Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 16

Jkontraintik li Diabloe xchiʼuk li kʼusitik manya tspase

Jkontraintik li Diabloe xchiʼuk li kʼusitik manya tspase

«Kontrainik li Diabloe, vaʼun chjatav lokʼel ta atojolalik.» (SANTIAGO 4:7.)

1, 2. ¿Buchʼutik xmuyubaj kʼalal chichʼik voʼ li krixchanoetike?

¿MI OY xa sjabilal chatun talel ta stojolal Jeova? Mi jeche, ep xa van ta velta avaʼioj li mantal sventa ichʼvoʼe. Pe mu ventauk jayib velta avaʼioj, yuʼun ti kʼusie tstij avoʼonton kʼalal chavil li buchʼutik te chotajtik ta baʼyel chotlebaletik ta asamblea xchiʼuk ti chvaʼiik sventa tstakʼik li kʼusi chjakʼbatike. Kʼalal mi la stakʼike, ta jtʼax jkʼobtik ta muyubajel o chlokʼ yaʼlel jsatik bakʼintik xtok ta skoj ti xijmuyubaje. ¡Xijmuyubaj ti chakʼ sbaik ta stojolal Jeova ep krixchanoetike!

2 Oy noʼox jayib velta ta jabil jech chkiltik. Pe oy to buchʼutik ti mas to ep ta velta chilike. ¿Buchʼutik taje? Jaʼ li anjeletike. ¿Mi xnop kuʼuntik kʼu to yelan ‹xkuxet yoʼontonik ta vinajel› kʼalal chilik ti oy jaymiluk krixchanoetik ta spʼejel Balumil chkʼotik ta achʼ yajtuneltak Dios jujun xemanae? (Lukas 15:7, 10.) Ta melel xmuyubajik ti chilik chchʼi batel li s-organisasion Jeova ta Balumile (Hageo 2:7).

LI DIABLOE «XJOYET KʼUCHAʼAL JKOT LEON TI X-AVETE»

3. ¿Kʼu yuʼun «te xjoyet kʼuchaʼal jkot leon» li Satanase, xchiʼuk kʼusi tskʼan?

3 Pe kʼalal chiktaik komel chopol balumil xchiʼuk chichʼik voʼ li jaymiluk krixchanoetike, muʼyuk xmuyubaj skotol li kuxlejaletik ti mu xvinajik ta kʼelele. Li pukujetike solel xkʼakʼet sjolik. Taje mu labaluk chkaʼitik, yuʼun li Satanase laj yal ti maʼuk ta skoj kʼanelal chtunik ta stojolal Jeova li  krixchanoetike xchiʼuk laj yal ti muʼyuk tukʼ chakʼ sbaik kʼalal mi la snuptanik tsatsal vokoliletike (kʼelo Job 2:4, 5). Jaʼ yuʼun, kʼalal oy buchʼu chakʼ xkuxlejal ta stojolal Jeovae, chakʼ ta ilel ti jaʼ jun jut kʼop li Satanase xchiʼuk ti chtʼaxbat majel ta sat xkaltike. Ta skoj ti oy jaymiluk chichʼ tʼaxel ta majel jujun xemana li Diabloe, oy srasonal ti «te xjoyet kʼuchaʼal jkot leon ti x-avete, yuʼun tskʼan oy buchʼu tsbikʼ», jaʼ xkaltik, ti tslajes ta mantale (1 Pedro 5:8). Solel chakʼbe yipal ti akʼo xijsok ta stojolal Diose o ti mu xa lekuk xilutik ta jyalele (Salmo 7:1, 2; 2 Timoteo 3:12).

Kʼalal oy buchʼu chakʼ sba ta stojolal Jeova xchiʼuk ti chichʼ voʼe, chakʼ ta ilel ti jaʼ jun jutkʼop o jnopkʼop li Satanase

4, 5. 1) ¿Kʼusi chaʼtos mu x-akʼbat spas yuʼun Jeova li Satanase? 2) ¿Kʼusi chalbe ta melel yajtsʼaklomtak Kristo li Skʼop Diose?

