MARKOS 3:13-19 LUKAS 6:12-16

  • LAJCHAʼVOʼ JTAKBOLETIK

Oy xa van ta jun jabil xchiʼuk oʼlol ti laj yal Juan J-akʼ-ichʼvoʼ ti jaʼ Xchʼiom Chij Dios li Jesuse. Vaʼun ti kʼu xa sjalil lik xchol mantal li Jesuse ep xa buchʼutik och ta yajchankʼoptak, jech kʼuchaʼal Andres, Simon Pedro, Juan, ti te van kapal skʼoplal ek li Santiago ti sbankil yitsʼin sba xchiʼuk Juane, Felipe xchiʼuk Bartolome ti Natanael sbi xtoke. Ta mas tsʼakale, ep to buchʼutik tal stsʼakliik li Kristoe (Juan 1:45-47).

Pe li avie chlik xa stʼuj yajtakboltak li Jesuse. Taje mas chchiʼinan ta loʼil xchiʼuk jaʼ mas chchanubtas. Kʼalal mu to chlik stʼuje, baʼyel bat ta jpʼej vits, ti te van ta stsʼel Nab Galileae xchiʼuk ti mu nomuk xil li Kapernaume. Vaʼun jaʼ te la spas orasion sjunul akʼobal, xaval yaʼele jaʼ sventa tskʼan spʼijil xchiʼuk tskʼanbe bendision li Diose. Ta yokʼomale, la stak ta ikʼel yajchankʼoptak sventa stʼuj lajchaʼvoʼ yajtakboltak.

Jaʼ la stʼuj li vakvoʼ laj xa kalbetik skʼoplale xchiʼuk la stʼuj li Mateo ti te ch-abtej la sta ti bu chichʼ tojel patane. ¿Buchʼutik ti voʼob to skʼane? Jaʼ li Judas ti Tadeo ti «xnichʼon Santiago» chalbeik xtoke, Simon ti jaʼ jkanaan vinike, Tomas, Santiago ti jaʼ xnichʼon Alfeoe xchiʼuk Judas Iskariote (Mateo 10:2-4; Lukas 6:16).

Laj xa onoʼox xchiʼinik ta xanbal Jesus li lajchaʼvoʼ jtakboletike xchiʼuk x-ojtikinatik xa lek. Oy jayvoʼuk xtok ti jaʼ yutsʼ yalal li Jesuse. Li Santiago xchiʼuk Juan ti sbankil yitsʼin sbaike jaʼ sbaʼyel primotak. Mi jaʼ jech ta melel kʼuchaʼal tsnop yantik ti sbankil yitsʼin sbaik li Alfeo xchiʼuk Jose ti jaʼ li buchʼu la stsʼites Jesuse, taje jaʼ skʼan xal ti sprimo sbaik xchiʼuk Santiago ti jaʼ skerem li Alfeoe.

Ta melel, muʼyuk vokol chaʼi Jesus sventa xvul ta sjol kʼusi sbi li yajtakboltake. Pe ¿mi xvul ta ajol ek? Ti kʼusil tskoltautike jaʼ ti oy chaʼvoʼ ti Simon sbie, chaʼvoʼ ti Santiago sbie xchiʼuk oy chaʼvoʼ Judas. Jech xtok, sbankil yitsʼin sbaik li Simon Pedro xchiʼuk Andrese, xchiʼuk li Santiago ti jaʼ xnichʼon Sebedeoe jaʼ sbankil yitsʼin sbaik xchiʼuk li Juan eke. Taje jaʼ tskoltautik sventa xvul ta joltik kʼusi sbi vaxakvoʼ li jtakboletike. Li chanvoʼ skʼan toe jaʼ te kapal skʼoplal li jtsobpatan ti Mateo sbie, li Tomas ti mukʼ xchʼun ta tsʼakale, li Natanael ti te taat ta yolon tee xchiʼuk li yamigo Natanael ti Felipe sbie.

Buluchvoʼ li jtakboletike te likemik ta Galilea, ti jaʼ te slumal li Jesuse. Te likem ta Kana li Natanaele. Yan li Felipe, Pedro xchiʼuk Andrese te likemik ta Betsaida. Pe ta jelavele batik ta naklej ta Kapernaum li Pedro xchiʼuk Andrese, ti jaʼ te nakal yaʼeluk li Mateoe. Jaʼ te nakalik ek li Santiago xchiʼuk Juane, o te noʼox nopol xilik Kapernaum xchiʼuk te toʼox nopol ch-abtejik ta tsak choy. Yan li Judas Iskariote ti laj yakʼ ta kʼabal Jesus ta mas tsʼakale, jaʼ noʼox stuk te likem ta Judea yaʼel.