MATEO 22:15-40 MARKOS 12:13-34 LUKAS 20:20-40

  • AKʼO YICHʼ AKʼBEL SESAR LI KʼUSI JAʼ YUʼUN SESARE

  • ¿MI OY TO BUCHʼU CHNUPUN KʼALAL MI CHAʼKUXI LI ANIMAETIKE?

  • LI MANTAL TI MAS TSOTS SKʼOPLAL TA SKOTOLE

Xtiʼet tajek sjolik li yajkontratak Jesuse, yuʼun naka to laj yal lokʼolkʼopetik ti jamal chakʼ ta ilel ti toj chopolike. Jech oxal la snop skʼop li jfariseoetik sventa tskʼelik mi saʼ smul ta skʼopojel. Jaʼ yuʼun oy kʼusi laj yalik sventa saʼ smul yuʼunik, vaʼun jaʼ jech xuʼ xakʼik ta skʼob ajvalil ta Roma. Te xkʼeletik buchʼu junukal yajchankʼop tstojik sventa xakʼ ta kʼabal li Jesuse (Lukas 6:7).

Xi laj yalbeik li Jesuse: «Jchanubtasvanej, jnaʼojkutik ti tukʼ kʼusi chaval, ti tukʼ xanaʼ xachanubtasvan xchiʼuk ti mu tʼujbiluk noʼox yajval avuʼune, moʼoj, yuʼun jaʼ jech chavakʼ ta chanel li sbe Dios jech kʼuchaʼal li kʼusi melele: ¿Mi stakʼ xichʼ tojbel patan li Sesare o mi moʼoj?» (Lukas 20:21, 22). Muʼyuk bu ti lek xa tajek xaʼi Jesus ti kʼupil kʼoptaat yuʼun li krixchanoetik taje, yuʼun snaʼoj ti jecheʼ chloʼlavanike xchiʼuk ti toj manyaike. Jaʼ yuʼun, mi «moʼoj, mu stakʼ xatojbeik patan», mi xie, xiʼel me sta smul ta stojolal li ajvalil ta Romae. Pe mi xi laj yale: «Jaʼ lek tojik li patane», muʼyuk lek xtok, yuʼun chkontrainat-o yuʼun li krixchanoetik ta skoj ti jaʼ ventainbilik yuʼun li ajvalil ta Romae. Jech oxal chaʼa, ¿kʼusi van chal li Jesuse?

Xi la stakʼe: «Jloʼlavanejetik, ¿kʼu yuʼun chapasikun ta preva? Akʼbeikun jkʼel jsepuk li takʼin sventa tojob patane». Vaʼun laj yichʼbeik tal jsep denario. Te une xi jakʼbatike: «¿Buchʼu slokʼol liʼe xchiʼuk kʼusi ti liʼ tsʼibabile?». «Jaʼ li Sesare», xiik. Toj labal xa noʼox sba kʼusi la stakʼ li Jesuse, yuʼun xi laj yale: «Tojbeik Sesar li kʼusitik jaʼ yuʼun Sesare, yan li kʼusitik jaʼ yuʼun Diose tojbeik Dios» (Mateo 22:18-21).

Chʼayal to kʼot yoʼontonik ta sventa ti kʼu yelan la stakʼe. Jech oxal mu xa kʼusi xalik kʼalal batike. Ta skoj ti mu to chbat lek kʼakʼale, mu xlaj yoʼontonik ta sabel smul yoʼ stsakik li Jesuse. Jaʼ yuʼun kʼalal lokʼ yoʼonton li jfariseoetike, tal yan jnitvanejetik ta relijion sventa tskʼelbeik yoʼonton ek li Jesuse.

 Jaʼ xa jsaduseoetik ti te xvaʼetik tal sventa oy kʼusi tsjakʼbeik Jesus ti tsakal skʼoplal xchiʼuk chaʼkuxesele xchiʼuk ti chikʼbe yajnil sbankil li jun vinik ti itsʼinale. Muʼyuk xchʼunojik ti oy chaʼkuxesele. Xi tal sjakʼbeik li Jesuse: «Jchanubtasvanej, li Moisese xi laj yale: ‹Mi cham jun vinik ti chʼabal to xnichʼnabe, skʼan xikʼbe yajnil sbankil li itsʼinal sventa oyuk snitilulal li sbankile›. Yuʼun oy toʼox vukvoʼ jchiʼilkutik ti sbankil yitsʼin sbaike; nupun li bankilale pe cham kʼalal chʼabal toʼox xnichʼnabe, jaʼ yuʼun ikʼbat yuʼun yitsʼin li yajnile. Jaʼ jech la snuptan ek li xchaʼvoʼale, li yoxvoʼale, kʼalal to ta svukvoʼal jaʼ jech la snuptan ek. Ta slajebal une cham li antse. Jaʼ yuʼun li ta chaʼkuxesele, ¿buchʼu yajnil ta xkʼot ta svukvoʼalik taje? Yuʼun laj yikʼ skotolik» (Mateo 22:24-28).