4 Akʼo mi toj xibal sba li mukʼta «leon ti x-avete», muʼyuk  srasonal sventa ta jxiʼtatik. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun li Jeovae oy kʼusi chaʼtos ti mu xakʼ akʼo spase. ¿Kʼusitik? Baʼyel, mu xuʼ yuʼun stupʼbe skʼoplal sjunul li slumal Diose. Taje snaʼoj li Satanase, yuʼun li Jeovae laj yal ti «epal krixchanoetik» ti jaʼik melel yajtsʼaklomtak Kristoe kuxul chkomik mi tal li «mukʼta tsatsal vokolile» xchiʼuk ta onoʼox xkʼot ta pasel li kʼusi chal stuke (Apokalipsis 7:9, 14).

5 Xchibal, li Satanase mu xuʼ sbikʼ li buchʼu nopol oy ta stojolal Jeovae. ¿Kʼuxi jnaʼojtik? Jaʼ ti xi albat ta melel yuʼun tukʼil j-alkʼop Azarías li ajvalil Asae: «Li Mucʼul Diose liʼ xchiʼinojoxuc o ti me te oyoxuc o ta stojol [eke]» (2 Crónicas 15:2; kʼelo 1 Korintios 10:13). Oy ep skʼelobiltak ta Vivlia ta sventa krixchanoetik ti muʼyuk laj yakʼ sbaik ta tsalel yuʼun Satanase (Evreos 11:4-40). Mi nopol oyutik ta stojolal Dios kʼuchaʼal stukike, maʼuk noʼox ta jkontraintik li xibal sba kajkontratike, yuʼun xuʼ jpastik kanal xtok. Yuʼun xi chalbutik ta melel li Vivliae: «Kontrainik li Diabloe, vaʼun chjatav lokʼel ta atojolalik» (Santiago 4:7).

‹YAKAL TA JTSAK JBATIK TA KʼOP XCHIʼUK LI PUKUJETIK TI TOJ CHOPOLIKE›

6. ¿Kʼu yelan chakʼbe yipal ta stsalel jujun yajtsʼaklom Kristo li Satanase?

6 Jech kʼuchaʼal chkiltike, li Diabloe muʼyuk bu tspas ta kanal li slumal Diose. Pe xuʼ xlajik ta tsalel li buchʼutik mu xchabi sbaike. ¿Kʼuxi? Tskʼunibtas ti kʼu yelan lek xil sbaik xchiʼuk Jeova sventa kʼun xa ta bikʼel xaʼie. Jaʼ yuʼun tsots chakʼ talel jvokoltik, tstsakutik ta kʼop ta jujuntal xchiʼuk toj manya ti kʼu yelan chloʼlavane. Jkʼelbetik batel skʼoplal li oxtos taje.

7. ¿Kʼu yuʼun mas to ta skʼakʼal yoʼonton chakʼbe tsots svokol steklumal Dios avi li Satanase?

7 Tsots chakʼ talel jvokoltik. Xi laj yal li jtakbol Juane: «Skotol li krixchanoetike oyik ta sjuʼel li buchʼu toj chopole» (1 Juan 5:19). Taje jaʼ jun pʼijubtasel chakʼbe li melel  yajtsʼaklomtak Kristoe. Ta skoj ti oy xa ta skʼob Satanas li krixchanoetik ti nom oyik ta stojolal Diose, solel tsots tajmek yakʼoj persa jujun kʼakʼal skontrainel li steklumal Jeovae, pe mu onoʼox kʼusi xuʼ spasbatik (Miqueas 4:1; Juan 15:19; Apokalipsis 12:12, 17). Ta skoj ti jutuk xa yorail yuʼune, mas to ilinem, jaʼ yuʼun solel mas to chakʼbe yipal. Li avie slajebal xa velta tsots chakʼ talel jvokoltik, jaʼ yuʼun mas xa toj chopol xchiʼuk chlajesvan.

