Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 20

La spas xchibal skʼelobil juʼelal ta Kana

La spas xchibal skʼelobil juʼelal ta Kana

MARKOS 1:14, 15 LUKAS 4:14, 15 JUAN 4:43-54

  • XI CHAL LI JESUSE: «NOPAJEM XA TAL LI AJVALILAL YUʼUN DIOSE»

  • TA NOM NOʼOX LA XPOXTA JUN KEREM

Vaʼun kʼalal lokʼ xaʼox chib kʼakʼal te oy ta Samaria li Jesuse, jaʼ xa te bat ta slumal stuk. Akʼo mi toj ep bu la xchol mantal ta Judea, mu yuʼunuk bat xkux ti tsut ta Galileae. Moʼoj, yuʼun mas to ep chbat xchol mantal te ta slumal ti bu chʼi tale. Pe muʼyuk onoʼox bu smalaoj ti lek xa ch-ilat yuʼun li krixchanoetik tee, yuʼun xi onoʼox yaloj li Jesuse: «Muʼyuk ichʼbil ta mukʼ ta slumal stuk li j-alkʼope» (Juan 4:44). Muʼyuk xa bu bat xchiʼinik Jesus li yajchankʼoptake, yuʼun solel sut batel ta snaik sventa tskʼel yutsʼ yalalik xchiʼuk bat spas li yabtelik onoʼoxe.

¿Kʼusi aʼyejal lik xcholbe skʼoplal li Jesuse? Jaʼ liʼe: «Nopajem xa tal li Ajvalilal yuʼun Diose. Suteso avoʼontonik xchiʼuk oyuk xchʼunel avoʼontonik ta stojolal li lekil aʼyejetike» (Markos 1:15). ¿Kʼu yelan laj yaʼiik li krixchanoetike? Ep jgalileaetik ti lek la xchʼamik li Jesuse, laj yichʼik ta mukʼ. Pe taje maʼuk ta skoj li mantal chale. Yuʼun oy jlom jgalileaetike laj yilik kʼusitik labalik sba la spas Jesus kʼalal ayik ta kʼin Koltael ta Jerusalen leʼ to ta sjayibal ue (Juan 2:23).

¿Bu jteklumal la slikes cholmantal ta Galilea li Jesuse? Jaʼ te ta Kana yaʼeluk, jaʼ te ti bu la skʼatajes ta vino li voʼ ta jun kʼin nupunele. Vaʼun kʼalal jaʼo te oy ta xchibal velta li Jesuse, te laj yaʼibe skʼoplal jun uni kerem ti tsots ipe, ti yuʼun xa chchame. Taje jaʼ skerem li yajtunel ajvalil Erodes Antipase, ti jaʼ li ajvalil ti buchʼu la xtuchʼbe sjol li Juan J-akʼ-ichʼvoʼ ta mas tsʼakale. Li yajtunel ajvalil taje laj yaʼi ti lokʼ xa tal ta Judea sventa chbat ta Kana li Jesuse. Vaʼun lokʼ batel ta steklumal ta Kapernaum sventa chbat sta ta Kana li Jesuse. Te une xi xvokolet laj yalbe Jesus li yajtunel ajvalile: «Kajval, yalan tal yoʼ to mu xcham li kuni nichʼone» (Juan 4:49).

Labal to sba laj yaʼi li vinik ti xi takʼav li Jesuse: «Tamo batel abe, kol xa maʼ li anichʼone» (Juan 4:50). La xchʼun kʼusi laj yal Jesus li yajtunel Erodese, vaʼun la stam sutel sbe sventa chbat ta sna. Kʼalal ta be xa xbate, te tal nupatuk ta be yuʼun smosotak sventa ch-albat jun lekil aʼyej. Jaʼ jech, ¡kol xa li yuni kereme, lek xa oy! ‹La sjakʼbe smosotak jayib ora kol› sventa xaʼibe lek smelolal.

Xi la stakʼike: «Volje ta svukubal ora tupʼ li skʼakʼale» (Juan 4:52).

Vaʼun laj yaʼibe lek smelolal yajtunel ajvalil ti jaʼo tajek kol skerem kʼalal xi albat yuʼun li Jesuse: «Kol xa maʼ li anichʼone». Vaʼun ochik ta yajchankʼoptak Kristo li jkʼulej vinike, li yutsʼ yalale xchiʼuk li smosotake, spʼejelik ta na xkaltik.

Jaʼ te ta Kana ti bu xchibal xa velta la spas skʼelobil juʼelal li Jesuse, june jaʼ ti la skʼatajes ta vino li voʼe, li june jaʼ ti la xpoxta uni kerem manchuk mi nom to yiloje, te van 26 kilometrouk snamal. Veno, pe taje maʼuk noʼox jech yepal li skʼelobiltak juʼelal spasoje. Pe kʼalal la xpoxta li uni kereme jaʼ svinajeb ti sut tal ta Galilea li Jesuse. Jamal xvinaj ti jaʼ jun j-alkʼop ti lek ch-ilat yuʼun Dios li Jesuse, pe ¿mi ch-ichʼat van lek ta mukʼ yuʼun li krixchanoetik ta slumal stuk li j-alkʼop taje?

Jaʼ to te xvinaj mi bat ta steklumal ta Nasarete. ¿Kʼusi van tsnuptan te?