1. ¿Kʼusi spatobil oʼontonal oy ta sventa li buchʼu chamemike?

Jun veltae, kʼalal liʼ toʼox ta Balumil li Jesuse cham li yamigo Lázaro ti te nakal ta Betaniae, jun bikʼit lum ti nopol xil Jerusalene. Kʼalal kʼot ta Betania li Jesuse oy xaʼox ta xchanibal kʼakʼal xchamel. Kʼalal bat ta smukinal Lázaro li Jesuse, te xchiʼuk batel Marta xchiʼuk María, ti jaʼ xchiʼiltak ta vokʼel li Lazaroe, ta anil noʼox ep la stsob sba krixchanoetik li ta mukinale. ¿Mi xnop avuʼun kʼu to yepal muyubajik li Marta xchiʼuk María kʼalal chaʼkuxesbat li xchiʼilik ta vokʼele? Kʼelo Juan 11:21-24, 38-44.

Li spatobil oʼontonal sventa chaʼkuxesele jaʼ lekil aʼyejetik xtok ti chalbe skʼoplal li Vivliae. Li Martae xchanoj xa onoʼox ti yaloj Jeova ti chchaʼkuxes animaetik sventa chkuxiik yan velta liʼ ta Balumile. Kʼelo Job 14:14, 15.

2. ¿Kʼu yelan oy li animaetike?

Xi albat yuʼun Dios li Adane: «Ta lum onoʼox pasbilot, jech chacʼataj ta lum yan velta» (GÉNESIS 3:19)

Li krixchanoutike pasbilutik ta «tsʼuʼilum» (Génesis 2:7; 3:19). Li voʼotike muʼyuk jchʼuleltik ti mu snaʼ xchame. Kʼalal chijchamutike, chʼabal kʼusi kuxul chkom kuʼuntik. Kʼalal mi cham o mi paj ta abtel li jchinabtike muʼyuk xa kʼusi ta jnoptik. Yuʼun li buchʼu chamemike mu xa kʼusi tsnopik xchiʼuk muʼyuk xa kʼusi chaʼiik. Jaʼ yuʼun, kʼalal chaʼkuxi li Lazaroe muʼyuk laj yal mi ay ta vinajel o mi oy kʼusi la snuptan. Kʼelo Eclesiastés 9:5, 6, 10.

 Jlom krixchanoetike xchʼunojik ti kʼalal mi oy buchʼu chame li Diose ta la xakʼbe svokol ta kʼatinbak, pe taje maʼuk melel. Jech kʼuchaʼal laj xa kiltike, li animaetike muʼyuk xa kʼusi tsnopik xchiʼuk muʼyuk xa kʼusi chaʼiik. Jaʼ yuʼun li chanubtasel ta sventa kʼatinbake maʼuk melel xchiʼuk jaʼ noʼox tsokesbe skʼoplal li Jeovae. Li stuke solel chopol chaʼi kʼalal naka noʼox chichʼ alel ti oy buchʼu chichʼ chikʼele. Kʼelo Jeremías 7:31.

3. ¿Mi xuʼ jkʼopontik li buchʼu chamemike?

Li animaetike mu xkʼopojik xchiʼuk muʼyuk kʼusi chaʼiik (Salmo 115:17). Pe oy chopol anjeletik ti xuʼ tskʼopon li krixchanoetike xchiʼuk tskoʼoltas sbaik ti jaʼik xa animaetike (2 Pedro 2:4). Ta skoj taje, li Jeovae toj chopol chaʼi kʼalal ta jkʼan ta jkʼopontik li animaetike. Kʼelo Deuteronomio 18:10, 11.

4. ¿Buchʼutik chchaʼkuxiik?

Ta smiyonal noʼox krixchanoetik ti chamemike ta xkuxiik yan velta liʼ ta Balumile. Jech xtok, ta xchaʼkuxiik li buchʼutik muʼyuk laj yojtikinik Jeova ti la spasik toʼox kʼusitik chopole. Kʼelo Lucas 23:43NM; Hechos 24:15.

Li buchʼutik chchaʼkuxiike xuʼ xchanik li kʼusi melel ta sventa Diose, chakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal Jesús xchiʼuk chakʼik ta ilel ti chchʼunik mantale (Apocalipsis 20:11-13). Mi jech la spasike, tskʼupinik sbatel osil li xkuxlejalik liʼ ta Balumile. Kʼelo Juan 5:28, 29.

5. ¿Kʼusi chakʼ kiltik ta sventa Jeova li chaʼkuxesele?

Li chaʼkuxesele jaʼ svinajeb li kʼanelal xchiʼuk li slekil yutsil yoʼonton Jeovae. Koliyal ti la stak tal Xnichʼon Dios sventa tal yakʼ xkuxlejal ta jtojoltike, oy spatobil koʼontontik sventa li chaʼkuxesele. Li voʼote, ¿buchʼu chakʼan chakʼel mi kʼot ta pasel taje? Kʼelo Juan 3:16; Romanos 6:23.