8. ¿Kʼusi chchanubtasutik li jpʼel kʼop ta griego la stunes Pablo ti chalbe skʼoplal ti «ta jtsak jbatik ta kʼop» xchiʼuk li pukujetike?

8 Tstsakutik ta kʼop ta jujuntal. Li jtakbol Pabloe xi la stsʼibabe li yajtsʼaklomtak Kristoe: «Yakal ta jtsak jbatik ta kʼop [xchiʼuk] [...] li pukujetik ti toj chopolik ti ta vinajel oyike» (Efesios 6:12). ¿Kʼusi la skʼan laj yal kʼalal «ta jtsak jbatik ta kʼop» ti xie? Li jpʼel kʼop ta griego la stunese jaʼ chalbe skʼoplal kʼalal tstsak sbaik ta majel chaʼvoʼ krixchanoetike, maʼuk ti ta nom noʼox tspasik kʼope. Jaʼ jech, li Pabloe laj yakʼ ta ilel ti ta jujuntal ta jpastik kʼop xchiʼuk li pukujetike, manchuk mi nakalutik ta junuk lum ti xchʼunojik o muʼyuk xchʼunojik ti oy li pukujetike. Mu me xchʼay ta joltik ti kʼalal laj kakʼ jbatik ta stojolal Jeovae xkoʼolaj xchiʼuk jaʼo lij-och ta paskʼop xkaltik. Jech oxal chaʼa, kʼalal laj kichʼtik voʼe, lik jpastik kʼop xchiʼuk li pukujetik xkaltike. Jaʼ yuʼun muʼyuk bu labal chkaʼitik ti xi laj yalbe yajtsʼaklomtak Kristo ta Efeso li Pabloe: «Mu [me] stsaloxuk li kʼusitik manya tspas Diabloe» (Efesios 6:11, 13, 14).

9. 1) ¿Kʼu yuʼun ep ta tos «kʼusitik manya tspas» li Satanas xchiʼuk spukujtake? 2) ¿Kʼu yuʼun tskʼan tsokes jnopbentik li Diabloe, xchiʼuk kʼu yelan xuʼ jtsaltik? (Kʼelo li rekuadro « ¡Pʼijan me ta sventa li kʼusitik manya tspas li diabloe!».) 3) ¿Kʼusi petsʼal ta jchanbetik skʼoplal?

9 Manya ti kʼu yelan chloʼlavane. Li Pabloe laj yalbe yajtsʼaklomtak Kristo ti akʼo mu xakʼ sbaik ta tsalel ta stojolal «li kʼusitik manya tspas» Satanase (Efesios 6:11). «Li kʼusitik manya tspas» ti xi ta griego kʼop li Pabloe jaʼ laj yalbe skʼoplal ti ep kʼutik yelan chloʼlavan li Diablo xchiʼuk spukujtake. Yuʼun oy lek srasonaltak yuʼunik ti jech tspasike. Yilojik  ti kuchem yuʼun junantik preva li yajtsʼaklomtak Kristoe, pe ti tstsʼujik li ta yan prevaetike. Jaʼ yuʼun, tskʼelik lek li kʼusitik ta jpastike. Tskʼelik kʼusitik ti tsots chkaʼitik spasel ta sventa mantale yoʼ jaʼ tstunesike. Pe xijmuyubaj chkaltik ti jnaʼojtik li kʼusitik tspasike, yuʼun li Vivliae chalbutik ti toj manyaike (2 Korintios 2:11). Li ta livro liʼe laj xa jchanbetik skʼoplal li petsʼ sventa saʼel kʼulejale, li chopol amigoile xchiʼuk li mulivajele. Kalbetik skʼoplal yan: li espiritismoe.

