Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jesuse: jaʼ li bee, jaʼ li melele, jaʼ li kuxlejale

 KAPITULO 27

Laj yichʼ takel ta ikʼel li Mateoe

Laj yichʼ takel ta ikʼel li Mateoe

MATEO 9:9-13 MARKOS 2:13-17 LUKAS 5:27-32

  • LA STAK TA IKʼEL JUN JTSOBPATAN LI JESUSE, MATEO SBI

  • SVENTA TSKOLTA JPASMULILETIK LI KRISTOE LA XCHIʼINAN TA LOʼIL

Te oy-o ta yosilal Kapernaum li Jesuse, te ta Nab Galilea, mu to jaluk yechʼel ti la xpoxta jun vinik ti alubem sbekʼtale. Te tal epal krixchanoetik ta stojolal xtok, vaʼun lik xchanubtas. Pe kʼalal yakal ta xanbale, te laj yil Mateo ti Levi sbi xtoke, te chotol ti bu chichʼ tojel patane. Oy kʼusi labal sba xi laj yalbee: «Laʼ tsʼakliun» (Mateo 9:9).

Yikʼaluk van snaʼojbe xa onoʼox skʼoplal Mateo li kʼusitik chakʼ ta chanel Jesuse xchiʼuk li kʼusitik spasoj li ta jteklum taje, jech kʼuchaʼal snaʼojik li Pedro, Andres, Santiago xchiʼuk li Juane. Jaʼ jech ta ora la xchʼun takel ta ikʼel ek li Mateoe. Xi chalbe sba skʼoplal stuk ta S-evanjelioe: «Ta ora vaʼi, la stsʼakli batel» (Mateo 9:9). Kʼuchaʼal chkiltike, laj yikta yabtel ta jtsobpatan li Mateoe, vaʼun och ta yajchankʼop Jesus.

Ta mas tsʼakal jutuk une, laj yakʼ mukʼta veʼel ta sna li Mateoe, jaʼ ta skoj yaʼel ti takat ta ikʼel yuʼun Jesus sventa x-och ta yajchankʼope. Laj yikʼ ta veʼel li Jesus xchiʼuk yajchankʼoptake. Pe ¿mi jaʼ noʼox van? Moʼoj, yuʼun laj yikʼ ta veʼel xtok li buchʼutik xojtikinan onoʼoxe, jaʼ xkaltik, li yan jtsobpatanetike. Jaʼ li buchʼutik tstsobik patan ta sventa li j-abteletik ta Roma ti pʼajbilike, tstsobik patan xtok li ta jujun skotleb varkoe, li ta mukʼtik bebetik ti bu ep chjelav krixchanoe xchiʼuk kʼalal oy kʼusi chjelav tal ta slumalike. ¿Kʼu yelan ilbil yuʼun judaetik li jtsobpatanetik taje? Pʼajbilik, yuʼun nopem xaʼi ch-elkʼajik, yuʼun tskʼanbeik smasil li patane. Maʼuk noʼox takbilik ta ikʼel ta veʼel taje, yuʼun te chveʼik jpasmuliletik ek, ti ojtikinbilik kʼuchaʼal jpaschoplejaletike (Lukas 7:37-39).

Kʼalal laj yilik li Jesus ti jmoj chveʼ xchiʼuk li krixchanoetik taje, xi la sjakʼbeik yajchankʼoptak Jesus li jfariseoetik ti tukʼ tajek xaʼi sbaike: «¿Kʼu yuʼun chchiʼin ta veʼel jtsobpatanetik xchiʼuk jpasmuliletik li jchanubtasvanej avuʼunike?» (Mateo 9:11). La sta ta aʼiel Jesus li kʼusi yakal chalike, jaʼ yuʼun xi laj yale: «‹Muʼyuk bu chtun yuʼunik doktor li buchʼutik muʼyuk ipike, jaʼ noʼox chtun yuʼunik li buchʼutik ipike›. Batanik chaʼa, bat aʼibeik kʼusi smelolal liʼe: ‹Jaʼ ta jkʼan li kʼuxubinele, maʼuk li milbil matanale›. Yuʼun maʼuk tal jtak ta ikʼel li buchʼutik tukʼike, jaʼ tal jtak ta ikʼel li jpasmuliletike» (Mateo 9:12, 13; Oseas 6:6). Manchuk mi maʼuk ta sjunul yoʼonton chalik jfariseoetik ti «jchanubtasvanej» chalbeik li Jesuse oy onoʼox kʼusitik chchanik ta stojolal ta sventa li kʼusi tukʼe.

Yileluke la stak ta ikʼel ta sna jtsobpatanetik xchiʼuk jpasmuliletik li Mateoe sventa xtal xchikintabeik sloʼil li Jesuse xchiʼuk ti sta xpoxilik ta mantale, «vaʼun ep kʼot ta yajtsʼaklomtak Jesus li buchʼutik taje» (Markos 2:15). Yuʼun li kʼusi oy ta yoʼonton Jesuse jaʼ ti muʼyukuk ipik ta mantal ta sat Diose. Muʼyuk bu chopol chil Jesus li krixchanoetik taje, mu xkoʼolaj kʼuchaʼal li jfariseoetik ti tukʼ xa tajek xaʼi sbaike. Moʼoj, yuʼun li stuke kʼuxubaj ta yoʼonton, jaʼ yuʼun la spas sba kʼuchaʼal jun doktor sventa xpoxta ta mantal li krixchanoetike.

Melel onoʼox chaʼa, muʼyuk lek laj yilbe smul li jtsobpatanetik xchiʼuk jpasmuliletike. Akʼo mi jech, ta xkʼuxul yoʼonton la skolta jech kʼuchaʼal ta xkʼuxul yoʼonton la xpoxta li buchʼutik ip chaʼiike. Jvules ta joltik kʼalal xi laj yalbe ta xkʼuxul yoʼonton jun vinik ti ip ta kʼaʼemal chamel xchiʼuk ti la spike: «¡Ta jkʼan!, kolan» (Mateo 8:3). ¿Mi mu jechuk ti skʼan jech xkʼuxubaj ta koʼonton li jchiʼiltaktik eke xchiʼuk ti jkoltatike, mas to li buchʼutik ip chaʼiik ta mantale?