Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jesuse: jaʼ li bee, jaʼ li melele, jaʼ li kuxlejale

 KAPITULO 26

«Pasbil xa perton li amultake»

«Pasbil xa perton li amultake»

MATEO 9:1-8 MARKOS 2:1-12 LUKAS 5:17-26

  • LI JESUSE LA SPASBE PERTON SMUL JUN VINIK TI ALUBEM SBEKʼTALE XCHIʼUK LA XPOXTA

Ta buyuk xa noʼox yabinojbeik skʼoplal li Jesuse. Ep buchʼutik chkʼejpʼujik ta be sventa chbat skʼelik yoʼ xaʼiik li kʼusi chakʼ ta chanele xchiʼuk sventa tskʼelik li kʼusitik labalik sba tspase. Pe kʼalal echʼ xaʼox jayibuk kʼakʼale sut tal ta Kapernaum, jaʼ te ti bu tspasbe mas yabtel Diose. Ta ora laj yaʼi li jnaklejetik ta jteklum taje, ti te xkom ta tiʼ Nab Galileae. Jech oxal ep buchʼutik te talik li ta na ti bu oy li Jesuse. Te oy jlom jfariseoetik xtok xchiʼuk jchanubtasvanejetik ta Mantal ti likemik tal ta sjunul yosilal Galilea, Judea xchiʼuk Jerusalen.

«Vaʼun toj ep la stsob sbaik tal li krixchanoetike, mu xa x-ochik li ta yut nae, mi jaʼuk li ta stsʼel tiʼ nae; vaʼun lik yalbe skʼoplal lekil aʼyejetik li Jesuse.» (Markos 2:2.) Vaʼun oy kʼusi labal sba chkʼot ta pasel tana ta skoj ti nojik tajek ta yut nae. Taje jaʼ chakʼ kiltik ti xuʼ yuʼun Jesus chchʼayesbe skʼoplal li kʼusi chakʼ jvokoltike xchiʼuk ti xpoxtaj yuʼun ti buchʼu tskʼan chpoxtae.

Vaʼun kʼalal yakal chchanubtas li epal krixchanoetik ti te tsinil ta yut nae, oy chanvoʼ viniketik la xchech tal jun yajchamelik ta svayeb. Yuʼun tskʼanik ti akʼo xpoxtabat li yamigoike. «Pe ta skoj ti tsinil tajek li epal krixchanoetike mu xjelavik batel ti bu oy Jesuse.» (Markos 2:4.) Nopo xa noʼox avaʼi kʼu to yelan laj yaʼi sbaik. Pe muʼyuk bu «te xnel», xiik, yuʼun muyik ta jol na sventa tstotsbeik stejailtak. Vaʼun la xchechik yalel ta yut na xchiʼuk svayeb li yajchamelike.

¿Mi lajik van ta utel yuʼun Jesus ta skoj ti la xtuchʼbeik ta be sloʼile? Muʼyuk. Yuʼun ti kʼusie labal to sba ilbat li xchʼunel yoʼontonike, jaʼ yuʼun xi albat li vinik ti alubem sbekʼtale: «Pasbil xa perton li amultake» (Mateo 9:2). ¿Pe mi xuʼ x-akʼvan ta perton ta melel li Jesuse? Veno, li jchanubtasvanejetik ta Mantal xchiʼuk li jfariseoetike muʼyuk bu lek laj yaʼiik taje, jaʼ yuʼun xi la snopike: «¿Kʼu yuʼun ti jech chkʼopoj li vinik leʼe? Chchopol kʼopoj ta stojolal Dios. ¿Mi mu junuk noʼox ti buchʼu xuʼ spas perton li mulile, ti jaʼ li Diose?» (Markos 2:7).

Laj yil Jesus li kʼusi tsnopike, jaʼ yuʼun xi laj yale: «¿Kʼu yuʼun ti jech chanop ta avoʼontonike? ¿Kʼusi mas kʼun? ¿Mi jaʼ ti xi chichʼ albel li buchʼu alubem sbekʼtale: ‹Pasbil xa perton li amultake›, o jaʼ ti xi chichʼ albele: ‹Vaʼlan, tamo batel li avayebe xchiʼuk xanavan›?» (Markos 2:8, 9). Jaʼ jech, sventa xakʼ ta perton li vinike jaʼ xa la stsak ta venta li sbalil matanal chakʼ ta tsʼakale.

Vaʼun li Jesuse laj yakʼbe yil krixchanoetik xchiʼuk li buchʼutik chchopol kʼoptavanik ti tsots yabtel yichʼoj sventa tspas perton mulil ta balumile. Laj une, joypʼij sventa tskʼel li vinik ti alubem sbekʼtale, xi laj yalbe mantale: «Vaʼlan, tamo batel li avayebe, batan ta ana». Jaʼ jech la spas ta ora li vinike, la stam batel li svayebe, te xvaʼvun echʼel ta satik. ¡Chʼayal to kʼot yoʼontonik! Vaʼun lik stoybeik skʼoplal li Diose xchiʼuk xi lik yalike: «Muʼyuk bu xkiltik-o jech kʼuchaʼal liʼe» (Markos 2:11, 12).

Kʼuchaʼal chkiltike, kʼalal laj yalbe skʼoplal chamel li Jesuse, laj yakʼ ta ilel ti te tsakal skʼoplal xchiʼuk mulile, jech xtok ti kʼalal oy buchʼu tspasbat perton smule chkol li xchamel xtoke. Jaʼ jech, li Vivliae chakʼ jchantik ti la saʼ smul li baʼyel jtotik Adane xchiʼuk ti la sjelubtasbutik li yabtel mulile: li chamel xchiʼuk lajele. Pe kʼalal mi lik sventainutik li Ajvalilal yuʼun Diose, ta me spas ta perton jmul jkotoltik li Jesuse, jaʼ noʼox venta mi jkʼanojtik li Diose xchiʼuk mi chijtun ta stojolale. Vaʼun chchʼay-o sbatel osil li chamele (Romanos 5:12, 18, 19).