1. ¿Kʼu yuʼun skʼan xkichʼtik ta mukʼ li Diose?

Li Diose jaʼ spasoj skotol li kʼusitik oye. Li stuke muʼyuk slikeb xchiʼuk muʼyuk slajeb (Salmo 90:2). Jaʼ te likem tal ta stojolal li lekil aʼyejetik oy ta Vivliae (1 Timoteo 1:11). Skʼan stuk noʼox xkichʼtik ta mukʼ xchiʼuk xijtun ta stojolal yuʼun jaʼ yakʼoj li jkuxlejaltike. Kʼelo Apocalipsis 4:11.

2. ¿Kʼu yelan li Diose?

Muʼyuk buchʼu yiloj li Diose yuʼun jaʼ jun kuxlejal ti mu xvinaj ta kʼelele xchiʼuk jaʼ mas mukʼ ta skotol li kʼusi kuxajtik ta Balumile (Juan 1:18; 4:24). Akʼo mi jech, xuʼ xkojtikintik kʼuyelan stalelal mi ta jkʼeltik lek li spasbentake. Jech kʼuchaʼal liʼe, kʼalal ta jkʼeltik li jeltos sat teʼetik xchiʼuk li nichimetik spasoje chakʼ ta ilel ti skʼanojutike xchiʼuk ti toj pʼije. Jech xtok, li kʼu smukʼul spasoj li vinajelbalumile chakʼ ta ilel ti toj echʼem sjuʼele. Kʼelo Romanos 1:20.

Yan ti kʼuxi xuʼ xkojtikintik li Diose jaʼo kʼalal ta jkʼeltik li Vivliae. Yuʼun te chalbutik kʼuyelan chil li krixchanoetike. Li kʼusi lek chaʼie, li kʼusi chopole xchiʼuk ti kʼuyelan chaʼi sba kʼalal oy kʼusitik chkʼot ta pasele. Kʼelo Salmo 103:7-10.

3. ¿Mi oy sbi li Diose?

Li Jesuse xi laj yale: «Jtotic Dios, te oyot ta vinajel, ichʼbiluc ta mucʼ abi» (Mateo 6:9). Akʼo mi ep kʼuyelan chichʼ albel sbi li Diose, pe oy bi stuk. Li biil taje jeltos kʼuyelan chichʼ alel ta jujutos kʼop. Li ta tsotsile ta xichʼ alel Jeova, bakʼintike ta xichʼ alel «Yahweh». Kʼelo Éxodo 3:14Ch, tsʼib ta yok vun.

Ta epal Vivliaetike slokʼesojik li biil Jeovae, sjelojik ta Kajval o Dios. Pe kʼalal laj yichʼ tsʼibael li Vivliae yichʼoj toʼox jutuk mu vukmiluk ta velta li biil Jeovae. Li Jesuse la xchanubtas li kʼusi melel ta sventa Dios li krixchanoetike xchiʼuk li kʼusi sbie. Kʼelo Juan 17:26.

 4. ¿Mi oyutik ta yoʼonton li Diose?

Jech kʼuchal li jkʼanvanej totil liʼe, li Diose oy ta yoʼonton li kʼusi chkʼot ta jtojolaltik ta jelavele

Mi skʼanojutik ta melel li Jeovae, ¿kʼu yuʼun yakʼoj to oyuk li vokolile? Jlom krixchanoetike tsnopik ti yuʼun la ch-akʼvan ta prevae. Pe taje mu meleluk. Kʼelo Santiago 1:13.

Li Jeovae chakʼ akʼo jtʼujtik li kʼusi ta jkʼan ta jpas ta jkuxlejaltike. Pe li kʼusi mas leke jaʼ ti xijtunutik ta stojolale (Josué 24:15). Akʼo mi jech, epal krixchanoetike jaʼ tspasik li kʼusitik chopole, ta skoj taje jaʼ oy-o vokolil. Li Jeovae chat-o yoʼonton ti jech chkʼot ta pasele. Kʼelo Génesis 6:5, 6.

Li Jeovae skʼanojutik xchiʼuk oy ta yoʼonton ti akʼo jkʼupin li jkuxlejaltike, jaʼ yuʼun poʼot xa tslajes li kʼux-ipe xchiʼuk li choplejale. Pe yoʼ to mu xkʼot skʼakʼalile, li Jeovae oy lek srasonal yuʼun ti yakʼoj to oyuk li vokolile. Li ta xchanobil 8 te chichʼ albel smelolal kʼusitik jaʼ. Kʼelo 2 Pedro 2:9; 3:7, 13.

5. ¿Kʼuxi xuʼ xijnopajutik ta stojolal li Diose?

Li Jeovae chakʼ akʼo nopajkutik ta stojolal kʼalal ta jpastik orasione. Li stuke oyutik ta yoʼonton ta jujuntal (Salmo 65:2; 145:18). Jech xtok, oy ta yoʼonton chakʼutik ta perton xchiʼuk oy sbalil chil kʼalal chkakʼbetik yipal spasel li kʼusi tskʼane akʼo mi mu skotoluk velta spas kuʼuntik. Akʼo mi jsaʼ mulil krixchanoutik xuʼ xijkʼot ta yamigo. Kʼelo Salmo 103:12-14; Santiago 4:8.

Ta skoj ti jaʼ yakʼoj jkuxlejaltike, jaʼ noʼox stuk skʼan jkʼantik (Marcos 12:30). Chkakʼtik ta ilel ti jkʼanojtik Dios kʼalal ta jchantik ta stojolale xchiʼuk kʼalal ta jchʼunbetik smantaltake. Kʼalal jech ta jpastike, mas chijnopajutik-o ta stojolal. Kʼelo 1 Timoteo 2:4; 1 Juan 5:3.