MI TA JPASTIK LI ESPIRITISMOE MUʼYUK TUKʼ KOʼONTONTIK TA STOJOLAL JEOVA

10. 1) ¿Kʼusi smakoj batel li espiritismoe? 2) ¿Kʼusi tsnop Jeova ta sventa li espiritismoe, xchiʼuk kʼu yelan chavil li voʼote?

10 Li espiritismo o li kʼusi mu stakʼ nabel lek smelolale, te smakoj batel li tʼunolajele, li akʼchamele, li tiʼavale, li skʼoponel animaetike xchiʼuk yan kʼusitik sventa majia. Li buchʼutik tspasik taje chlik ochikuk ta skʼob pukujetik. Kʼuchaʼal jnaʼojtike, li Jeovae «toj chopol» chil taje (Deuteronomio 18:10-12; Apokalipsis 21:8). Li Jtotik ta vinajele chalbe li yajtsʼaklomtak Kristo ti akʼo «[spʼajik] li kʼusi toj chopole», jaʼ yuʼun mu jutebuk jtikʼ jbatik ta skʼob pukujetik sventa tukʼuk koʼontontik ta stojolal Dios (Romanos 12:9). Toj ibal sba chkaʼitik ti naka noʼox ta jnoptike.

11. ¿Kʼusi chal Satanas mi lijtsʼuj yuʼun ta espiritismoe? Albo skoʼoltasobil.

11 Ta melel, li spasel espiritismoe jaʼ skʼan xal ti muʼyuk tukʼ koʼontontik ta stojolal Jeovae. Jech oxal, li Diabloe yakʼoj tajmek ta yoʼonton sventa tstsʼujesutik li ta mulil taje. Kʼalal tstsʼuj jun yajtsʼaklom Kristoe, xi chal xkaltike: «Laj xa jpas kanal». ¿Kʼuxi taje? Jkoʼoltastik ta jun soltaro: ti tauk xakʼ sba ta loʼlael ta yajkontrae xchiʼuk ti te chbat-o xchiʼuke, li achʼ komandante yuʼune xmuyubaj xa chjaxilan skʼob. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun xuʼ van tsnop ti laj xa yakʼ ta kʼexlal li yan komandante ti jaʼ skontrae xchiʼuk ti chakʼ xa ta ilel kʼuchaʼal jun trofeo li jun soltaro ti muʼyuk tukʼ yoʼonton laj yakʼ sbae. Jaʼ jech ek, mi la stikʼ sba ta spasel espiritismo junuk  yajtsʼaklom Kristoe, muʼyuk tukʼ yoʼonton chakʼ sba, yuʼun jaʼ xa ta xchʼunbe smantal li Satanase. ¡Li Diabloe xmuyubaj me tajmek ti xtoyet xa chakʼ ta ilel strofeo ti kuch yuʼun paskʼope! ¿Mi ta jkʼantik jech chmuyubaj? Moʼoj, yuʼun tukʼ koʼonton kakʼoj jbatik ta stojolal li Jeovae.

CHAKʼ AKʼO XIJNAʼET TA SVENTA KʼUSI MELEL LI SATANASE

12. ¿Kʼusi tstunes Satanas sventa tsjel jnopbentik ta sventa li espiritismoe?

12 Mi toj ibal sba chkiltik li espiritismoe, mu xijtsʼuj yuʼun. Snaʼoj li Satanase, jaʼ yuʼun tskʼan tsjel li kʼusi ta jnoptike. ¿Kʼu yelan? Jaʼo kʼalal chakʼ jnoptik ti «lec li cʼusi chopole [xchiʼuk ti] chopol li cʼusi leque» (Isaías 5:20). Ep ta veltae sventa xkʼot ta pasel yuʼune, tstunes li kʼusi yiloj xa ti toj lek xuʼ stsʼujik-oe: chakʼ ti akʼo xijnaʼet ta sventa kʼusi melele.

