Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 62

Skʼan bikʼit xakʼ sbaik

Skʼan bikʼit xakʼ sbaik

MATEO 17:22–18:5 MARKOS 9:30-37 LUKAS 9:43-48

  • LAJ YALBE SKʼOPLAL YAN VELTA TI CHCHAM LI JESUSE

  • LA STOJ-O SPATAN JSEP TAKʼIN TI YUMOJ LOKʼEL TAL JKOT CHOYE

  • ¿BUCHʼU TI MUKʼ SKʼOPLAL TA SVENTA LI AJVALILAL YUʼUN DIOSE?

Kʼalal laj xaʼox skʼatajes sba xchiʼuk ti laj xaʼox slokʼesbe pukuj ta yoʼonton kerem ta yosilal Sesarea yuʼun Filipo li Jesuse, bat ta Kapernaum. Ta mukul bat stuk xchiʼuk yajchankʼoptak, jaʼ yuʼun muʼyuk ‹buchʼu xkʼot ta xchikin› (Markos 9:30). Vaʼun jaʼ jech la xchapbe lek yaʼi yajchankʼoptak ti poʼot xa xchame xchiʼuk la xchanubtas ta spasel li abtelal tspasik ta tsʼakale. Xi laj yale: «Li Xnichʼon krixchanoe chichʼ akʼel ta skʼob krixchanoetik, tsmilik, pe chichʼ chaʼkuxesel ta yoxibal kʼakʼal» (Mateo 17:22, 23).

Taje mu labaluk sba chaʼiik li jchankʼopetike, yuʼun mu sbauk to velta jech ch-albatik. Yuʼun laj xa onoʼox yal Jesus ti chichʼ milele, pe mi jaʼuk xchʼun Pedro ti jech chkʼot ta pasele (Mateo 16:21, 22). Jech xtok, laj yilik oxvoʼ jtakboletik ti la skʼatajes sba li Jesuse xchiʼuk laj yaʼiik «ti chbate» (Lukas 9:31). Vaʼun «laj yat tajek yoʼontonik» kʼalal laj yaʼiik li kʼusi laj yal Jesuse, manchuk mi muʼyuk bu xaʼibeik smelolal skotol (Mateo 17:23). Akʼo mi jech, chiʼik ta sjakʼbel.

Vaʼun talik ta Kapernaum, jaʼ te ti bu tspasbe mas yabtel Dios li Jesuse xchiʼuk jaʼ te ti bu likem jayvoʼuk yajtakboltake. Te nopajik tal ta stojolal Pedro jayvoʼ viniketik ti tstsobik patan ta temploe. Yikʼaluk van jaʼ sventa tsabeik smul Jesus ta sventa li stojel patane, jaʼ yuʼun xi laj yalike: «¿Mi muʼyuk tstoj li chaʼsep drakma [ta templo] sventa patan li jchanubtasvanej avuʼunike?» (Mateo 17:24).

«Tana», xi. Vaʼun kʼalal sut batel ta na li Pedroe, snaʼoj xa onoʼox Jesus ti kʼusi kʼot ta pasele. Jaʼ yuʼun muʼyuk bu smala x-albat yuʼun li Pedroe, jaʼ xi la sjakʼ stuke: «¿Kʼu xachi voʼote Simon? ¿Buchʼu tskʼanbeik jeltos patan li ajvaliletik ta balumile? ¿Mi jaʼ li xnichʼnabike o mi jaʼ li yan krixchanoetike?». Xi la stakʼ li Pedroe: «Jaʼ li yan krixchanoetike». Xi laj yal ta ora li Jesuse: «Mi jaʼ jeche chaʼa, muʼyuk bu tstojik patan li nichʼnabiletike» (Mateo 17:25, 26).

Veno, li Stot Jesuse jaʼ li Ajvalil ta sjunul vinajelbalumile xchiʼuk jaʼ li Buchʼu chichʼ ichʼel ta mukʼ ta temploe. Jaʼ yuʼun mu persauk stoj patan ta templo li Xnichʼon Dios jech kʼuchaʼal chal li smantal ajvalile. Pe xi laj yal li Jesuse: «Sventa mu smak yokik kuʼuntike, batan li ta nabe, tikʼo ochel li stsakobil choye, vaʼun tsako li baʼyel choy chlokʼ tale, kʼalal mi la ajachʼbe yee te yumoj chata jsep plata takʼin [jun estater takʼin o tetradrakma]. Tsako tal, bat tojo sventa kuʼun xchiʼuk sventa avuʼun» (Mateo 17:27).

