Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 36

Tsots xchʼunel yoʼonton jun bankilal soltaro

Tsots xchʼunel yoʼonton jun bankilal soltaro

MATEO 8:5-13 LUKAS 7:1-10

  • CHPOXTAJ SMOSO JUN BANKILAL SOLTARO

  • TSTAIK BENDISION LI BUCHʼUTIK OY XCHʼUNEL YOʼONTONIKE

Kʼalal laj yoʼonton ta yalel Mantaletik ta Vits li Jesuse, bat ta Kapernaum. Vaʼun te nopaj tal ta stojolal jayvoʼ moletik yuʼun judaetik. Jaʼ takbilik tal yuʼun jun vinik ti tsots yabtele, yuʼun jaʼ jun bankilal soltaro ta Roma, ti sbainoj o ti tspas ta mantal sien soltaroe.

Li yajtunel bankilal soltaro ti skʼanoj tajeke tsots ip, chcham xa. Akʼo mi jyanlum li bankilal soltaroe bat yalbe Jesus ti akʼo xkoltaate. Vaʼun tal skʼoponik Jesus li judaetike, xi laj yalbeik li kʼusi yaloj tal li vinik ti ip smosoe: «Te puchʼul ta jna ta skoj ti alubem sbekʼtale xchiʼuk tsots tajek chil svokol». Xuʼ van mu xa stsʼik xkʼuxul chaʼi li moso taje (Mateo 8:6). Xi laj yalbeik Jesus li judaetike: «Sta-o ti xakoltae, yuʼun skʼanoj li jlumalkutike xchiʼuk jaʼ la svaʼan li snail jtsobobbailkutike» (Lukas 7:4, 5).

Muʼyuk jal la snop li Jesuse, ta ora noʼox bat xchiʼuk li moletik sventa xbat ta sna li bankilal soltaroe. Kʼalal nopol xa xlokʼ batele, la stak batel yamigotak li bankilal soltaro sventa xi xbat yalike: «Bankilal, mu xavakʼ avokol, yuʼun mu jta-o ti cha-och ta yut jnae. Jech oxal, muʼyuk ay jkʼelot ta skoj ti mu jta-o chkaʼie» (Lukas 7:6, 7). ¡Batsʼi bikʼit laj yakʼ sba li vinik taje, akʼo mi nopem xaʼi ti jaʼ tspasvan ta mantale! Mi jaʼuk xkoʼolaj kʼuchaʼal li yan jroma viniketik ti ilbaj chut smosoike (Mateo 8:9).

Ta melel, snaʼoj van bankilal soltaro ti mu skʼan xchiʼinik ta loʼil jyanlum krixchanoetik li judaetike (Echos 10:28). Yikʼaluk van jaʼ jech tsnop kʼalal xi laj yalbe tal yamigotak ti akʼo yalbeik li Jesuse: «Alo ti chkole, vaʼun chkol li jmosoe» (Lukas 7:7).

Labal to sba laj yaʼi li Jesuse, jaʼ yuʼun xi laj yale: «Chkalboxuk avaʼiik ti muʼyuk buchʼu jech toj mukʼ xchʼunel yoʼonton jtaoj li ta Israele» (Lukas 7:9). Vaʼun kʼalal sutik batel ta sna bankilal soltaro li viniketik taje, jaʼ to chilike lek xa oy li moso ti tsots toʼox ipe.

Kʼalal laj xaʼox xpoxta vinik li Jesuse, te laj yalbe skʼoplal ti ta xichʼik bendision li jyanlum krixchanoetik ti oy xchʼunel yoʼontonike, yuʼun xi laj yale: «Ep buchʼutik chlikik tal ta slokʼeb Kʼakʼal xchiʼuk ta smaleb Kʼakʼal sventa chchiʼinik ta veʼel Abraan, Isaak xchiʼuk Jakob li ta Ajvalilal ta vinajele». ¿Kʼusi chkʼot ta pasel ta stojolal li judaetik ti muʼyuk tukʼ chakʼ sbaike? Laj yal Jesus ti «chichʼik lokʼesel ta ikʼal osil ta [panae]. Jaʼ te ti bu ch-okʼik xchiʼuk ti chkʼux stanal yeike» (Mateo 8:11, 12).

Jaʼ jech, ta xichʼik pʼajel li judaetik ti muʼyuk la skʼanik li matanal ti jaʼ baʼyel akʼbatik sventa x-ochik li ta Ajvalilal xchiʼuk Kristoe. Jyanlum krixchanoetik xa chichʼ tʼujel sventa xchiʼinik ta veʼel li Kristoe, jaʼ xkaltik, ti chchiʼinik li ta «Ajvalilal ta vinajele».