Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jesuse: jaʼ li bee, jaʼ li melele, jaʼ li kuxlejale

 KAPITULO 103

La xchʼuba yan velta li temploe

La xchʼuba yan velta li temploe

MATEO 21:12, 13, 18, 19 MARKOS 11:12-18 LUKAS 19:45-48 JUAN 12:20-27

  • LA XCHOPOL KʼOPTA TEʼEL IGO XCHIʼUK LA XCHʼUBA TEMPLO LI JESUSE

  • SVENTA JTA JKUXLEJALTIKE SKʼAN XCHAM LI JESUSE

Oy xa ta chib-oxib kʼakʼal slokʼelik tal ta Jeriko li Jesus xchiʼuk yajchankʼoptake, jaʼ yuʼun yoxibal xa akʼobal te vayik ta Betania. Sob tajek ta lunes 10 yuʼun nisan batik ta Jerusalen. Pe chviʼnaj li Jesuse, jaʼ yuʼun kʼalal la sta ta ilel teʼel igoe bat skʼelbe mi oy sat. ¿Mi laj van sta un?

Manchuk mi poʼot xaʼox xlaj batel li yuilal marsoe, maʼuk to yorail chakʼ sat li igoe, jaʼ to ta junio. Akʼo mi mu to tsta yorail chakʼ sat, oy xa yanal li teʼel igoe, jaʼ yuʼun la snop Jesus ti oy xa van sba sate. Pe mi jpʼejuk bu la stabe. Jecheʼ chloʼlavan ti oy xa yanale, jaʼ yuʼun xi laj yalbe teʼel igo li Jesuse: «Muʼyuk xa buchʼu tslobot-o li asate» (Markos 11:14). Ta ora noʼox lik takijuk li teʼel igoe. Pe jaʼ to ta yokʼomal chchanik yajchankʼoptak Jesus kʼusi smelolal ti takije.

Kʼot xa ta Jerusalen xchiʼuk yajchankʼoptak li Jesuse. Vaʼun bat ta templo, ti ay xa onoʼox skʼel volje ta mal kʼakʼale. Pe li avie maʼuk xa noʼox bat skʼel li temploe, oy kʼusi bat spas ti jech xa onoʼox la spas leʼ xa ta yoxibal jabil kʼalal jaʼo li kʼin Koltael ta sjabilal 30 ta jkʼakʼaliltike (Juan 2:14-16). La snuts lokʼel «li buchʼutik te chchonolajik xchiʼuk chmanolajik ta temploe». Jech xtok, «la svalkʼunbe xmexaik li jeltakʼinetike xchiʼuk la svalkʼunbe svankaik li buchʼutik chchonik palomae» (Markos 11:15). Maʼuk noʼox, yuʼun laj yalbe krixchanoetik ti mu stakʼ te xjelav xchiʼuk yikatsik ta yamakʼil templo sventa chbatik ta jot jteklume.

¿Kʼu yuʼun jech la spasbe li jeltakʼinetik ta templo xchiʼuk li buchʼutik chchonik chonbolometike? Xi laj yal stuke: «¿Mi mu xiuk tsʼibabile chaʼa: ‹Spasobil orasion sventa skotol jteklumetik chichʼ albel li jnae?›. Pe li voʼoxuke apasojik xa ta xchʼen j-elekʼetik» (Markos 11:17). Ti kʼu yuʼun «j-elekʼetik» x-utatik yuʼun li Jesuse jaʼ ta skoj ti tstoybeik tajek stojol li chonbolometik chchonbeik li buchʼutik chbat yakʼik ta matanale. Jech oxal yakal ch-elkʼaj ilatik yuʼun li Jesuse.

Vaʼun kʼot ta xchikin bankilal paleetik, jchanubtasvanejetik ta Mantal xchiʼuk li viniketik ti tsots yabtelik ta jteklum li kʼusi yakal tspas Jesuse, jaʼ yuʼun mas to oy ta yoʼonton tsmil yaʼiik. Akʼo mi jech, oy kʼusi chmakatik ta smilel, yuʼun jaʼ chiʼik-o li epal krixchanoetik ti tstsʼakliik Jesuse.

