Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 18

Ch-epaj batel yuʼun li Jesuse, yan li Juane chjutukaj

Ch-epaj batel yuʼun li Jesuse, yan li Juane chjutukaj

MATEO 4:12 MARKOS 6:17-20 LUKAS 3:19, 20 JUAN 3:22–4:3

  • CHAKʼIK ICHʼVOʼ LI YAJCHANKʼOPTAK JESUSE

  • LAJ YICHʼ TIKʼEL TA CHUKEL LI JUAN J-AKʼ-ICHʼVOʼE

Kʼalal echʼ xaʼox li kʼin Koltael ta primavera ta sjabilal 30 ta jkʼakʼaliltike lokʼik echʼel ta Jerusalen li Jesus xchiʼuk li yajchankʼoptake. Pe muʼyuk bu tukʼ sutik batel ta snaik ta Galilea. Moʼoj, yuʼun te ochik batel ta jteklum Judea, jaʼ te ti bu ep buchʼutik laj yakʼbeik yichʼ voʼe. Te van junuk jabil ti jaʼ jech tspas ek li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe xchiʼuk te to xchiʼuk jayvoʼ yajchankʼoptak, jaʼ te oyik yaʼel li ta stenlejaltik Ukʼum Jordane.

Pe muʼyuk chakʼ ichʼvoʼ stuk li Jesuse, yuʼun jaʼ chalbe yajchankʼoptak ti akʼo yakʼik ichʼvoʼe. Ti kʼu xa sjalil likem tal ta cholmantal li Jesuse, jaʼ yakal chchanubtasik judaetik li Jesus xchiʼuk Juane sventa sutes yoʼontonik ta skoj ti saʼoj smulik ta stojolal li trato la spas Jeova xchiʼuk li j-israeletike (Echos 19:4).

Pe ta skoj ti ch-itʼixaj li yajchankʼoptak Juane, xi ch-ilin laj yalbeik Juan ta skoj li Jesuse: «Li vinik [Jesus] ti te toʼox achiʼuk ta jot Ukʼum Jordan[e] [...], yakal chakʼ ichʼvoʼ, jaʼ yuʼun te chbatik skotol li krixchanoetik ta stojolale» (Juan 3:26). Pe muʼyuk bu ch-itʼixaj li Juane. Xmuyubaj ta sventa ti lek chaʼiik krixchanoetik li cholmantal tspas Jesuse xchiʼuk ti jechuk xmuyubaj li yajchankʼoptak eke. Jaʼ yuʼun xi la svulesbe ta sjolike: «Voʼoxuk testigooxuk kuʼun ti xi onoʼox laj kale: ‹Maʼukun li Kristoe, yuʼun jaʼ noʼox takbilun tal ta jbabe yuʼun taje›». Oy kʼusi la skoʼoltas-o sventa xaʼibeik lek smelolal, xi laj yale: «Li buchʼu ochem xa ta yok skʼob li jnupunel tsebe jaʼ li jnupunel kereme. Pe li yamigo jnupunel kereme xkuxet tajek yoʼonton ta stojolal kʼalal te nopol oy ta stsʼele, yuʼun chaʼi li kʼusi chale. Jaʼ yuʼun xkuxet ta bu kʼalal koʼonton» (Juan 3:28, 29).

Xkoʼolaj kʼuchaʼal yamigo jnupunel li Juane, yuʼun xmuyubaj laj yakʼbe yojtikin Jesus li yajchankʼoptak leʼ xa ta sjayibal ue. Jlome yakal xa tstsʼakliik Jesus xchiʼuk chichʼik tʼujel ta chʼul espiritu ta mas tsʼakal. Jech xtok, oy ta yoʼonton Juan ti akʼo xbat stsʼakliik Jesus ek li yan yajchankʼoptake. Ta melel, ti kʼusi yabtel li Juane jaʼ ti chchapanbe sbelel li cholmantal tspas Jesuse. Jaʼ yuʼun xi laj yalbe smelolal li Juane: «Persa skʼan x-epaj batel yuʼun maʼ stuke, yan li voʼone persa skʼan xjutukaj batel kuʼun» (Juan 3:30).

Pe li yan Juan ti lik onoʼox stsʼakli Jesus ta slikebale, xi la stsʼiba ta tsʼakal ta sventa ti bu likem tal li Jesuse xchiʼuk ti kʼu yelan tspoj ta lajelal li krixchanoetike: «Li buchʼu likem tal ta toyole jaʼ mas tsots skʼoplal ta skotol li krixchanoetike. [...] Skʼanoj Nichʼonil li Totile xchiʼuk yakʼojbe ta skʼob skotol li kʼusitike. Tsta xkuxlejal sbatel osil li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolal li Nichʼonile; pe li buchʼu mu xchʼunbe smantal li Nichʼonile muʼyuk bu chil li kuxlejale, jaʼ noʼox te oy-o ta stojolal li skʼakʼal yoʼonton Diose» (Juan 3:31, 35, 36). ¡Toj tsots skʼoplal maʼ taje! Jaʼ yuʼun skʼan xaʼibeik smelolal li krixchanoetike.

Kʼalal mu toʼox jaluk yechʼel ti jech la xchapbe lek smelolal xchiʼuk ti chjutukaj batel yabtel li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe, tikʼat ta chukel yuʼun li ajvalil Erodese. Li ajvalil taje laj yikʼ jun ants ti Erodias sbie, ti jaʼ yajnil xchabankil ti Filipo sbie. Kʼalal jamal laj yal Juan ti mu stakʼ ti te yikʼojbe yajnil sbankile, tikʼat ta chukel yuʼun li Erodese. Pe kʼalal laj yaʼi Jesus taje lokʼ batel ta Judea xchiʼuk li yajchankʼoptake, te batik ta Galilea (Mateo 4:12; Markos 1:14).