Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 112

Skʼan pʼijukutik kʼuchaʼal li tojol tsebetike

Skʼan pʼijukutik kʼuchaʼal li tojol tsebetike

MATEO 25:1-13

  • LAJ YAL JUN LOKʼOLKʼOP TA SVENTA LAJUNVOʼ TOJOL TSEBETIK LI JESUSE

Yakal tstakʼ li kʼusi jakʼbat yuʼun yajtakboltak ta sventa ti kʼusi senyail kʼalal liʼ xa oy li Jesuse xchiʼuk ti kʼalal poʼot xa xlaj skotol li kʼusitik oy ta balumile. Vaʼun laj yalbe jun pʼijil tojobtasel ta yan lokʼolkʼop ta sventa taje. Kʼalal chkʼot ta pasele, ta me xilik li buchʼutik jaʼo kuxulik kʼalal liʼ xa oy li Kristoe.

Xi la slikes lokʼolkʼop li Jesuse: «Li Ajvalilal ta vinajele xuʼ xichʼ koʼoltasel kʼuchaʼal lajunvoʼ tojol tsebetik ti la stsak batel skantilik sventa chbat snupik ta be li jnupunele. Oy voʼob ti bolike xchiʼuk oy voʼob ti pʼijike» (Mateo 25:1, 2).

Maʼuk chakʼ ta aʼiel Jesus ti oy j-oʼlol ti pʼijik li yajchankʼoptak ti chuʼuninik li Ajvalilal yuʼun Diose xchiʼuk ti oy j-oʼlol ti bolike. Moʼoj, yuʼun ti kʼusi chakʼ ta aʼiele jaʼ ti jaʼ oy ta sba stukik yajchankʼoptak mi tskʼan vikʼiluk satik o mi moʼoj ta sventa li Ajvalilal yuʼun Diose. Pe snaʼoj lek Jesus ti xuʼ tukʼ xakʼ sbaik ta jujuntal li yajtuneltake xchiʼuk ti staik li bendision chakʼ Stote.

Li ta lokʼolkʼop laj yale bat snupik ta be jnupunel kerem li lajunvoʼ tojol tsebetike, bat xchiʼinik li buchʼutik talem ta kʼin nupunele. Kʼalal mi vule, sventa sakjamanuk li bee, jaʼ me chakʼ xojobal skantil li tojol tsebetike, vaʼun jaʼ jech chakʼik ta ilel ti chichʼik ta mukʼ jnupunel kerem xchiʼuk li buchʼu chnupun xchiʼuk kʼalal chikʼ tal li ta sna smeltsanojbee. Pe ¿kʼuxi van chkʼot ta pasel taje?

Xi laj yalbe smelolal li Jesuse: «Li buchʼutik  bolike laj yichʼ batel skantilik, pe muʼyuk bu xichʼ batel yaseiteik, yan li buchʼutik pʼijike la xchʼol batel yaseiteik ta yavil xchiʼuk laj yichʼ batel skantilik. Ta skoj ti jalij li jnupunele, lik nikavikuk skotolik, jech oxal och svayelik» (Mateo 25:3-5). Muʼyuk bu xkʼot ta yorail li jnupunel kereme. Yaʼeluke jalij tajek, jech oxal lik nikavikuk li tojol tsebetik kʼalal te smalaojike. Yikʼaluk van jaʼ tal ta sjol jtakboletik li kʼusi laj yal Jesus ta sventa ti oy jun kerem ti ochem ta ajvalilal yutsʼ yalale, ti bate xchiʼuk ti «kʼalal echʼ xaʼox kʼuk sjalile, sut tal kʼalal laj xaʼox yichʼ yabtel ta ajvalilale» (Lukas 19:11-15).

