Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 17

Chchanubtas Nikodemo li Jesuse

Chchanubtas Nikodemo li Jesuse

JUAN 2:23–3:21

  • CHCHIʼIN TA LOʼIL NIKODEMO LI JESUSE

  • ¿KʼUSI SKʼAN XAL TI ‹CHVOKʼ TA ACHʼ› LI JUN KRIXCHANOE?

Kʼalal jaʼo te oy ta kʼin Koltael ta sjabilal 30 ta jkʼakʼaliltik ta Jerusalen li Jesuse, la spas skʼelobiltak juʼelal o labalik sba senyailtak. Jaʼ yuʼun ep buchʼutik laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal. Oy jun jfariseo vinik ti Nikodemo sbie, te ch-abtej ta nail mukʼta chapanobbail yuʼun judaetik ti Sanedrin sbie, labal to sba laj yil li kʼusi la spas Jesuse. Ta skoj ti tskʼan chaʼibe mas smelolale, bat skʼel Jesus kʼalal ikʼub xaʼox osile. Ti vaʼ ora bate, yuʼun van chiʼ mi chopol kʼusi xlik snopik li yan jnitvanejetik ta relijion ta stojolal li Nikodemoe.

Xi laj yale: «Rabi, jnaʼojkutik ti jchanubtasvanejote, ti likemot tal ta stojolal Diose; yuʼun li buchʼu muʼyuk chiʼinbil yuʼun Diose mu spas yuʼun li senyailtak chapase». Xi laj yalbe Nikodemo li Jesuse: «Muʼyuk me chil Ajvalilal yuʼun Dios li buchʼu muʼyuk chvokʼ ta achʼe» (Juan 3:2, 3).

Pe ¿kʼuxi ti chvokʼ ta achʼ li jun krixchanoe? Mu snaʼ ek li Nikodemoe, jaʼ yuʼun xi la sjakʼe: «Mu xuʼ x-och yan velta ta yalajeb smeʼ li jun krixchanoe, ¿mi mu jechuk?» (Juan 3:4).

Jech ta melel, maʼuk onoʼox skʼan xal kʼuchaʼal chvokʼ jun olole. Xi la xchapbe smelolal li Jesuse: «Muʼyuk me ch-och ta Ajvalilal yuʼun Dios li buchʼu muʼyuk chvokʼ ta voʼ xchiʼuk li buchʼu muʼyuk chvokʼ ta chʼul espiritue» (Juan 3:5). Kʼalal laj yichʼ voʼ li Jesuse xchiʼuk ti te vul ta stojolal li xchʼul espiritu Diose jaʼ jech ‹vokʼ ta voʼ xchiʼuk vokʼ ta chʼul espiritu› xkaltik. Jech xtok, oy buchʼu xi kʼopoj tal ta vinajel kʼalal laj yichʼ voʼ li Jesuse: «Liʼe jaʼ Jnichʼon, jaʼ li buchʼu jkʼanoje, jaʼ li buchʼu ximuyubaj yuʼune» (Mateo 3:16, 17). Vaʼun jaʼ jech laj yakʼ ta aʼiel Dios ti vokʼ xkaltik kʼuchaʼal stʼujbil Nichʼon sventa x-och ta Ajvalilal ta vinajel li Jesuse. Ta mas tsʼakale, li ta Pentekostes ta sjabilal 33 ta jkʼakʼaliltike, laj yichʼ chʼul espiritu li buchʼutik yichʼojik xaʼox voʼe, vaʼun jaʼ jech vokʼik ta achʼ sventa xkʼotik ta stʼujbil nichʼnab Dios (Echos 2:1-4).

Jaʼ jech, toj tsots ta aʼibel smelolal laj yaʼi Nikodemo li kʼusi chakʼ ta chanel Jesus ta sventa li Ajvalilale. Jaʼ yuʼun, oy to kʼusitik laj yalbe skʼoplal Jesus ta sventa li yabtel ti stuk xa noʼox jech kʼuchaʼal Xnichʼon Dios ti tal ta Balumile. Xi laj yale: «Jech kʼuchaʼal la sjokʼan chon ta takixokol balumil li Moisese, jaʼ jech chichʼ jokʼanel ek li Xnichʼon krixchanoe, sventa jech sta xkuxlejal sbatel osil li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolale» (Juan 3:14, 15).

Li ta voʼnee, kʼalal lajik ta tiʼel ta veneno chon li j-israeletike skʼan xbat skʼelik li «chon ta bronce» sventa mu xchamike (Números 21:9). Jaʼ jechtik xkaltik ek, jkotoltik skʼan xkakʼ xchʼunel koʼontontik ta stojolal li Xnichʼon Dios sventa mu teuk xijlaj-o ta skoj ti jnaʼ xijchame xchiʼuk sventa jta jkuxlejaltik sbatel osil. Sventa chalbe smelolal ti toj echʼ xa noʼox kʼanvanem Jeova ta sventa li pojelale, xi to laj yalbe Nikodemo li Jesuse: «Skʼanoj tajek krixchanoetik li Diose, jaʼ yuʼun laj yakʼ li jun noʼox Xnichʼon sventa mu xichʼ lajesel li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolale, moʼoj, yuʼun jaʼ sventa tsta-o xkuxlejal sbatel osil» (Juan 3:16). Manchuk mi lokʼ xa van vakib u slikel ta cholmantal li Jesuse, jaʼ to liʼ ta Jerusalen laj yalbe lek smelolal ti jaʼ tal yakʼbe skolebal li krixchanoetike.

Vaʼun xi laj yalbe Nikodemo li Jesuse: «Ti la stak tal Xnichʼon ta stojolal krixchanoetik li Diose maʼuk sventa chchapan li krixchanoetike». Vaʼun chaʼa, mu yuʼunuk tal yakʼ tsatsal chapanel li Jesuse,  maʼuk tal yal ti chchamik li krixchanoetik ta skoj smulike. Moʼoj, yuʼun jech kʼuchaʼal laj yale jaʼ «sventa tsta skolel li krixchanoetik ta stojolale» (Juan 3:17).

Ta skoj ti chiʼ mi x-ilat li Nikodemoe, ta mukul ay skʼel ta ikʼ osil li Jesuse. Toj labal sba ti xi la stsutses sloʼil xchiʼuk Nikodemo li Jesuse: «Vaʼun jaʼ me chichʼ tsakel ta mukʼ sventa chapanel ti tal ta stojolal krixchanoetik li luse [ti jaʼ skʼoplal li Jesuse xchiʼuk li chanubtasel chakʼe]; pe jaʼ skʼanojik ikʼal osil li krixchanoetike, jaʼ mu skʼanik li luse, yuʼun toj chopol li yabtelike. Pe li buchʼu jaʼ tspas li kʼusi melele jaʼ te chtal ti bu oy li luse, sventa xvinaj ti jaʼ jech tspas yabtel kʼuchaʼal tskʼan yoʼonton Diose» (Juan 3:19-21).

Vaʼun li jfariseoe, li jchanubtasvanej ta Israele, jaʼ xa oy ta sba stuk tsnopbe lek skʼoplal li kʼusi naka to laj yaʼie. ¿Kʼusi skʼoplal taje? Jaʼ li kʼusi tspas Jesus ta sventa li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose.