Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHAʼVOKʼAL

Lik xchol mantal li Jesuse

‹Li xchʼiom chij Dios ti chchʼay mulile.› (Juan 1:29)

Lik xchol mantal li Jesuse

Ta jvokʼ liʼe

KAPITULO 12

Laj yichʼ voʼ li Jesuse

¿Kʼu yuʼun laj yichʼ voʼ Jesus ti mu snaʼ saʼ smule?

KAPITULO 13

Tsal yuʼun akʼel ta preva li Jesuse

Oy kʼusi chaʼtos chakʼ ta ilel ta sventa Diablo kʼalal laj yakʼ ta preva li Jesuse.

KAPITULO 14

Lik saʼ yajchankʼoptak li Jesuse

¿Kʼusi la xchʼunik-o ti laj xa staik Mesias li vakʼvoʼ yajchankʼoptak Jesuse?

KAPITULO 15

La spas baʼyel skʼelobil juʼelal li Jesuse

Laj yakʼbe yil smeʼ ti jaʼ skʼan spasbe kʼusi tskʼan yoʼonton Stot ta vinajel li Jesuse, maʼuk li kʼusi chal smeʼe.

KAPITULO 16

Tsots skʼoplal laj yaʼi li yichʼel ta mukʼ Diose

Li Smantal Diose chal ti xuʼ jaʼ to xkʼot smanik ta Jerusalen li chonbolometik sventa xakʼik ta chikʼbil matanale, vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun ilin ta stojolal jchonolajeletik ta templo li Jesuse?

KAPITULO 17

Chchanubtas Nikodemo li Jesuse

¿Kʼusi skʼan xal ti ‹chvokʼ ta achʼ› li jun krixchanoe?

KAPITULO 18

Ch-epaj batel yuʼun li Jesuse, yan li Juane chjutukaj

Ch-itʼixaj li yajchankʼoptak Juan J-akʼ-ichʼvoʼe, pe li stuke muʼyuk.

KAPITULO 19

Chcholbe mantal jun jsamaria ants

Oy kʼusi laj yalbe ants li Jesuse, ti muʼyuk buchʼu yalojbe yilele.