Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jesuse: jaʼ li bee, jaʼ li melele, jaʼ li kuxlejale

 KAPITULO 28

¿Kʼu yuʼun muʼyuk tspasik ayuno li yajchankʼoptak Jesuse?

¿Kʼu yuʼun muʼyuk tspasik ayuno li yajchankʼoptak Jesuse?

MATEO 9:14-17 MARKOS 2:18-22 LUKAS 5:33-39

  • OY KʼUSI TAL SJAKʼBEIK JESUS TA SVENTA AYUNO LI YAJCHANKʼOPTAK JUANE

Oy xa kʼu sjalil te tikʼil ta chukel li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe, jaʼtik-o och ta chukel kʼalal ay ta kʼin Koltael Jesus ta sjabilal 30 ta jkʼakʼaliltike. Li kʼusi tskʼan Juane jaʼ ti x-ochik ta yajchankʼop Jesus li yajchankʼoptake, pe oy to buchʼutik muʼyuk ochem ta yajchankʼop Jesus ti kʼu xa sjalil tikʼil ta chukel li Juane.

Kʼalal poʼot xa li kʼin Koltael ta sjabilal 31 ta jkʼakʼaliltike, xi tal sjakʼbeik Jesus jlom yajchankʼoptak Juane: «¿Kʼuxi ti ta jpaskutik ayuno voʼonkutik xchiʼuk li jfariseoetike, ti jaʼ muʼyuk tspasik ayuno li avajchankʼoptake?» (Mateo 9:14). Jtos ti kʼusi nopem xaʼi tspas ta srelijion jfariseoetike jaʼ li ayunoe. Jaʼ yuʼun ta mas tsʼakale, xi laj yal jun lokʼolkʼop Jesus ti kʼu yelan tspas orasion li jun jfariseo ti toj tukʼ xaʼi sbae: «Dios, ta jtojbot ta vokol ti mu jechukun kʼuchaʼal skotol li yantike [...]. Chaʼkoj ta jpas ayuno ta xemana» (Lukas 18:11, 12). Jech oxal, ti tspasik ayuno li yajchankʼoptak Juane jaʼ van ta skoj ti jech nopem xaʼiike. O jaʼ van ta skoj ti chat yoʼontonik ti ochem ta chukel li Juane. Jech xtok, xuʼ van oy buchʼutik tsnopik ti kʼu yuʼun muʼyuk tspasik ayuno li yajchankʼoptak Jesuse, ti jmojuk spasik ayuno jechuk ta skoj ti chat yoʼontonik ta skoj li Juane.

Oy kʼusi laj yalbe skʼoplal Jesus kʼalal la stakʼe, xi laj yale: «Muʼyuk srasonal sventa chat yoʼontonik li yamigotak jnupunel kʼalal liʼ to oy li jnupunele, ¿mi mu jechuk? Pe chkʼot me skʼakʼalil ti chpojbatik batel li jnupunele, vaʼun jaʼ to tspasik ayuno» (Mateo 9:15).

Laj xa onoʼox yal Juan ti xkoʼolaj kʼuchaʼal jun jnupunel li Jesuse (Juan 3:28, 29). Jaʼ yuʼun ta skoj ti te oy li Jesuse mu persauk spasik ayuno li yajchankʼoptake. Vaʼun mi chame, mu xa me skʼan xveʼik ta at-oʼonton. Pe mi chaʼkuxie, ¡xmuyubajik xa me xtok un! Muʼyuk xa me srasonal tspasik ayuno ta skoj at-oʼonton.

Xi laj yalbe skʼoplal chib lokʼolkʼop li Jesuse: «Muʼyuk me buchʼu tstunes achʼ pokʼ sventa tspakʼ li kʼuʼil pokʼil chichʼ lapel ta sba ti mol xae; yuʼun li achʼ pokʼe ta smuts, vaʼun mas to me chjat-o batel li kʼuʼil pokʼile. Muʼyuk me bu te chchʼolik achʼ vino xtok li ta yav vino ti mol xae. Yuʼun mi te chchʼolike ta me xjat li yav vinoe xchiʼuk ta me xmal li svinoale, vaʼun ta sok li yav vinoe. Pe li krixchanoetike ta achʼ yav vino chchʼolik li achʼ vinoe» (Mateo 9:16, 17). ¿Kʼusi smelolal li kʼusi laj yale?

Jaʼ jech la xchapbe smelolal Jesus yoʼ xaʼibeik smelolal li yajchankʼoptak Juane, ti mu jaʼuk noʼox bal xaʼi li jun yajchankʼop Jesus li kʼusi nopem xaʼi tspas judaetike, jech kʼuchaʼal li ayunoe. Yuʼun li Jesuse maʼuk tal smeltsanbe skʼoplal li  kʼusi voʼne xa slikel ti kʼu yelan chichʼik ta mukʼ Diose o ti jech-o xichʼ pasele, yuʼun poʼot xa xlaj skʼoplal skotol ti kʼu yelan nopem xaʼiike. Yuʼun muʼyuk bu chakʼ ta chanel Jesus ti jechuk xichʼ pasel kʼuchaʼal nopem xaʼi li judaetik ti snopben noʼox krixchanoetike. Ta melel, muʼyuk bu jaʼ tal spakʼ-o mol kʼuʼil xkaltik li achʼ pokʼe, mi jaʼuk bu tal xchʼol achʼ vino xkaltik li ta yijil mol nukule.