13. Albo skʼelobiltak kʼu yelan tstikʼ ta joltik Satanas yoʼ xijnaʼet ta sventa li kʼusi melele.

13 Jkʼelbetik jayibuk skʼelobil ti kʼu yelan manya chloʼlavan li Diabloe. Li ta paraisoe, li Satanase xi la sjakʼbe li Evae: «¿Me ta melel laj yalboxuc Mucʼul Dios mu xuʼ chaloʼbeic sat jpetsuc li teʼetic liʼ ta tsʼunubaltique?». Ta mas tsʼakale, te kʼot yoʼ bu yakal tstsob sbaik li anjeletik te ta vinajele, vaʼun xi laj yal ta sventa li Jobe: «Muc jechuc noʼox ti lec yichʼojot ta mucʼ li Jobe». Xchiʼuk kʼalal echʼ xaʼox ep sigloe, kʼalal naka toʼox chlik xchol mantal ta Balumil li Kristoe, xi laj yakʼ ta prevae: «Mi jaʼ xnichʼonot Diose, albo ti akʼo xkʼataj ta pan li tonetik liʼe». Solel mu xkʼexav, kʼalal jech laj yalbe li Jesuse yakal tslaban li kʼusi laj yal Jeova leʼtik xa ta vakib xemanae: «Liʼe jaʼ Jnichʼon, jaʼ li buchʼu jkʼanoje, jaʼ li buchʼu ximuyubaj yuʼune» (Génesis 3:1; Job 1:9; Mateo 3:17; 4:3).

14. 1) ¿Kʼuxi tstikʼ ta jnopbentik Diablo ti mu chopoluk li espiritismoe? 2) ¿Kʼusi ta jchantik batel?

14 Li avie, jech kʼuchaʼal ta voʼnee, jech-o yakal tspas li Diabloe. Yakal-o tstikʼ ta jnopbentik ti mu chopoluk li espiritismoe.  Jaʼ yuʼun, kʼux ta alel ti stikʼojbe ta sjol jlom yajtsʼaklomtak Kristo sventa tsnopik ti mu toj chopoluk ta melel skotol li kʼusitik smakoj batel li espiritismoe (2 Korintios 11:3). Pe ¿kʼuxi xuʼ xijrasonaj xchiʼukik sventa jkoltatik ta stukʼibtasbel li snopbenike? ¿Kʼusi tskoltautik sventa mu xijtsʼuj li ta petsʼ taje? Sventa jtakʼtike, jkʼeltik chaʼtos kʼusitik ta jkuxlejaltik ti bu stikʼojbe xa skʼoplal espiritismo li Satanase: li chʼayob oʼontonaletike xchiʼuk ti kʼu yelan ta jpoxta jbatike.

TSKʼEL KʼUSI TSKʼAN KOʼONTONTIK XCHIʼUK KʼUSI CHTUN KUʼUNTIK

15. 1) ¿Kʼu yelan chilik espiritismo li krixchanoetik li ta lumetik ta oestee? 2) ¿Kʼu yelan ochem ta snopben jlom yajtsʼaklomtak Kristo ta sventa ti kʼu yelan chil espiritismo li balumile?

15 Mu xa masuk chopol skʼoplal chilik li espiritismoe, li akʼchamele xchiʼuk li yan kʼusitik ti mu jnabetik smelolale, mas to li ta lumetik ta oestee. Epal pelikulaetik, livroetik, kʼusitik ch-echʼ ta radio, ta television xchiʼuk li ta videojuegoetike, chakʼik ta ilel ti chakʼ tseʼej yilel li kʼusitik sventa pukujetike, ti muʼyuk chopol xchiʼuk ti toj lekik xa jujun velta yilele. Jech ta melel, oy pelikulaetik xchiʼuk livroetik ti jaʼ chalbe skʼoplal kʼusitik ti mu xichʼ nabel smelolal ti toj lek xa ojtikinbilike; toj echʼ noʼox ojtikinbilik ti oy xa ep krixchanoetik ti lek chilike. Ta melel, li pukujetike yakʼojbeik snop krixchanoetik ti muʼyuk xibal sba kʼusi chkʼot ta pasel ti tstikʼ sbaik ta espiritismoe. ¿Mi oy yakʼojbe ta snopben jlom yajtsʼaklomtak Kristo taje? Oy. ¿Kʼuxi? Kalbetik noʼox jun skʼelobil avaʼi. Jun yajtsʼaklom Kristo ti la skʼel jun pelikula ti yichʼoj ep kʼusitik sventa espiritismoe, xi laj yale: «La jkʼel maʼ li pelikulae, pe taje maʼuk skʼan xal ti yuʼun ta jpase». ¿Kʼu yuʼun toj xibal sba ti jech chichʼ nopele?

