Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 53

Jun ajvalil ti tspas ta mantal kʼusitike

Jun ajvalil ti tspas ta mantal kʼusitike

MATEO 14:22-36 MARKOS 6:45-56 JUAN 6:14-25

  • TSKʼAN TSVAʼANIK TA AJVALIL JESUS LI KRIXCHANOETIKE

  • CHANAV TA BA NAB LI JESUSE XCHIʼUK TSPAJES IKʼ

Toj echʼ xa noʼox labal sba laj yil krixchanoetik ti ta smilal xa noʼox buchʼutik la smakʼlin ta skʼelobil juʼelal li Jesuse. Jaʼ yuʼun xi kʼot ta nopel yuʼunike: «Liʼe jaʼ li J-alkʼop ta melel ti skʼoplal onoʼox chtal ta balumile», li Mesiase. Toj lek chilik ti x-och ta ajvalil yuʼunike (Juan 6:14; Deuteronomio 18:18). Jech oxal, la snop skʼopik ti chbat yikʼik tal sventa tsvaʼanik ta ajvalil li Jesuse.

Pe laj yakʼ venta Jesus ti oy kʼusi tsnop tspas li krixchanoetike. Jaʼ yuʼun laj yalbe epal krixchanoetik ti xuʼ xa xbatike xchiʼuk laj yalbe yajchankʼoptak ti akʼo xmuy ta svarkoalike. ¿Bu chbatik un? Chbatik ta Betsaida, mi laje chbatik ta Kapernaum. Pe li Jesuse te bat ta jun vits sventa tspas orasion stuk li vaʼ akʼobale.

Vaʼun ta skoj ti xojobinaj sat li Ue, laj yilbe batel ta nom svarkoalik yajchankʼoptak li Jesuse, jaʼo kʼalal poʼot xa sakube. Pe xyukʼlajet tajek li nab ta skoj ti tsots tajek ikʼe, jaʼ yuʼun ‹mu xanav svarkoik li jtakboletik ta skoj ti ta yelovalik chtal li ikʼe› (Markos 6:48). Vaʼun yal tal li Jesuse, lik xanavuk ta ba voʼ sventa chbat sta li yajchankʼoptake. Pe «te xaʼox van voʼobuk o vakibuk kilometro och batel xchiʼuk svarkoik ta [nab]» (Juan 6:19). Laj yil jchankʼopetik ti jelavel chjelav yilel li Jesuse, jaʼ yuʼun xi avanik ta xiʼele: «¿Mi yuʼun van yakal chijvaychinaj?» (Markos 6:49).

Xi patbat yoʼontonik yuʼun li Jesuse: «¡Tsotsuk avoʼontonik! Voʼonun, mu xaxiʼik». Pe xi laj yal li Pedroe: «Kajval, mi voʼote, alo mantal ti akʼo xixanav batel ta atojolal ta ba nabe». Xi la stakʼ li Jesuse: «¡Laʼ!». Vaʼun yal ta varko li Pedroe xchiʼuk lik xanavuk ta ba voʼ sventa chbat snup ta be li Jesuse. Pe kʼalal laj yil ti xjumet tsatsal ikʼe lik xiʼuk xchiʼuk lik ochuk yalel ta yut nab. Jaʼ yuʼun xi lik avanuke: «¡Koltaun Kajval!». Vaʼun la snit lokʼel Pedro li Jesuse, xi laj yalbee: «Vinik ti jutuk xchʼunel avoʼontone, ¿kʼu yuʼun chibaj avoʼonton?» (Mateo 14:27-31).

Vaʼun chʼab xi likel li ikʼ kʼalal ochik ta varko li Pedro xchiʼuk Jesuse. Pe ¿mi labal van sba chilik jchankʼopetik taje? Mi «laj yaʼibeik smelolal ta sventa li pane», jaʼ xkaltik, ti nakatik to la smakʼlin ta smilal xa noʼox krixchanoetik li Jesuse, muʼyuk bu labal sba chilik jechuk ti xanav ta ba voʼ xchiʼuk ti la spajes ikʼe. Pe ta skoj ti labal sba laj yilike, lik yichʼik ta mukʼ xchiʼuk xi laj yalbeike: «Ta batsʼi melel, voʼot Xnichʼonot li Diose» (Markos 6:52; Mateo 14:33).

Vaʼun ta anil noʼox kʼotik li ta kʼupil sba jteklum ti jaʼ jun yaxal balumile, ta Jenesaret ti te xkom ta sural Kapernaume. Vaʼun la xchuk li svarkoike xchiʼuk lokʼik tal ta tiʼ nab. Pe laj yakʼik venta krixchanoetik ti jaʼ li Jesuse, jaʼ yuʼun la stsob sbaik tal ta stojolal xchiʼuk talik ek li krixchanoetik ti te nakajtik ta sjoylejal jteklume, te laj yikʼ tal yajchamelik. Vaʼun poxtajik-o ta j-echʼel akʼo mi jaʼ noʼox tstabeik ta pikbel li stsitsimal skʼuʼ slapoj ta sbae.

Pe li buchʼutik laj yil ta sat stukik ti kʼu yelan ta smilal noʼox krixchanoetik laj yichʼ makʼlinel ta skʼelobil juʼelale, laj yakʼik venta ti chʼabal xa bu te oy li Jesuse. Jaʼ yuʼun kʼalal te kʼot uni varkoetik ti likemik talel ta Tiberiadese, muyik ta ora li krixchanoetik sventa chbat saʼik ta Kapernaum li Jesuse. Vaʼun xi laj yalbeik kʼalal la staike: «Rabi, ¿kʼusi ora lavul liʼe?» (Juan 6:25). Pe kʼuchaʼal ta jkʼeltik ta yan kapituloe, oy lek srasonal yuʼun Jesus ti tsots laj yalbe mantal li krixchanoetik taje.