Te une tal skʼelik ta ora Jesus li yajchankʼoptake, yuʼun oy kʼusi tsjakʼbeik ta sventa ti buchʼu la ti mas mukʼ skʼoplal li ta Ajvalilale. Jaʼik onoʼox li buchʼutik chiʼik ta sjakʼbel Jesus ta sventa ti poʼot xa xchame, pe li avi une muʼyuk chiʼik ta sjakʼbel ta sventa li kʼusi tstaik ta tsʼakale. Snaʼoj Jesus ti kʼusi yakal tsnopike. Yuʼun oy xa onoʼox svuloj-o sbaik ta skoj kʼalal jaʼo chanavik tal ta sbelel Kapernaum ti te tijilik tal ta spat Jesuse. Jaʼ yuʼun xi jakʼbatike: «¿Kʼusi ti chavulilan-o abaik tal ta bee?» (Markos 9:33). Muʼyuk kʼusi xalik mi jpʼeluk li jchankʼopetike, yuʼun chkʼexavik tajek. Yuʼun li kʼusi yakal tsloʼiltaik tale jaʼ la ti buchʼu mas mukʼ skʼoplal yuʼunike. Vaʼun xi la sjakʼbeik Jesus ta sventa ti kʼusi tsvul-o sbaik li jtakboletike: «¿Buchʼu ti mas mukʼ skʼoplal ta melel li ta Ajvalilal ta vinajele?» (Mateo 18:1).

Yikʼaluk van toj labal sba chkaʼitik ti jech tsvulilan sbaik li yajchankʼoptak Jesus ti kʼalal poʼot xa xlokʼ oxib jabil ti chchikintaik li kʼusi chale xchiʼuk ti yilojbeik xa kʼu yelan stalelale. Pe mu kʼu xkutik, yuʼun jpasmuliletik ek. Jech xtok, ti kʼusi srelijion chʼiik tale toj tsots skʼoplal chilik  ti mukʼuk skʼoplal x-ilatike xchiʼuk ti tsotsuk yabtelike. Maʼuk noʼox, yuʼun jaʼ to albat yuʼun Jesus ti ch-akʼbat syaveal Ajvalilal li Pedroe. ¿Mi yuʼun van mukʼ xa tajek skʼoplal chaʼi sba ta skoj taje? Jaʼ van jech tsots skʼoplal chaʼi sbaik ek li Santiago xchiʼuk Juane, yuʼun laj yilik ti kʼu yelan la skʼatajes sba li Jesuse.

Mu jnaʼtik lek kʼu yelan ta melel, pe oy kʼusi la spas Jesus sventa tstukʼibtas li yajchankʼoptake. La stak ta ikʼel jun uni kerem, te la svaʼan ta oʼlol ti bu oy li yajchankʼoptake xchiʼuk xi laj yale: «Jaʼ to me cha-ochik li ta Ajvalilal ta vinajel mi chajel li anopbenike xchiʼuk mi jechoxuk kʼuchaʼal li uni ololetike. Jaʼ yuʼun chaʼa, ti buchʼu bikʼit chakʼ sba jech kʼuchaʼal li uni olol liʼe jaʼ me li buchʼu mas mukʼ skʼoplal li ta Ajvalilal ta vinajele, xchiʼuk li buchʼu tstsak ta venta junuk uni olol ta jbi jech kʼuchaʼal liʼe, yakal me tstsakun ta venta ek» (Mateo 18:3-5).

¡Toj labal xa noʼox sba ti kʼu yelan chanubtasvane! Muʼyuk bu la stsak ta utel li yajchankʼoptake xchiʼuk muʼyuk laj yalbe ti jaʼ noʼox batem ta yoʼontonik saʼel ti mukʼ skʼoplalike. Moʼoj, yuʼun toj lek ti kʼu yelan la xchanubtasane. Yuʼun li uni ololetike muʼyuk bu tsots skʼoplal chaʼi sbaik xchiʼuk muʼyuk bu tskʼan ti mukʼuk skʼoplalike. Jaʼ jech laj yakʼbe xchan yajchankʼoptak ti akʼo jechuk xil sbaik ta jujuntale. Vaʼun xi to laj yal Jesus sventa chchanubtasvane: «Li buchʼu bikʼit chakʼ sba avuʼunike jaʼ li buchʼu mas mukʼ skʼoplale» (Lukas 9:48).