16. ¿Kʼu yuʼun xibal sba ti ta jchʼay-o koʼontontik li kʼusitik te tsakal skʼoplal xchiʼuk espiritismoe?

16 Skʼelel li espiritismoe melel onoʼox ti mu xkoʼolaj xchiʼuk  ti chichʼ pasele, pe taje maʼuk skʼan xal ti muʼyuk xibal sbae. ¿Kʼu yuʼun? Baʼyel, skʼan jtsaktik ta venta li kʼusi chakʼ ta naʼel li Vivliae: li Satanas xchiʼuk spukujtake mu xkʼel yuʼunik li kʼusitik ta jnoptike. * Pe ta skoj ti tskʼan tsnaʼik li kʼusitik ta jnoptik xchiʼuk ti butik kʼunutik ta mantale, tspaʼi —kʼuchaʼal laj xa kiltike— skotol li kʼusitik ta jpastike, ti te tsakal skʼoplal ti kʼu yelan ta jchʼay koʼontontike. Jech oxal chaʼa, mi oy buchʼu chakʼ ta ilel ta stalelal ti lek chil li pelikulaetik xchiʼuk livroetik ta sventa j-espiritistaetik, j-akʼchameletik, buchʼutik ochem pukuj ta yoʼontonik xchiʼuk yantik kʼuchaʼal taje, yakal chalbe pukujetik ti kʼu yelan chilike. Ta melel, yakal chakʼbe yil ti bu kʼun ta mantale. Vaʼun li stukike tstunesik sventa mas to tsots tstsakik ta kʼop xchiʼuk ti sjipik ta lume. Jech, li chʼayob oʼontonaletik ti te tsakal skʼoplal li kʼusi mu stakʼ nabel lek smelolale, jaʼ tstijbe-o yoʼonton junantik yajtsʼaklomtak Kristo sventa masuk kʼupil xilik li espiritismoe, vaʼun ta tsʼakale chlik spasik (kʼelo Galatas 6:7).

Pato avoʼonton ta stojolal Jeova kʼalal ipote

17. ¿Kʼu yelan manya xuʼ tstunes Satanas ti kʼalal chat yoʼonton jun jchamele?

17 Li Satanase maʼuk noʼox chakʼ venta ti kʼusi ta jkʼan ta jchʼay-o koʼontontike, yuʼun chakʼ venta xtok ti kʼusi chtun kuʼuntik sventa ta jpoxta jbatike. Jech kʼuchaʼal liʼe, jun yajtsʼaklom Kristo ti ipe xuʼ van chat yoʼonton ta skoj ti mu xkol ta junuk poxile (Markos 5:25, 26). ¿Kʼu yelan xuʼ tstunes Satanas xchiʼuk spukujtak ti jech chat-o yoʼontone? Xuʼ chakʼik ta preva sventa mu xchʼun li mantal ta Vivliae xchiʼuk ti xchʼam poxtaeletik o poxiletik ti te tsakal skʼoplal xchiʼuk «sjuʼel majia» o espiritismoe (Isaías 1:13TNM). Mi lijtsʼuj li  ta petsʼ taje, ta melel tsokes ti lek xkil jbatik xchiʼuk Diose. ¿Kʼuxi?

