti xuʼ xichʼ ta mukʼ Jeova xchiʼuk yermanotak ti tsobolik ta jun Salon sventa Tsobobbail xchiʼuk li ta mukʼta tsobajeletike, ti mu xa persauk skʼan spas jun skajleb matanal ti pasbil ta ton ti bu muʼyuk kʼusi x-ayan tee. ¡Kʼu to van yelan xmuyubaj Abraham mi laj yaʼi ti lek xa chichʼ albel skʼoplal avi li kʼusitik laj toʼox yil ta nome! (Kʼelo Hebreos 11:13.) Jnoptik ta stojolal Elías kʼusi van tspas jechuk ti x-albat ti skʼan xbat svulaʼan krixchanoetik ta snaik yoʼ xakʼbe li lekil aʼyej xchiʼuk li spatobil oʼontonale, ti mu xa persauk skʼan smil li yaj-alkʼoptak Baale o ti mu xa persauk chtun ta stojolal Dios kʼalal jaʼo ch-ajvalilaj jun jvalopatinej mantal ti muʼyuk xkʼuxul yoʼontone. Ta melel,  li tukʼil yajtuneltak Dios ta voʼnee ta sjunul yoʼonton la xchʼamik jechuk li abtelal yakal ta jpastik avie.

9 Jaʼ yuʼun jtsatsubtastik-o xchʼunel koʼontontik ta sventa li kʼusitik ta jpastike, kakʼ ta jkuxlejaltik li kʼusitik laj xa jchantik ta stojolal li tukʼil yajtuneltak Dios ti te chichʼ albel skʼoplalik ta Vivliae. Jech kʼuchaʼal laj yichʼ alel li ta slikeb loʼil li ta livro liʼe, xkaltik noʼoxe chkʼot ta kamigotik li viniketik xchiʼuk li antsetik taje. Pe mas to me melel chkiltik li ta tsʼakale.

10. ¿Kʼu van yuʼun chijmuyubajutik li ta Paraisoe?

10 Jaʼuk jkʼeltik-o batel li spatobil koʼontontike. Li tukʼil yajtuneltak Dios ta voʼnee jaʼ onoʼox te la saʼ snakʼobbailik li ta spatobil oʼontonal akʼbatik yuʼun Diose. ¿Mi jech ta jpastik ek? Jnoptik noʼox avaʼi li muyubajel ta xkaʼitik kʼalal mi laj kiltik ta xchaʼkuxiik li tukʼil viniketik xchiʼuk antsetike (kʼelo Hechos 24:15). ¿Mi anopoj xa kʼusi chajakʼbe mi chaʼkuxiik talele?

11, 12. ¿Kʼusi van chakʼan chajakʼbe yajtuneltak Dios li ta achʼ balumile? 1) Abel. 2) Noé. 3) Abraham. 4) Rut. 5) Abigail. 6) Ester.

11 Oy van ta avoʼonton chajakʼbe Abel kʼu toʼox yelan li stot smeʼe o mi oy van la xchiʼin ta loʼil keruvinetik ti chchabiik toʼox li yochebal nichimaltik Edene. Ta stojolal li Noee xuʼ van chakʼan chajakʼbe mi xiʼ ta stojolal nefilim o kʼuxi la xchabi epal chonbolometik ta yut arka li jun jabile. Pe ta stojolal li Abrahame xuʼ van chakʼan chajakʼbe mi vokol laj yaʼi yiktael komel li lum Ure xchiʼuk mi jaʼ chanubtasat yuʼun Sem ta sventa li Jeovae.

12 Jech xtok, xuʼ van oy kʼusitik chajakʼbe li tukʼil antsetik echʼik ta voʼnee. Jech kʼuchaʼal liʼe, xuʼ van chakʼan chanaʼ kʼusi tijbat-o yoʼonton Rut sventa xtun ta stojolal li Jeovae, mi xiʼ van Abigail kʼalal laj yalbe Nabal li kʼusi la spas ta stojolal li Davide o kʼu van yelan bat xkuxlejalik Ester xchiʼuk Mardoqueo kʼalal laj xaʼox yichʼ alel skotol li kʼusi jnaʼojtik ta Vivliae.

13. 1) ¿Kʼusitik van xuʼ sjakʼbutik li buchʼutik chchaʼkuxiik talele? 2) ¿Kʼu yelan chavaʼi ti xuʼ xavojtikin li tukʼil viniketik xchiʼuk antsetik ti chalbe skʼoplal ta Vivliae?

13 Pe li tukʼil viniketik xchiʼuk antsetike, ta melel oy van kʼusitik ep tsjakʼbutik ek. ¡Toj labal van sba kʼalal mi laj kalbetik kʼuyelan la skolta slumal Jeova kʼalal jaʼo tsots kʼusi la snuptan li ta slajebal kʼakʼale! Ta melel chpatbat van tajek yoʼontonik kʼalal mi laj yaʼiik kʼuxi kʼot ta pasel li kʼusitik yaloj tspas Diose. Li ta achʼ balumile mu xa persauk ta jnopbetik noʼox skʼoplal li tukʼil yajtuneltak Dios ti chalbe skʼoplal ta Vivliae. ¡Xuʼ xa xkil ta jsat jtuktik! Jaʼ yuʼun, yoʼ to mu xkʼot ta pasel taje, kakʼtik persa ti kuxuluk xa xkiltik ta jnopbentike. Jchanbetik-o li xchʼunel yoʼontonike. ¡Xuʼ jmoj xijtunutik ta stojolal Jeova xchiʼuk li viniketik antsetik ti jaʼ chkʼot ta kamigotaktik ta sbatel osile!