Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 12

¿Kʼu yelan chapanbil li cholmantal ta jpaskutike?

¿Kʼu yelan chapanbil li cholmantal ta jpaskutike?

España

Bielorrusia

Hong Kong

Perú

Kʼalal jutuk xaʼox skʼan xcham li Jesuse xi laj yale: «Persa baʼyuc ta xichʼ cholel ta sbejel banamil li Lequil Aʼyej ta jventae; jaʼ to ta xtal li slajebal cʼacʼale» (Mateo 24:14). ¿Kʼu van yelan chichʼ pasel li cholmantal ta spʼejel Balumile? Jaʼ jech chichʼ pasel kʼuchaʼal la spas Jesús kʼalal echʼ ta Balumile (Lucas 8:1).

Ta jvulaʼankutik ta snaik li krixchanoetike. Li Jesuse la xchanubtas ta xcholel lekil aʼyejetik ta jujupʼej na li yajtsʼaklomtake (Mateo 10:11-13; Hechos 5:42; 20:20). Li baʼyel jcholmantaletik taje, laj yichʼik lek albel bu kʼalal xuʼ xcholik mantal (Mateo 10:5, 6; 2 Corintios 10:13). Jaʼ jech lek chapanbil ta jcholkutik mantal li avi eke, xchiʼuk li ta jujun tsobobbaile oy lek bu to kʼalal xuʼ jcholkutik mantal. Jaʼ jech ta jchʼunkutik li mantal laj yal komel Jesús ti skʼan lek jcholbekutik mantal xchiʼuk ti «[xkalbekutik] ta jamal» li krixchanoetike (Hechos 10:42).

Ta jcholbekutik mantal skotol krixchanoetik ta buyuk noʼox. Li Jesuse laj yakʼ ta ilel kʼuyelan ta cholel li mantale yuʼun li stuke la xchol mantal ta tiʼnab o li bu chkʼot slup yaʼal li krixchanoetike (Marcos 4:1; Juan 4:5-15). Jaʼ jech li voʼonkutik eke ta buyuk noʼox ta jchiʼinkutik ta loʼil li krixchanoetik ta sventa Vivliae: ta kayeetik, ta pʼolmajebaletike, ta parke o ta telefono. Jech xtok, kʼalal xuʼ chkilkutike ta jcholbekutik mantal jlakʼnakutik, jchiʼilkutik ta abtel o ta chanun xchiʼuk li kutsʼ kalalkutike. Taje jaʼ jech yabinojbeik batel skʼoplal epal miyon krixchanoetik ta spʼejel Balumil «li coltael[e]» (Salmo 96:2).

Nopo buchʼu chakʼan chavalbe skʼoplal li lekil aʼyej ta sventa li Ajvalilal yuʼun Diose xchiʼuk ti kʼuxi xuʼ stabe sbalil ta mas jelavele. Mu teuk noʼox xanakʼ ta avoʼonton li lekil aʼyej ti tspat oʼontonale. Kʼalal xuʼ chavile akʼo noʼox ta ojtikinel.

  • ¿Kʼusi «Lequil Aʼyej» skʼan xichʼ albel batel skʼoplal?

  • ¿Kʼuxi jchanojbekutik li kʼuyelan la xchol mantal Jesús li stestigounkutik Jeovae?