18. ¿Kʼusitik poxil xchiʼuk poxtaeletik ta jpʼajtik li yajtsʼaklomutik Kristoe, xchiʼuk kʼu yuʼun?

18 Li j-israeletik ti la stunesik «sjuʼel majia[e]», xi albatik yuʼun Jeovae: «Cʼalal chatoy acʼobic ta jtojole, li vuʼune ta jnacʼ jsat ta atojolic. Cʼalal ep chacʼopanicune, muʼyuc ta jtucʼulanboxuc» (Isaías 1:15). Ta melel, mu jkʼan xijtsʼujutik jech li voʼotike. Mu jkʼan jpastik li kʼusi ti tsmak-o xchikin li Jeovae xchiʼuk ti mu xa skoltautike, mas to kʼalal iputike (Salmo 41:3). Jech oxal chaʼa, ¿kʼusi ta jpastik mi te tsakal skʼoplal xchiʼuk espiritismo jtosuk poxil o poxtaele? Ta jpʼajtik ta j-echʼel (Mateo 6:13). * Jaʼ jech muʼyuk chkakʼtik ta vokol li jlekilaltik ta stojolal Jeovae (kʼelo li rekuadro « ¿Mi jaʼ van espiritismo?»).

¿MI STA-O VAN TI CHKALILANBETIK SKʼOPLAL PUKUJETIKE?

19. 1) ¿Kʼuxi chloʼlavan Diablo ti tsʼujemik yuʼun junantik krixchanoetike? 2) ¿Kʼusitik loʼiletik skʼan jpʼajtik li melel yajtsʼaklomutik Kristoe?

19 Li ta lumetik ta oestee mu xichʼik lek ta venta mi xibal sba li Satanase, pe ta yantik lumetike toj xibal sba chaʼiik. Epal krixchanoetike tskoʼoltas sjolik xchiʼuk Diablo kʼalal  chakʼik ta aʼiel ti mas to oy sjuʼele, akʼo mi mu jechuk. Jech onoʼox, yuʼun kʼalal chvayik, chveʼik xchiʼuk ch-abtejike chiʼtaik li pukujetike, jech-o ta xkuxlejalik. Jech xtok, toj lek chaʼiik xchikintael xchiʼuk sloʼiltael loʼiletik ti bu chal kʼusitik labal la spasik li pukujetike. Pe li melel yajtsʼaklomutik Kristoe, ¿mi lek ti ta jchikintatik o ta jpukbetik skʼoplal li kʼusitik taje? Muʼyuk lek, yuʼun oy chib srasonal ti tsotsik skʼoplale.

20. ¿Kʼuxi van xuʼ mu xkakʼtik venta ti yakal ta jpukbetik batel skʼoplal li Satanase?

20 Li baʼyel srasonale jaʼ mi ta jpukbetik batel skʼoplal li kʼusitik labalik sba tspasik li pukujetike, yakal me ta jkoltatik li Satanase. Manchuk mi chal Vivlia ti xuʼ yuʼun spasel kʼusitik labal sbae, chakʼ ta ilel xtok ti ‹senyailtak tspase naka jutbil kʼop› xchiʼuk «jecheʼ loʼlael» (2 Tesalonisenses 2:9, 10). Jaʼ noʼox stuk bankilal jloʼlavanej xchiʼuk snaʼ kʼu yelan tsokbe snopben li buchʼutik lek noʼox chilik li espiritismoe.  Jaʼ jech, chakʼbe snop ti yuʼun laj yilik o laj yaʼiik li kʼusi muʼyuk kʼotem ta pasel ta melele. Melel xa yaʼeluk ti kʼu yelan tsloʼiltaike, vaʼun kʼalal tsloʼiltaik xa batel yan krixchanoetike chakʼbeik xa batel xchiʼil. ¿Kʼusi van chkʼot ta pasel ti jech xa xcholet tsloʼilta batel jun yajtsʼaklom Kristo eke? Jaʼ ti tskolta li «totil yuʼun li jutbil kʼope». ¡Yakal me tspukbe batel skʼoplal! (Juan 8:44; 2 Timoteo 2:16.)