Kʼalal la stakʼ li Jesuse jaʼ la stsak ta venta li mantaletik stsʼibaoj Moisese, yuʼun stsakojik lek ta mukʼ jsaduseoetik ti kʼusi chale. Xi laj yal li Jesuse: «¿Mi mu jaʼuk srasonal ti chʼayemoxuk ta skoj ti mi jaʼuk xavojtikinik li kʼusi chal Tsʼibetike o li sjuʼel Diose? Yuʼun kʼalal mi chaʼkuxiike mi jaʼuk xa bu tsaʼ yajnil li viniketike xchiʼuk mi jaʼuk xa bu chmalij li antsetike, moʼoj, yuʼun jaʼ jechik kʼuchaʼal li anjeletik ta vinajele. Pe ta sventa li buchʼutik chamemik ti chichʼik chaʼkuxesele, ¿mi muʼyuk achanojik ta slivro Moises, li loʼil ta sventa li jpets chʼixe, ti xi albat yuʼun Diose: ‹Voʼon Diosun yuʼun li Abraane, voʼon Diosun yuʼun li Isaake xchiʼuk voʼon Diosun yuʼun li Jakobe›? Leʼe jaʼ jun Dios yuʼun li buchʼutik kuxulike, maʼuk li buchʼutik chamemike. Chʼayemoxuk ta jyalel» (Markos 12:24-27; Éxodo 3:1-6). Toj labal xa noʼox sba laj yaʼi krixchanoetik ti kʼu yelan takʼave.

Kʼuchaʼal chkakʼtik ventae la smakbe ye jfariseoetik xchiʼuk jsaduseoetik li Jesuse. Pe muʼyuk xlaj-o yoʼontonik, yuʼun jmoj xa tal skʼelbeik yoʼonton Jesus li chaʼvokʼ krixchanoetik taje. Xi laj yal jun jchanubtasvanej ta Mantale: «Jchanubtasvanej, ¿bu junukal mantal ti mas tsots skʼoplal ta skotol li Mantale?» (Mateo 22:36).

Xi la stakʼ li Jesuse: «Li baʼyele jaʼ liʼe: ‹Aʼio avaʼi Israel, li Jeova Dios kuʼuntike jaʼ noʼox stuk Jeova, skʼan xakʼan ta sjunul avoʼonton li Jeova Dios avuʼune, ta sjunul akuxlejal, ta sjunul anopben xchiʼuk ta sjunul avipal›. Li xchibale jaʼ liʼe: ‹Skʼan me xakʼan achiʼil jech kʼuchaʼal akʼanoj aba atuke›. Muʼyuk yan mantal mas tsots skʼoplal kʼuchaʼal taje» (Markos 12:29-31).

Xi la stakʼ li jchanubtasvanej ta Mantale: «Jchanubtasvanej, toj lek lakʼopoj jech kʼuchaʼal li kʼusi melele: ‹Jaʼ noʼox Stuk xchiʼuk muʼyuk buchʼu yan jech kʼuchaʼal li Stuke›, ti akʼo jkʼantik ta sjunul koʼontontik, ta sjunul jnopbentik, ta sjunul kipaltik xchiʼuk ti akʼo jkʼan jchiʼiltik jech kʼuchaʼal jkʼanoj jba jtuktike, jaʼ mas oy sbalil, jaʼ xkom to skotol li chikʼbil matanaletik xchiʼuk li milbil matanaletike». Kʼalal laj yaʼi Jesus ti toj lek kʼusi la stakʼ li jchanubtasvanej ta Mantale, xi laj yalbee: «Muʼyuk bu nom oyot ta stojolal li Ajvalilal yuʼun Diose» (Markos 12:32-34).

Oy xa ta yoxibal kʼakʼal ti te chchanubtasvan ta templo li Jesuse (9 kʼalal ta 11 yuʼun nisan). Oy onoʼox buchʼutik ti xmuyubajik noʼox la xchikintaik li kʼusi laj yakʼ ta chanele, jech kʼuchaʼal li jchanubtasvanej ta Mantal taje. Yuʼun mu xkoʼolajik kʼuchaʼal li jnitvanejetik ta relijion ti ‹mu xa skʼan kʼusi sjakʼbeike›.