MATEO 27:12-14, 18, 19 MARKOS 15:2-5 LUKAS 23:4-16 JUAN 18:36-38

  • LA SKʼELIK MI OY SMUL TA MELEL JESUS LI PILATO XCHIʼUK ERODESE

Muʼyuk la smukbe Pilato ti jaʼ ajvalil ta melel li Jesuse. Akʼo mi jech, maʼuk skʼan xal ti yuʼun tspojbe yabtel li ajvalil ta Romae. Yuʼun xi laj yal li Jesuse: «Maʼuk sventa balumil li Ajvalilal kuʼune. Ti jaʼuk sventa balumile la spasik kʼop jechuk li kajtuneltake, sventa muʼyuk xkichʼ akʼel jechuk ta stojolal li judaetike. Pe jech kʼuchaʼal laj kalbote, maʼuk liʼ likem li Ajvalilal kuʼune» (Juan 18:36). Jaʼ jech, ta onoʼox x-ajvalilaj li Jesuse, pe maʼuk liʼ ta balumile.

Pe mu teuk noʼox laj yoʼonton li Pilatoe. Xi la sjakʼe: «Vaʼun chaʼa, ¿mi ajvalilot?». Xi laj yal Jesus sventa chakʼ ta aʼiel ti yuʼun jech li kʼusi chal Pilatoe: «Voʼot laj aval atuk ti ajvalilune. Jaʼ ta skoj ti livokʼe xchiʼuk jaʼ ta skoj ti lital ta balumile, sventa chkalbe skʼoplal li kʼusi melele. Ta me xaʼi kʼusi chkal skotol li buchʼutik te oy ta stojolal li kʼusi melele» (Juan 18:37).

Xi xa onoʼox yalojbe Tomas li Jesuse: «Voʼon li beune, voʼon li melelune xchiʼuk voʼon li kuxlejalune». Laj xa yaʼi Pilato ti jaʼ sventa tal yalbe skʼoplal ‹kʼusi melel› li Jesus ti tal ta Balumile, mas to li kʼusi melel ta sventa li Ajvalilal yuʼune. Jaʼ jech, jpʼel ta yoʼonton chalbe skʼoplal kʼusi melel li Jesuse, akʼo mi xichʼ milel ta skoj. Xi la sjakʼ li Pilatoe: «¿Kʼusi jaʼ li melele?». Pe ti vaʼ yelan la sjakʼe mu yuʼunuk tskʼan ti xjambat lek smelolale. Jech xtok, mu xa persauk sjakʼbe mas skʼoplal chaʼi sventa xchapan Jesus li Pilatoe (Juan 14:6; 18:38).

Vaʼun li Pilatoe lokʼ skʼel li epal krixchanoetik ti te lamal ta pana smalaojike. Te nopol vaʼal Jesus yaʼeluk kʼalal xi laj yalbe bankilal paleetik xchiʼuk yan krixchanoetik li Pilatoe: «Mi jutebuk bu la jtabe smul li vinik liʼe». Pe xtiʼet ta jyalel sjol li epal krixchanoetike, xi laj yalike: «Tsokesbe sjol jteklum ta skoj li kʼusitik chakʼ ta chanel ta sjunul Judeae, la slikes tal ta Galilea vaʼun vul kʼalal to liʼe» (Lukas 23:4, 5).

Toj labal van sba laj yil Pilato ti jaʼ batem ta yoʼontonik li kʼusi solel muʼyuk xa smelolal tskʼan li judaetike. Kʼalal te xvochetik ta jyalel li bankilal paleetik xchiʼuk li moletik ta jteklume, xi la sjakʼbe Jesus li Pilatoe: «¿Mi mu xavaʼi ti ep kʼusitik yakal chalik ta atojolale?» (Mateo 27:13). Muʼyuk kʼusi xal li Jesuse. Jaʼ jech, yan to sba laj yil Pilato ti jun noʼox yoʼonton xvinaj Jesus akʼo mi toj ep chtikʼbat smule.

