Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

¿Kʼuxi xuʼ xijmuyubaj ta kutsʼ kalaltik?

 YOXVOKʼAL

Kʼuxi ta chapanel li kʼopetike

Kʼuxi ta chapanel li kʼopetike

«[Kʼano] abaik tajek ta [jujuntal], yuʼun chpix epal muliletik li kʼanelale.» (1 Pedro 4:8)

Chlik ep skʼopik kʼalal chnupun li krixchanoetike, jaʼ ti jelel snopbenike, li kʼusi oy ta yoʼontonike xchiʼuk ti jelel kʼu yelan chʼiik tale. Jech xtok, xuʼ oy buchʼu xakʼ tal li kʼopetike, bakʼintike xuʼ oy kʼusi jnuptantik ti jaʼ chlik-o jkʼoptike.

Yikʼaluk van jaʼ mas kʼun chkaʼitik ti mu jtsaktik ta mukʼe, pe chalbutik Vivlia ti skʼan jchapantike (Mateo 5:23, 24). Ta me xchapaj kuʼuntik mi chkakʼ ta jkuxlejaltik li beiltaseletik ta Vivliae.

 1 ALBEIK SKʼOPLAL LI AKʼOPIKE

LI KʼUSI CHAL VIVLIAE: «Oy yorail chijcʼopoj» (Eclesiastés 3:1, 7). Chʼakbeik skʼakʼalil sventa xachapan li akʼopike. Albo ta jamal ti kʼu yelan chavaʼi aba li anup achiʼile xchiʼuk ti kʼusi chanop ta sventa li akʼopike. Yuʼun skʼan ‹meleluk xakʼopon abaik› (Efesios 4:25). Akʼo mi xtiʼet ajol, mu me xalikes kʼop. Kʼalal lek noʼox sba li kʼusi chkaltike jaʼ me chkoltavan sventa mu xkʼataj ta tsatsal kʼop li kʼusi jsetʼ-juteb chopol chkilbe jbatike (Proverbios 15:4; 26:20).

Akʼo mi mu jmojuk li kʼusi chanop xchiʼuk li anup achiʼile jechuk-o me xavakʼ ta ilel slekil avoʼonton, ti chavichʼ ta mukʼe xchiʼuk ti akʼanoje (Kolosenses 4:6). Akʼo persa ta xchapanel ta ora li akʼopike, mu me lekuk ti mu xa xakʼopon abaike (Efesios 4:26).

LI KʼUSI SKʼAN XAPASE:

  • Akʼbeik yorail sventa xaloʼiltaik li akʼopike

  • Kʼalal yakal chloʼilaj li anup achiʼile mu me xatuchʼbe ta be li sloʼile. Yuʼun ta onoʼox me xkʼot yorail ti chaval li kʼusi chanop eke

 2 CHIKINTAO LEK XCHIʼUK AʼIBO SMELOLAL

LI KʼUSI CHAL VIVLIAE: «Skʼan me xakʼanik li achiʼilik ta chʼunolajele, jech kʼuchaʼal skʼanoj sbaik ta jujuntal li buchʼutik xchiʼil sbaik ta vokʼele. Ta sventa ti kʼu yelan chavakʼik ta ilel ti cha-ichʼvanik ta mukʼe, baʼyel me jech xapasik» (Romanos 12:10). Toj tsots me skʼoplal ti xanaʼuk xchikintael xchiʼuk ti xavaʼibe smelolal li kʼusi chal anup achiʼile, ti «koʼol me xavil avokolik[e]» xchiʼuk ti «bikʼit me xavakʼ abaik[e]» (1 Pedro 3:8; Santiago 1:19). Mu me jaʼuk noʼox xapas ti chavaʼie. Mi xuʼ xavikta spasel li kʼusi chapas sventa xachikinta li kʼusi chale iktao me xchiʼuk mu me kʼusi xchʼay-o avoʼonton. O jakʼbo mi xuʼ jaʼ to xalbot ta jlikel. Mi achiʼil ta abtel chavil li anup achiʼile, ti maʼuk avajkontra chavile, mu me ta aniluk chkap ajol (Eclesiastés 7:9).

LI KʼUSI SKʼAN XAPASE:

  • Aʼio li kʼusi chal anup achiʼile, akʼo mi muʼyuk lek chavaʼi

  • Aʼio li kʼusi tskʼan chalbot ta melele. Kʼelavil ti kʼu yelan tspase xchiʼuk ti kʼu yelan yechʼomal yee

3 MU ME XALUBTSAJ

LI KʼUSI CHAL VIVLIAE: «Ta scotol li cʼusitic ta jpastique oy cʼusi ta jtatic te; yan me jaʼ noʼox cʼusitic ta jbol alilantique muʼyuc cʼusi chlocʼ o» (Proverbios 14:23). Mu me jaʼuk noʼox skʼan xanaʼik kʼuxi ta chapanel li akʼopike. Skʼan me xapasik li kʼusi chanopik xtoke. Xuʼ van mu kʼunuk ta pasel, pe toj lek me mi jech laj yichʼ pasele (Proverbios 10:4). Mi chakolta abaike, ‹chata lek amotonik› (Eclesiastés 4:9TNM).

LI KʼUSI SKʼAN XAPASE:

  • Nopo ti kʼusi skʼan xapasik ta jujuntal sventa xachapan li akʼopike

  • Kʼelilanik mi yakal chachanik batel