21. ¿Kʼusitik skʼan jloʼiltatik?

21 Manchuk mi oy bu laj yilbajinutik li pukujetike, oy to me yan srasonal ti kʼu yuʼun mu stakʼ xkalilanbetik li ermanoetike. Ta jkʼan jaʼuk oy ta koʼontontik li Kristoe, maʼuk li Satanase. Skʼan «jkʼeltik batel lek li Bankilal Jbeiltasvaneje xchiʼuk li Jtukʼibtasvanej yuʼun xchʼunel koʼontontike, li Jesuse» (Evreos 12:2). Jech, kʼalal liʼ toʼox oy ta Balumile maʼuk bat ta yoʼonton xcholbel yajtsʼaklomtak epal loʼiletik ta sventa pukujetik, akʼo mi snaʼoj lek kʼusitik spas yuʼun o kʼusitik mu spas yuʼun li Diabloe. Yuʼun jaʼ laj yakʼ ta yoʼonton xcholbel skʼoplal li Ajvalilal yuʼun Diose. Jaʼ me lek ti jaʼ jchanbetik stalelal Jesus xchiʼuk yajtakboltak kʼalal jaʼ noʼox ta jloʼiltatik li kʼusitik tstsatsubtas koʼontontike, jech kʼuchaʼal «li yutsil slekil yabtel Diose» (Echos 2:11; Lukas 8:1; Romanos 1:11, 12).

22. ¿Kʼusi xuʼ jpastik sventa oyuk «kuxetel oʼontonal ta vinajel»?

22 Jech kʼuchaʼal laj kiltike, li Satanase tskʼan tsokes li jlekilaltik ta stojolal Jeovae, yuʼun ep ta tos petsʼetik tstunes, ti te skʼoplal li espiritismoe. Mi te oy-o ta koʼontontik ta spʼajel li kʼusitik chopole xchiʼuk ti lek yakʼoj yibel ta koʼontontik li kʼusi leke, muʼyuk me chkakʼtik akʼo skʼunibtasutik li Diablo ti jech oy ta koʼontontik ta jpʼajtik li espiritismoe xchiʼuk li kʼusitik ti te snitojbe skʼoplale (kʼelo Efesios 4:27). ¡Kʼu to noʼox yelan «oy kuxetel oʼontonal ta vinajel» kʼalal muʼyuk «[tstsalutik] li kʼusitik manya tspas Diabloe», jaʼ to mi laj yichʼ lajesbel skʼoplale! (Lukas 15:7; Efesios 6:11.)

^ par. 16 Li ta sbitak yichʼoj Satanase —ti chichʼ albel Jkontrainvanej, Jchopolkʼoptavanej, J-akʼvanej ta preva xchiʼuk Jutkʼop— mi junuk chakʼ ta aʼiel ti xkʼel yuʼun kʼusi ta jnoptik xchiʼuk li kʼusi oy ta koʼontontike. Yan li Jeovae chichʼ albel skʼoplal ta Vivlia ti «jaʼ tsqʼuel[be]» li «yoʼnton cristianoe» xchiʼuk xi chal stuk li Jesuse: «Voʼon ta jkʼel lek li kʼusi oy ta yutil snopbenik xchiʼuk li ta yoʼontonike» (Proverbios 17:3; Apokalipsis 2:23).

^ par. 18 Mi chakʼanbe to mas yaʼyejale, kʼelo «¿Una prueba de salud para usted?», ta revista La Atalaya 15 yuʼun disiembre ta 1994, paj. 19 kʼalal ta 22 xchiʼuk «El punto de vista bíblico: ¿Importa qué tratamiento médico escogemos?», ta ¡Despertad! 8 yuʼun enero ta 2001.