Laj yal judaetik ti te «la slikes tal [chanubtasel] ta Galilea» li Jesuse. Kʼalal la sabe lek skʼoplal Pilato taje, jaʼ te laj yaʼi ti ta Galilea likem li Jesuse. Vaʼun jaʼ jech la snaʼ kʼusi stakʼ spas sventa mu xa jaʼuk sbain xchapanel li Jesuse. Jaʼ ajvalil ta Galilea li Erodes Antipase (skerem Erodes el Grande), xchiʼuk jaʼo te oy ta Jerusalen ta skoj li kʼin Koltaele. Jaʼ yuʼun la stak batel ta stojolal Erodes li Pilatoe. Li Erodes Antipas taje jaʼ li buchʼu la xtuchʼbe sjol li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe. Kʼalal laj yaʼi Erodes ti yakal tspas skʼelobiltak juʼelal li Jesuse, lik yat yoʼonton, yuʼun la snop mi jaʼ chaʼkuxi tal li Juane (Lukas 9:7-9).

Xmuyubaj xa Erodes kʼalal laj yaʼi ti chilbe sat li Jesuse. Pe maʼuk ta skoj ti yuʼun tskolta yaʼie o ti sjakʼbe mi melel li smul chalike. Moʼoj, mu yuʼunuk tskʼan tsnaʼ ta melel li Erodese, jaʼ noʼox «tskʼan [tskʼel] akʼo spas junuk senyail» (Lukas 23:8). Pe muʼyuk la spas Jesus li kʼusi oy ta yoʼonton Erodese. Jaʼ yuʼun, akʼo mi ep kʼusitik lik sjakʼbe, muʼyuk bu takʼbat jpʼeluk. Jech oxal, ta skoj ti muʼyuk lek chaʼi li Erodes xchiʼuk soltarotake lik «yilbajinik» li Jesuse (Lukas 23:11). Laj yakʼbeik slap jlik kʼuʼil ti toj kʼupil xa noʼox sbae xchiʼuk lik slabanik. Laje la stak sutel Jesus ta stojolal Pilato li Erodese. Skontra toʼox sbaik li Pilato xchiʼuk Erodese, pe li avie yamigo xa tajek sbaik.

Vaʼun kʼalal sut tal li Jesuse, la stak ta ikʼel bankilal paleetik li Pilatoe, li ajvaliletik yuʼun judaetike xchiʼuk li yan krixchanoetike, vaʼun xi laj  yale: «Laj xa jkʼel lek ta asat atukik, pe muʼyuk bu la jtabe srasonal ti kʼu yuʼun oy smul chavalike. Jech, mi jaʼuk onoʼox bu tabat smul yuʼun Erodes ek, jaʼ yuʼun la stak sutel tal yan velta, ¡kʼelo avilik!, muʼyuk kʼusi spasoj ti sta-o xcham li vinik liʼe. Jaʼ yuʼun chkakʼbe kastigo, vaʼun ta jkolta batel» (Lukas 23:14-16).

Tskʼan tskolta batel Jesus yaʼi li Pilatoe, yuʼun laj xa yakʼ venta ti jaʼ noʼox ta skoj yitʼixal yoʼonton paleetik ti jech tal akʼbatuk ta stojolale. Kʼalal tskolta xaʼox batel yaʼi Jesus li Pilatoe, kʼot ta xchikin yan aʼyej ti jaʼ tijbat-o mas yoʼonton sventa tskolta echʼele. Kʼalal te chotol ti bu chchapanvane, la stak tal jun aʼyej li yajnile, xi chale: «Mu xatikʼ aba ta stojolal li tukʼil vinik leʼe, yuʼun toj ep laj kil jvokol ta jvayich nax ta skoj». Ta melel, jaʼ akʼbat snaʼ yuʼun Dios taje (Mateo 27:19).

Tskʼan tskolta batel Jesus li Pilatoe, yuʼun muʼyuk smul, pe ¿kʼuxi van chut un?