Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 5

¿Kʼusi tskʼan Dios ta sventa li Balumile?

¿Kʼusi tskʼan Dios ta sventa li Balumile?

1. ¿Kʼu yuʼun la spas Balumil li Jeovae?

Ti kʼuyelan la spas Balumil li Jeovae jaʼ sventa xijnakiutik-o. Kʼalal la spas Adán xchiʼuk Evae maʼuk sventa tsnojesik ta krixchanoetik li vinajele. Yuʼun li Diose spasoj xa onoʼox anjeletik sventa chnakiik ta vinajel (Job 38:4, 7). Li Jeovae te laj yakʼ li baʼyel vinik ta jun alakʼ sba nichimaltik ti jaʼ sbi Edene (Génesis 2:15-17). Jech xtok, akʼbat ti xuʼ ox skʼupin xkuxlejal ta sbatel osil liʼ ta Balumil xchiʼuk li xnichʼnabtake. Kʼelo Salmo 37:29Ch; 115:16.

Li nichimaltik Edene maʼuk toʼox ta spʼejel Balumil, yuʼun uni jsep noʼox. Li Adán xchiʼuk Evae skʼan xil yalab xnichʼnabik sventa snojesik spʼejel li Balumile xchiʼuk ta kʼunkʼun chkʼataj ox yuʼunik ta jun paraiso (Génesis 1:28). Li Balumile jaʼ snaklebik-o li krixchanoetike, jaʼ yuʼun muʼyuk chichʼ lajesel. Kʼelo Salmo 104:5.

2. ¿Kʼu yuʼun maʼuk jun paraiso li Balumil avie?

Yuʼun li Adán xchiʼuk Evae muʼyuk la xchʼunbeik smantal Dios, jaʼ yuʼun laj yichʼik lokʼesel li ta Edene. Ta skoj taje, chʼay li Paraisoe xchiʼuk muʼyuk buchʼu juʼem yuʼun xchaʼpas yan velta. Li Vivliae chal ti akʼbil ta skʼob chopol krixchanoetik li Balumile (Job 9:24). Kʼelo Génesis 3:23, 24.

Vaʼun chaʼa, ¿mi jaʼ skʼan xal ti muʼyuk xa tspas li kʼusi oy ta yoʼonton ta stojolal krixchanoetik li Jeovae? Moʼoj, yuʼun li Diose skotol xuʼ yuʼun xchiʼuk chkʼot onoʼox ta pasel li kʼusi tskʼane (Isaías 45:18). Ta jelavele, li Diose ta xakʼ kuxiuk krixchanoetik jech kʼuchaʼal onoʼox tskʼan ta slikebale. Kʼelo Salmo 37:11, 34.

3. ¿Kʼuxi chchaʼpas ta paraiso li Balumile?

Li Jesús ti jaʼ Ajvalil li ta Ajvalilal yuʼun Diose ta skʼatajes ta paraiso li Balumile. Li Jesús xchiʼuk li anjeletike tslajesik skotol li yajkontratak Dios li ta paskʼop ta Armagedone. Jech  oxal, ta xchuk jmil jabil li Satanás ti jaʼ li chopol anjel la sloʼla Adán xchiʼuk Eva sventa mu xchʼunik li mantale. Li yajtuneltak Diose kuxul chkomik li ta paskʼop taje, li Jesuse jaʼ tsbeiltas xchiʼuk chchabi, vaʼun ta skʼupin xkuxlejalik ta sbatel osil li ta Paraisoe. Kʼelo Apocalipsis 20:1-3; 21:3, 4.

4. ¿Bakʼin chlaj li vokolile?

¿Bakʼin chakʼbe slajeb Dios li choplejale? Li Jesuse laj yakʼbe «senyail» kʼusi ora chkʼot ta pasel taje. Li kʼusitik yakal chkʼot ta pasel ta jkʼakʼaliltik ti chakʼbe svokol xkuxlejal li krixchanoetike jaʼ chakʼ ta ilel ti kuxulutik xa ta «slajebal cʼacʼale». Kʼelo Mateo 24:3, 7-14, 21, 22.

Kʼalal jaʼo yakal ch-ajvalilaj ta jmil jabil ta vinajel li Jesuse, ta kʼunkʼun tslajes li kʼusitik chakʼ vokolile (Isaías 9:6, 7; 11:9). Maʼuk noʼox ajvalil li Jesuse, yuʼun jaʼ mero bankilal pale xtok, jech oxal, jaʼ ta xchʼaybe smul li buchʼutik skʼanojik Diose. Jaʼ yuʼun, li Diose tstunes Jesús sventa chakʼbe slajeb li chameletike, li malubele xchiʼuk li lajelale. Kʼelo Isaías 25:8; 33:24.

5. ¿Buchʼutik chkuxiik li ta Paraisoe?

Li ta Salon sventa Tsobobbaile te chavojtikin krixchanoetik ti skʼanojik Diose xchiʼuk ti tskʼan chchanik spasel li kʼusi tskʼan yoʼontone

Li buchʼutik chchʼunbeik smantal Diose chkuxiik ta Paraiso (1 Juan 2:17). Li Jesuse laj yalbe mantal yajchankʼoptak ti akʼo saʼik krixchanoetik ti oy ta yoʼontonik mantal sventa xichʼik chanubtasel yoʼ lek x-ilatik yuʼun li Diose. Li avie, li Jeovae yakal xa chchapan ta smiyonal krixchanoetik sventa xkuxiik li ta Paraisoe (Sofonías 2:3). Li buchʼutik te tstsob sbaik li ta Salon sventa Tsobobbail yuʼun Stestigotak Jeovae jaʼik utsʼ alaliletik ti jmoj chtunik ta stojolal Diose. Li krixchanoetik taje, chchanik kʼuxi xuʼ xkʼotik ta lekil malalil, ajnilal xchiʼuk ta lekil totil meʼiletik. Yuʼun chchanik kʼuxi xuʼ stabeik sbalil li lekil achʼ aʼyejetik ta Vivliae. Kʼelo Miqueas 4:1-4.