Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 11

Chchapan be li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe

Chchapan be li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe

MATEO 3:1-12 MARKOS 1:1-8 LUKAS 3:1-18 JUAN 1:6-8, 15-28

  • CHCHOL MANTAL XCHIʼUK CHAKʼ ICHʼVOʼ LI JUANE

  • EP BUCHʼUTIK CHICHʼIK VOʼ, PE YANTIKE MUʼYUK

Oy xa ta vuklajuneb jabil ti oy kʼusitik la sjakʼbe jchanubtasvanejetik ta templo kʼalal lajcheb toʼox jabil yichʼoj li Jesuse. Jaʼo primavera ta sjabilal 29 ta jkʼakʼaliltik. Ep buchʼutik chalbeik skʼoplal li Juane, li yutsʼ yalal Jesuse, yuʼun chchol mantal ta sjunul jteklum ta slokʼeb Kʼakʼal ta Ukʼum Jordan.

Toj labal sba kʼu yelan chkʼopoj xchiʼuk kʼu yelan xvinaj li Juane. Ta tsotsil kameyo pasbil li skʼuʼe xchiʼuk nukul xchuk xchʼut. Jech xtok, teʼtikal pom tsloʼ xchiʼuk kʼulub tstiʼ ti xkoʼolaj kʼuchaʼal xkʼajbene. ¿Kʼusi ti chcholbe batel skʼoplale? Xi chale: «Suteso avoʼontonik, yuʼun nopajem xa tal li Ajvalilal ta vinajele» (Mateo 3:2).

Chkʼot tajek ta yoʼontonik li buchʼutik chaʼiik kʼusi chal Juane. Ep buchʼutik chakʼik venta ti skʼan sutes yoʼontonike, jaʼ xkaltik, ti sjel snopbenik xchiʼuk stalelalike, ti xikta li xchopol talelalike. Li krixchanoetik ti tal skʼelik Juane te likemik tal ta «Jerusalen, ta Judea xchiʼuk li ta yantik jteklum ta spat xokon Jordane» (Mateo 3:5). Jaʼ yuʼun ep ti buchʼutik ay skʼelike la sutes yoʼontonik. Vaʼun akʼbat yichʼik voʼ, tsʼajat yalel sjunulik ta Ukʼum Jordan. ¿Kʼu yuʼun?

Ti vaʼ yelan chichʼik voʼe jaʼ svinajeb ti laj xa sutes yoʼontonik ta skoj ti saʼoj smulik ta stojolal li trato la spas Jeova xchiʼuk j-israeletike (Echos 19:4). Pe mu skotoluk staik-o ti chichʼik voʼe. Kʼalal te talik ta stojolal Juan jlom jnitvanejetik ta relijion ti jaʼik jfariseoetik xchiʼuk jsaduseoetike, xi albatik yuʼun li Juane: «Stsʼunbaltak veneno chon, [...] akʼo vinajuk ta avabtelik ti asutesoj avoʼontonik ta melele. Mu me xiuk xanop ta avoʼontonike: ‹Jaʼ jtotkutik li Abraane›. Yuʼun chkalboxuk avaʼiik, mi jech oy ta yoʼonton Diose xuʼ me skʼatajesbe ta xnichʼnab Abraan li tonetik liʼe. Ta melel, te xa metsel ta yibel teʼetik li ekʼele; jaʼ yuʼun chichʼ tsʼetel skotol li teʼ ti mu xakʼ lek sate xchiʼuk chichʼ jipel ochel ta kʼokʼ» (Mateo 3:7-10).

Ta skoj ti labal chilik Juan, ti labal chaʼiik li mantal chale xchiʼuk ti ep buchʼutik chichʼ voʼ yuʼune, xi la sjakʼbeik Juan li paleetik xchiʼuk jlevietike: «¿Buchʼuot?».

Xi jamal laj yal li Juane: «Maʼukun li Kristoe».

Vaʼun xi la sjakʼike: «¿Buchʼuot chaʼa? ¿Mi voʼot Eliasot?».

Xi la stakʼe: «Maʼuk».

Xi to la sjakʼbeike: «¿Mi voʼot li J-alkʼopote?», jaʼ xkaltik, jaʼ tsjakʼbeik skʼoplal li mukʼul j-alkʼop ti laj yalbe skʼoplal Moises ti chtal onoʼoxe (Deuteronomio 18:15, 18).

Xi laj yal li Juane: «¡Maʼuk!».

Mu xlubtsajik tajek, xi to la sjakʼbeike: «¿Buchʼuot? Albun kaʼikutik sventa xuʼ ta jtakʼbekutik li buchʼutik la stakunkutik tale. ¿Buchʼuot chaval li voʼote?». Xi laj yal li Juane: «Voʼon li yechʼomal eil ti xi tsots ch-avan ta takixokol balumile: ‹Tukʼibtasbeik li sbe Jeovae›, jech kʼuchaʼal laj yal li j-alkʼop Isaiase» (Juan 1:19-23).

Ta skoj ti tskʼan tajek tsnaʼike, xi la sjakʼike: «¿Kʼu yuʼun chavakʼ ichʼvoʼ chaʼa mi maʼukot li Kristoe, mi maʼukot li Eliase xchiʼuk mi maʼukot li J-alkʼope?». Xi la stakʼ li Juane: «Li voʼone chkakʼ ichʼvoʼ. Oy jun ti buchʼu te vaʼal ta oʼlol avuʼunik ti mu xavojtikinike, jaʼ li buchʼu te xtal ta jpate» (Juan 1:25-27).

Jaʼ jech, snaʼoj xa onoʼox Juan ti skʼan xchapan batel be xkaltik sventa lekuk yoʼonton xchʼam Mesias li krixchanoetike, yuʼun albil skʼoplal ti chtale, ti jaʼ ch-och ta ajvalile. Xi chal li Juane: «Li buchʼu tsʼakal chtal kuʼune jaʼ mas tsots yabtel, mu jta-o ta jlokʼbe xonob» (Mateo  3:11). Ta melel, xi chal li Juane: «Jaʼ jbabe maʼ li buchʼu chtal ta jpate, yuʼun oy xa onoʼox kʼalal muʼyukun toʼoxe» (Juan 1:15).

Jaʼ yuʼun toj lek sta-o li mantal xi chal Juane: «Suteso avoʼontonik, yuʼun nopajem xa tal li Ajvalilal ta vinajele» (Mateo 3:2). Taje jaʼ sventa snaʼik krixchanoetik ti poʼot xa xlik xchol mantal li Jesukristoe, li Ajvalil tʼujbil yuʼun Jeovae.