Li ta lokʼolkʼop laj yal Jesus ta sventa li lajunvoʼ tojol tsebetike, te chalbe skʼoplal kʼusi kʼot ta pasel kʼalal kʼot ta vokol li jnupunel kereme, xi laj yale: «Xi tsots laj yichʼ alel ta mero oʼlol akʼobale: ‹¡Liʼ xa me oy li jnupunel kereme! Bat nupik tal ta be›» (Mateo 25:6). Pe ¿mi chapalik van xchiʼuk mi julavemik van chvul taatikuk yuʼun jnupunel kerem li tojol tsebetike?

Xi to chal li Jesuse: «Jech oxal, lik skotolik li tojol tsebetike xchiʼuk la xchapan li skantilike. Li buchʼutik bolike xi laj yalbeik li buchʼutik pʼijike: ‹Akʼbunkutik jutebuk li avaseiteike yuʼun chtupʼ xa li jkantilkutike›. Xi takʼavik li buchʼutik pʼijike: ‹Xuʼ van mu xlokʼ-o kuʼunkutik ek. Jaʼ lek batanik yoʼ bu chchonike, bat manik tal kʼuk yepal avuʼun atukik›» (Mateo 25:7-9).

Kʼuchaʼal chkiltike, chʼayal yoʼonton taatik li voʼob tojol tsebetike. Jech oxal muʼyuk bu chapalik kʼalal vul li jnupunel kereme, yuʼun laj yaseiteal skantilik, vaʼun skʼan saʼik mas. Xi to chal li Jesuse: «Kʼalal jaʼo batemik ta smanele, jaʼo vul li jnupunel kereme, vaʼun koʼol och xchiʼukik li ta skʼinal nupunel li tojol tsebetik ti chapalik xa onoʼoxe; te une laj yichʼ makel li tiʼ nae. Vaʼun talik li yan tojol tsebetike xchiʼuk xi laj yalike: ‹¡Bankilal, Bankilal, jambunkutik li tiʼ nae!›. Xi la stakʼe: ‹Jamal chkalboxuk avaʼiik: mu xakojtikinik›» (Mateo 25:10-12). ¡Toj kʼux svokolik ta skoj ti chʼayal yoʼonton taatike xchiʼuk ti muʼyuk chapalike!

Mu to bu jal ti la skoʼoltas sba ta jnupunel kerem li Jesuse, jaʼ yuʼun xaʼibeik lek smelolal jtakboletik ti jaʼ skʼoplal stuk li Jesuse (Lukas 5:34, 35). Pe ¿buchʼutik van skʼoplal li pʼijil tojol tsebetike? Kʼalal laj yalbe skʼoplal «uni jtsop chij» ti chuʼuninik Ajvalilal yuʼun Dios li Jesuse, xi laj yale: «Alapojuk me akʼuʼ apokʼik xchiʼuk chapalukoxuk me xchiʼuk tsanaluk me li akantilike» (Lukas 12:32, 35). Jaʼ yuʼun kʼalal laj yaʼiik lokʼolkʼop ta sventa tojol tsebetik li jtakboletike, te laj yakʼik venta ti jaʼ skʼoplalike. Jaʼ yuʼun chaʼa, ¿kʼusi chakʼ ta chanel Jesus li ta lokʼolkʼop liʼe?

Tskʼan Jesus ti akʼo xichʼ lek naʼel ta sventa taje, jech oxal xi la stsutses li lokʼolkʼop laj yale: «Vikʼiluk me asatik chaʼa, yuʼun mu xanabeik li skʼakʼalile xchiʼuk mi jaʼuk li yoraile» (Mateo 25:13).

Jamal ta aʼyel li kʼusi laj yakʼbe xchan yajchankʼoptak Jesus ti tukʼ yakʼoj sbaike: jaʼ ti skʼan «vikʼiluk me [satik]» kʼalal liʼ xa oye. Yuʼun ta onoʼox me xtal, jech oxal skʼan me chapalikuk li yajchankʼoptake, ti skʼan teteuk satik kʼuchaʼal li voʼob pʼijil tsebetike. Vaʼun mi jech tspasike, muʼyuk me chchʼay ta satik li kʼusi spatoj-o yoʼontonike xchiʼuk li matanal ti albilik onoʼoxe.