Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

‹Te oyanik-o li ta kʼanelal yuʼun Diose›

Skarta li Jtsop Jbeiltasvaneje

Skarta li Jtsop Jbeiltasvaneje

Skotol li buchʼutik skʼanojik Jeovae:

Xi laj yal li Jesuse: «Chavojtikinik li kʼusi melele xchiʼuk jaʼ chakʼ akolebalik li kʼusi melele» (Juan 8:32). ¡Tstsatsubtas koʼontontik li kʼusi laj yale! Akʼo mi ‹tsots vokolil li ta slajebal kʼakʼal› ta skoj ti jaʼ tspas mantal li jutkʼope o li nopkʼope, xuʼ jtatik li kʼusi melele (2 Timoteo 3:1). Ta melel xvul to van ta joltik ti kʼu to yelan lek labal sba laj kaʼitik kʼalal la jchantik tal li kʼusi melel chal ta Skʼop Diose. ¡Toj jun xa noʼox yutsil laj kaʼitik!

Pe maʼuk noʼox me skʼan ti xkojtikintik lek li kʼusi melele xchiʼuk ti nopolik noʼox xkalbetik batel skʼoplale. Yuʼun toj tsots skʼoplal ti xkakʼ ta jkuxlejaltik xtoke. Jech, skʼan te oyutik-o li ta kʼanelal yuʼun Diose. Pe ¿kʼuxi xuʼ teukutik-o li ta kʼanelal yuʼune? Li Jesuse laj yakʼbe stakʼobil kʼalal jun xa noʼox akʼobal skʼan xchame, kʼalal xi laj yalbe li yajtsʼaklomtak ti tukʼ yakʼoj sbaike: «Jkʼanojoxuk-o me mi chachʼunik li jmantaltake, jaʼ jech kʼuchaʼal skʼanojun-o li Totil ta skoj ti ta jchʼunbe li smantaltake» (Juan 15:10).

¿Mi laj kakʼtik venta kʼusi la spas Jesus sventa teuk oy-o li ta kʼanelal yuʼun Diose? Jaʼ ti la xchʼunbe li smantaltak Stote. Vaʼun jaʼ jech skʼan jpastik ek. Sventa teukutik-o li ta kʼanelal yuʼun Diose, skʼan jaʼ tsbeiltasutik ta skotol kʼusitik ta jpastik li kʼusi melele. Jaʼ yuʼun xi laj yal Jesus li akʼobal taje: «Mi anaʼojik li kʼusitik taje, xamuyubajik noʼox me mi jech chapasike» (Juan 13:17).

Li kʼusi mas oy ta koʼontonkutike jaʼ ti akʼo skoltautik jkotoltik li livro liʼe sventa jech-o xkakʼ ta jkuxlejaltik li kʼusi melele xchiʼuk ti jaʼ jech teukutik-o «li ta kʼanelal yuʼun [Diose]» xchiʼuk ti jkʼeltik-o batel li kuxlejal sbatel osile (Judas 21).

Li Jtsop Jbeiltasvanej yuʼun li Stestigotak Jeovae