Maʼuk noʼox judaetik ti talemik ta kʼin Koltaele, yuʼun talemik ek li buchʼutik ochemik xa ta srelijion judaetike. Te kapal tal jgresiaetik sventa tal yichʼik ta mukʼ Dios li ta kʼine. Ta skoj ti tskʼan tskʼopon yaʼiik Jesus li jgresiaetike, bat skʼoponik Felipe, jaʼ van ta skoj ti ta griego kʼop li sbie. Pe xchibet yoʼonton Felipe mi lek van ti chbat skʼoponik li Jesus ti te to van oy ta temploe, jaʼ yuʼun bat yalbe Andres. Vaʼun jmoj xa bat yalbeik Jesus mi xuʼ xtal kʼoponatuk yuʼun li krixchanoetik taje.

Snaʼoj Jesus ti mu xa jaluk skʼan xchame, jech oxal snaʼoj lek ti maʼuk xa yorail sventa spasbe li kʼusi tskʼan yoʼonton krixchanoetike o ti chakʼ sba ta ojtikinele. Xi la stakʼbe ta lokʼolkʼop li chaʼvoʼ yajtakboltake: «Kʼot xa yorail sventa xichʼ toybel skʼoplal li Xnichʼon krixchanoe. Chkalboxuk avaʼiik ta batsʼi melel ti mi muʼyuk baʼyel chpʼaj ta lum li bekʼ trigoe xchiʼuk ti chchame staoj-o me yav jpʼejpʼej ti jechuke, pe mi chchame ep chlik satinuk» (Juan 12:23, 24).

Yikʼaluk van muʼyuk mas toj ep sbalil chkiltik li jpʼej bekʼ trigoe. Pe kʼalal mi laj yichʼ tsʼunel ta balumile xchiʼuk mi chame, ta me xtʼom talel yuni anal, vaʼun chkuch yuni sat ta tsʼakal. Jaʼ me jech ek un, ta skoj ti jaʼ jun tukʼil vinik ti tukʼ yakʼoj sba ta stojolal Dios ta sjunul xkuxlejal li Jesuse, oy me kʼusi toj tsots skʼoplal tspas. ¿Kʼusi? Jaʼ ti jaʼ chtun sventa staik kuxlejal sbatel osil li buchʼutik jaʼ jech oy ta yoʼonton chil svokolik kʼuchaʼal laj yil svokol stuke. Jaʼ yuʼun xi laj yal li Jesuse: «Li buchʼu xkʼuxubinoj xkuxlejale, chlaj yuʼun, yan li buchʼu spʼajoj xkuxlejal li ta balumil  liʼe, jaʼ me chchabi sventa kuxlejal sbatel osil» (Juan 12:25).

Maʼuk noʼox yakal tsnop skʼoplal stuk li Jesuse, yuʼun xi to laj yale: «Buchʼuuk noʼox ti tskʼan chtun ta jtojolale akʼo stsʼakliun tal, jech xtok, ti bu chikʼote jaʼ te chkʼot ek li kajtunele. Mi oy buchʼu tskʼan chtun ta jtojolale, ta me x-ichʼat ta mukʼ yuʼun li Totile» (Juan 12:26). ¡Toj echʼ xa noʼox mukʼ smoton tsta li jun krixchano taje! Ta me xchiʼinik ta ajvalil Kristo li buchʼutik ch-ichʼatik ta mukʼ yuʼun li Totile.

Yakal tsnop Jesus ti toj tsots chil svokole xchiʼuk ti mu xa noʼox echʼ chaʼi ti poʼot xa xchame, jaʼ yuʼun xi laj yale: «Mu xa noʼox x-echʼ kuʼun chkaʼi, pe ¿kʼusi xuʼ xkal? Koltaun li avi orae Tot». Akʼo mi jech, oy ta yoʼonton tspasbe li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose, jech oxal xi to laj yale: «Jaʼ ta skoj ti lital li avi orae» (Juan 12:27). Jaʼ jech, oy ta yoʼonton tspas Jesus kʼuchaʼal tskʼan li Diose, ti te tsakal skʼoplal ti chakʼ ta matanal li xkuxlejale.